Gezamenlijke verklaring over de catastrofale overstromingen

Gezamenlijke verklaring van de communistische partijen van Duitsland (DKP), Luxemburg (KPL) en Nederland (NCPN)

De catastrofale overstromingen in West-Europa hebben geleid tot het tragische verlies van erg veel mensenlevens. Ons hart gaat uit naar alle slachtoffers van de overstromingen en hun families. Duizenden gezinnen worden geconfronteerd met de vernietiging van hun huizen of ernstige schade.

We uiten onze solidariteit met alle mensen die door de overstromingen zijn geraakt. We eisen van de regeringen dat ze ervoor zorgen dat alle schade door de overstromingen volledig wordt vergoed.

De overstromingen tonen de noodzaak om overstromingspreventie te versterken. Dit wordt urgenter nu het risico op overstromingen toeneemt door klimaatverandering, die o.a. de intensiteit en kwantiteit van de neerslag in regio beïnvloedt. Alle mogelijkheden van de hedendaagse wetenschap, maatregelen om overstromingen te voorkomen en ruimtelijke ordening moeten worden aangewend om ervoor te zorgen dat zulke tragedies niet voorkomen.

Common declaration on the catastrophic floods

Common declaration by the communist parties of Germany (DKP), Luxembourg (KPL) and the Netherlands (NCPN)

The catastrophic floods in western Europe have led to the tragic loss of many human lives. Our hearts go out the victims of the floods and their families. Thousands of families are faced with the destruction of their homes or severe damage.

We express our solidarity with all the people that are affected by the floods. We demand from the governments to ensure that all damage due to the floods is fully compensated.

The floods show the necessity to strengthen flood prevention. This becomes more urgent as the risk of floods increases due to climate change, which affects (amongst other things) the intensity and quantity of rainfall in the region. All the potential of contemporary science, flood prevention methods and spatial planning must be employed to protect the lives of the people, to ensure that such tragedies do not occur.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019