Onderhandelingsakkoord Pensioenen 2019

Verklaring Onderhandelingsakkoord Pensioenen

Van maandag 3 op dinsdag 4 juni hebben onderhandelaars van het kabinet, werkgevers en werknemers een principeakkoord over de pensioenen bereikt, dat zal worden voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. Het akkoord voldoet in de verste verte niet aan eisen waarvoor actie is gevoerd.

Pensioenstelsel

Volgens internationale normen heeft Nederland een van de beste pensioenstelsels. Maar toch ligt dit stelsel al decennialang onder vuur omdat het niet toekomstbestendig zou zijn. Het zou niet meer aansluiten bij de arbeidsmarkt en bij de individuele pensioenwensen van de bevolking.

Bedoeld wordt dat in veel arbeidscontracten, vooral van jongeren, geen pensioenopbouw zit en dat zzp’ers bijvoorbeeld, geen pensioenpremie in hun tarieven opnemen. Kassa voor werkgevers die in 2017 zes miljard hebben ‘overgehouden’ die anders aan pensioenopbouw zou zijn besteed. Hierin schuilt de kern van het ‘pensioen-conflict‘: verlaging loonkosten voor werkgevers om kapitaalinvesteringen lucratiever te maken.

Aanvallen op het pensioenstelsel in Nederland staan dan ook niet op zichzelf. In heel Europa staan sociale voorzieningen als pensioen en zorg onder grote druk. Hun aandeel in de ‘nationale koeken’ moet worden teruggebracht ten gunste van kapitaal- rendementen, de rijken!

Verhoging van de pensioenleeftijd is hiertoe een middel dat in alle EU-landen wordt toegepast! Het pensioenstelsel in Nederland is bijzonder omdat het aanvullend pensioen (bovenop de AOW) een arbeidsvoorwaarde is en over de pensioenpremie aan de cao-tafel wordt onderhandeld.

Eisen vakbeweging

De vakbeweging heeft zich de laatste anderhalf jaar in de pensioenstrijd geschaard achter drie eisen 1. bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar en eerder stoppen in ‘zware beroepen’, 2. indexatie voor elke generatie, 3. toegang tot collectieve en solidaire pensioenfondsen voor alle werkenden (ook zzp en flexwerkers) en een algemene voorwaarde: wij accepteren geen verslechteringen.

Het ‘onderhandelingsresultaat’ voldoet in de verste verte niet aan deze eisen:

  1. de AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden, en stijgt dan verder naar 67 jaar in 2024 en vervolgens met 8 maanden als de levensverwachting een jaar hoger wordt berekend! De RVU boete op eerder stoppen met werken wordt (deels) afgeschaft voor zware beroepen met inkomens tot bruto 19.000 euro (het AOW-jaarinkomen). Aan de cao-tafel wordt onderhandeld welke beroepen voor eerder stoppen in aanmerking komen en of de werkgever bereid is die 19.000 AOW te betalen. Voor het aanvullend pensioen bij eerder stoppen moet de werknemer zelf een voorziening treffen!
  2. over indexatie van de pensioenen is niets geregeld, terwijl de minister die belemmeringen voor indexatie kan opheffen gewoon aan tafel zat: gelijke berekening van de ‘verplichtingen’ voor indexatie als voor premies.
  3. voor zzp’ers en flexwerkers wordt het mogelijk gemaakt vrijwillig deel te nemen aan een pensioenfonds. Het stelsel is echter gebaseerd op wettelijk verplichte collectiviteit en solidariteit

FNV en onderhandeling

Dus op alle eisen geen verbetering! De FNV-onderhandelaars hebben ‘de race naar beneden’ met dit ‘akkoord’ niet gestopt. Op het FNV-congres in 2017 hebben zij hiertoe wel de opdracht gekregen! In tegendeel. Met dit onderhandelingsresultaat wordt in het laatste bastion van de na de oorlog opgebouwde verzorgingsstaat een grote en fatale bres geslagen.

De doorsneepremie, fundament van het solidaire en collectieve stelsel, wordt afgeschaft en daarmee wordt de poort opengezet naar verdere versobering van de pensioenen ten gunste van de werkgevers die hun loonkosten verder kunnen verlagen en hun winsten verhogen!

Zeggenschap van de deelnemers aan pensioenfondsen over hun eigen uitgestelde en collectief beheerde loon, het pensioenvermogen, is opnieuw ontzegd door het berekenen van pensioenverplichtingen niet aan te passen. De pensioenfondsbesturen kunnen hierdoor de enorme vermogens die zij beheren, het uitgestelde loon van de deelnemers, niet aanwenden voor indexering.

Gepensioneerden zijn soms al 2 maanden inkomen per jaar kwijt aan verlies aan koopkracht door gestegen prijzen en tarieven die niet zijn gecompenseerd. Maar ook werkenden hebben baat bij indexering. De opbouw van hun pensioen straks wordt afgeleid van het niveau van de uitgekeerde pensioenen nu.

En een lage pensioenopbouw betekent opnieuw kassa voor de werkgevers (onder wie de overheid als grootste werkgever!!): minder pensioenpremie, minder loonkosten!

Het vertrouwen bij de bevolking in het beste pensioenstelsel ter wereld wordt met dit ‘akkoord’ verder ondergraven: wat heb je aan collectief beheerd uitgesteld loon als je er niet over kunt beschikken?

Het maakt de weg vrij voor verdere afbouw van het collectieve en solidaire stelsel. Het verlaagt de drempel voor verdere verzelfstandiging en zelfs privatisering van de pensioenfondsen en het daarin opgehoopte vermogen!

Politieke verhoudingen in Nederland en media

De politieke verhoudingen in Nederland, afgeleid uit de verkiezingen voor het Europese Parlement, weerspiegelen de verwarring onder de bevolking. Meer dan de helft van de bevolking kwam niet opdagen, de regeringspartijen kregen klappen en de PvdA werd plotseling de grootste partij.

Deze partij heeft zich samen met GL, die ook won, achter dit schadelijke ‘akkoord’ geschaard. Hiermee is de meerderheid in ook de Eerste Kamer voor dit akkoord verzekerd. Dit roept herinneringen op aan 2012. Toen kreeg het demissionaire kabinet Rutte 1 een meerderheid voor haar begroting met steun van oppositiepartijen, het zgn. Kunduz-akkoord.

In die begroting was een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd opgenomen van 65 naar 67 in 2024! Een verhoging, we weten het nog, die FNV voorzitter Agnes Jongerius de kop heeft gekost!

De SP wilde niet meewerken aan verhoging van de AOW-leeftijd en is afgehaakt bij de onderhandelingen.

Onverantwoordelijk en schandalig optreden FNV-bestuur

Het onderhandelingsresultaat is inmiddels onder de leden van FNV verspreid die zich daarover per referendum kunnen uitspreken. Daarna neemt het Ledenparlement (LP) een besluit.

Gezien de controversiële inhoud van het ‘akkoord’, geen enkele eis waarvoor is gestreden de afgelopen anderhalf jaar  is binnengehaald, besloot het LP dat het neutraal aan de leden zou worden voorgelegd: opdat discussie daarover niet zou worden ‘gestuurd’ en elk lid zelf een oordeel zou kunnen vellen.

Echter bekendwording van het resultaat is gepaard gegaan met een massieve campagne van het FNV-bestuur en de FNV-werkorganisatie om het akkoord ‘aan te prijzen’. Protesten hiertegen worden genegeerd of weggewuifd. Het FNV-bestuur heeft zich hiermee in een onverantwoordelijke kamikaze-modus gemanoeuvreerd.

Het FNV-bestuur zet met deze capitulatie voor de druk van werkgevers en hun politieke vrienden, net als in 2012, versterking en door dreigen met aftreden zelfs het voortbestaan van de vakbeweging op het spel.

Zij verzaakt daarmee haar plicht om leiding te geven aan de enige organisatie die de werkende bevolking kan beschermen tegen de aanvallen op haar verworvenheden door het Kapitaal: de graaiers en de rijken met waanzinnig groeiende vermogens en hun handlangers in de politiek.

 

Oproep

De leden van FNV en andere vakbonden kunnen niet anders dan dit akkoord verwerpen en verder werken aan democratisering en versterking van hun onmisbare belangenorganisatie, de vakbond. Met vakbondsmacht kan deze aanval op hun pensioenen worden afgeslagen en het beste pensioenstelsel ter wereld veilig gesteld en verbeterd.

De reacties van het publiek op de stakingsacties op 28 en 29 mei laten zien dat hiervoor grote maatschappelijke steun bestaat! Gezien de enorme belangen, de miljarden pensioenvermogen, die op het spel staan kan deze strijd voor behoud en verbetering van het pensioenstelsel alleen gewonnen worden door verbreding van vakbondsmacht naar een maatschappelijke strijd. Door aan de leiding te gaan van deze maatschappelijk strijd zal de vakbeweging haar gezag onder de bevolking vergrote en zich versterken met nieuwe leden.

Voor een strijdbare vakbeweging. Steun communisten in de vakbeweging. Versterk de NCPN

Partijbestuur NCPN.

www.ncpn.nl

Leugens DNB over pensioenstelsel

Vertrouwen in pensioenstelsel

Het vertrouwen in het pensioenstelsel in Nederland wordt op georganiseerde wijze ondermijnd. De Nederlandse Bank, ‘opiniemakers‘, ‘wetenschappers‘ en woordvoerders van politieke partijen, die aan de leiband van het Kapitaal lopen zijn daarin trekkers. De vele honderden miljarden (1500 miljard) pensioenvermogen zijn inzet in deze ‘nep-nieuws’-campagnes. Dit vermogen is opgebouwd uit premies, bijeengebracht door de deelnemers, en het rendement dat op dat vermogen wordt gerealiseerd door pensioenfondsbesturen.

Ondermijning vertrouwen

In maart leverde directeur Job Swank van DNB weer een bijdrage aan het verspreiden van nep-nieuws over de pensioenen: het koopkrachtverlies van de pensioenen in de afgelopen 10 jaar zou het gevolg zijn van het (‘niet-toekomstbestendige’) pensioenstelsel.

Wie ruim 10 jaar met pensioen is, gaat onmiddellijk ‘rechtzitten’ bij dit ‘nieuws’. Want zijn of haar koopkrachtverlies is volgens het jaarverslag van DNB inmiddels 16 procent. Dat zijn bijna twee maandinkomens pensioen per jaar!!! dit koopkracht verlies met 16 procent treft niet alleen gepensioneerden maar ook werkenden. De opbouw van hun pensioen wordt afgestemd op de uitgekeerde pensioenen!

Swank doet er bovendien nog een schepje bovenop door te beweren dat de pensioenpremies die nu betaald worden te laag zijn om op termijn het beloofde pensioen uit te keren. Bovendien verzekert hij dat de fondsen nu te weinig in kas hebben voor het uitkeren van pensioenen, waardoor een deel van de ingelegde premies daarvoor moet worden benut.

Enorm pensioenvermogen

Misschien gelden zijn beweringen voor een enkel klein pensioenfonds maar het totale vermogen van alle pensioenfondsen maakt de belachelijkheid ervan duidelijk. Het totale pensioenvermogen bedraagt 1500 miljard. Jaarlijks wordt er 33 miljard aan premies ‘geïnd’ en de inkomsten uit het vermogen bedragen ca. 25 miljard aan direct rendement, samen dus bijna 60 miljard. Daar tegenover staan aan uitgaven op dit moment ca. 30 miljard per jaar pensioenuitkeringen en ca. 8 miljard aan beheerskosten, samen nog geen 40 miljard. Het pensioenvermogen groeit dus nog steeds fors!

De grootste vijf pensioenfondsen van Nederland hadden in het eerste kwartaal van 2019 een vermogensgroei van 64 miljard euro. Dat is ruim tweemaal de jaarlijkse pensioenuitkering van 30 miljard euro. Met zo’n kwartaalwinst zou het koopkrachtverlies van 16 procent in één klap ongedaan kunnen worden gemaakt!

Met dit herstel van koopkracht worden opeens enkele miljarden uit de fondsen in de reële economie gebracht, waarvan ook de belastingdienst profiteert. Een ‘meevaller’ die gebruikt kan worden om de AOW-leeftijd niet te verhogen!

Bangmakerij van DNB

Waarom gebeurt dit niet? Waar is het intimiderende en leugenachtige optreden van Swank voor nodig? Mogelijk om te verhinderen dat deelnemers aan pensioenfondsen beseffen dat het enorme pensioenvermogen hun eigen poen is. Dat zij de feitelijke eigenaren zijn van dit fortuin dat met premies is bijeengebracht en door prudent beheer in de fondsen enorm is aangegroeid. Maar deze misleiding blijft niet tot Swank beperkt. Ook Klaas Knot, president van DNB, doet regelmatig mee aan de bangmakerij. Recentelijk beweerde hij nog dat de pensioenen in 2020 niet alleen niet geïndexeerd kunnen worden, maar zelfs grote kans lopen te worden gekort!

Absurde toepassing FTK

De directeuren van DNB, ‘opiniemakers’, ‘wetenschappers’ en sommige woordvoerders van politieke partijen verschuilen zich met deze stemmingmakerij achter het FTK: het Financieel Toetsingskader. Dit is onderdeel van de pensioenwet waarmee wordt berekend of pensioenfondsen op een lange termijn van 30 à 40 jaar aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Op zich een verstandige maatregel. Maar door dit FTK moet de risicovrije marktrente gebruikt worden om de verplichtingen te berekenen. Daarin wordt uitgegaan van een rendement van slecht 1,2 procent, terwijl dat al tientallen jaren tussen 6 en 8 procent ligt! Dat ‘overrendement’ moet gereserveerd blijven als ‘buffer’ voor ‘slechte tijden’.

Hoe absurd de toepassing van dit FTK is, blijkt zonneklaar als we ons realiseren dat grof gezien met het huidige pensioenvermogen, zonder dat er ook maar iets aan premie of rendement zou bijkomen, ongeveer 50 jaar pensioenen kunnen worden uitgekeerd (1500 gedeeld door 30)!

 Koopkrachtherstel door zeggenschap

Deze bespottelijke situatie van een groeiend pensioenvermogen en feitelijke enorme relatieve verlaging van het pensioen (door niet-indexering van 16 procent!!) en de dreigende (en soms gerealiseerde) absolute verlaging (door kortingen) demonstreert de minachting van de financiële topfunctionarissen en hun volgelingen in de media en politiek voor de pensioendeelnemers: degenen die pensioen opbouwen en de gepensioneerden.

Het toont bovendien de zwakte van hun met leugens en halve waarheden onderbouwde beleid. Het trekt de legitimiteit ervan in twijfel! Dit moet een enorme inspiratie en aanmoediging zijn voor degenen die in strijd staan voor de redding van het pensioenstelsel. Kern in deze strijd is het eisen en uitoefenen van zeggenschap van de pensioendeelnemers over hun eigen poen: het in de pensioenfondsen opgebouwde pensioenvermogen!

Deze zeggenschap is door de gesignaleerde manipulatie van politiek en gezagsdragers verre van vanzelfsprekend. Die moet door machtsvorming van de deelnemers bij de pensioenfondsen en bij de politiek worden opgeëist!!

Bron Foto: Collectie Stadsarchief Amsterdam. Vervaardiger: Martin Alberts (fotograaf van Stadsarchief Amsterdam). Website: http://archief.amsterdam/archief/10122