Home

Ten geleide

Wij zijn van de NCPN-Amsterdam. De NCPN-Amsterdam is de Amsterdamse afdeling van de NCPN (Nieuwe Communistische Partij Nederland). We gaan de politieke verwikkelingen in onze stad bekijken vanuit communistisch perspectief.

Amsterdam wordt bestuurd door partijen die progressief heten te zijn. Maar puin ruimen na ruim dertig jaar neo-liberaal beleid blijkt moeilijk omdat de regering in den Haag van rechtse signatuur is . Slechts met steun vanuit de bevolking en niet via achterkamertjes en politiek gekonkel kan een progressieve politiek worden doorgezet.

Marx

Ons uitgangspunt is de bekende uitspraak van Karl Marx:

De bevrijding van de arbeidersklasse is een zaak van de arbeidersklasse zelf

Marx deed deze uitspraak om te benadrukken dat de opbouw van een revolutionaire partij een absolute noodzaak is.

Uitgangspunten

NCPN Amsterdam richt zich op de stad Amsterdam en haar inwoners. De problemen van de stad zijn legio: De huurprijzen voor woningen voor de middenklasse rijzen de pan uit.

Dit is te danken aan de neoliberale wind die gezorgd heeft voor een totale stuurloosheid op het gebied van huisvesting. De particuliere huursector is ten prooi gevallen aan investeringsmaatschappijen, de jongens van de snelle winsten waarbij ook het koninklijk huis zich niet onbetuigd laat.

Voor wat betreft de lagere inkomens : deze zijn aangewezen op de sociale huursector waarin wachttijden van 12 jaar niet ongewoon zijn. Door de verhuurdersheffing, door de opeenvolgende rechtse regeringen opgelegd aan de woningbouw corporaties worden deze gedwongen om een gedeelte van hun woningbestand te verkopen; De investeringsmaatschappijen profiteren hiervan, kopen ze op om ze vervolgens tegen woekerbedragen te verhuren.

Veel problemen ook op het arbeidsfront: door de flexibilisering, de precaire arbeid , de activiteiten van de uitzendbureaus wordt veel mensen een vaste baan onthouden, met alle gevolgen van dien. Veel klachten ontvangen we over de manier waarop het UWV met uitkeringsgerechtigden omgaat. De bejegening is bot en mensonterend en weerspiegelt een hufterigheid die kenmerkend is voor de huidige rechtse politieke wind die in dit land waait.

Interessant zijn de plannen van Amsterdam om alleen elektrische voertuigen in de stad toe te laten. Klinkt aardig maar wat zijn de consequenties op sociaal economisch terrein? Het lijkt erop dat het groene bij GroenLinks te ver doorschiet ten koste van links. En de PvdA wethouder Dijkstra gaat hierin mee; de PvdA probeert GroenLinks de wind uit de zeilen te nemen.

Maar wie betaalt het gelag en wie verdient er aan de “vergroening “ van Amsterdam?. Zo stelt Henk Heida, de oprichter van het Gemeentelijk Centraal Milieulaboratorium van de Amsterdam dat de verkeersdichtheid nog niet de helft is van die van de jaren zestig en zeventig .

De metingen in de jaren negentig lieten een dramatische daling zien in het gehalte aan stikstof en fijnstof van het wegvervoer zodanig dat zijn medewerkers de aardigheid in hun werk begonnen te verliezen.

Volgens Heida jaagt de maatregel alleen maar de kosten voor de burger op maar voegt niets toe aan de verbetering van de gezondheid van de Amsterdamse burger. Politiek opportunisme d,w,z, meegaan met de politieke wind die er op dit moment waait is niet altijd en garantie dat de gewone burger en vooral de werkende mensen erop vooruit gaan.

NCPN afd. Amsterdam