WETTERSKIP WIL KWIJTSCHELDING AFSCHAFFEN

In de provinciale pers was onlangs te lezen dat Wetterskip Fryslân de norm voor kwijtschelding van waterschapslasten voor mensen met lage inkomens van 100% van de bijstandsnorm naar 80% wil verlagen. Let wel, de bijstandsnorm is het absolute minimum, behoorlijk lager dan het minimumloon. Deze verlaging van de norm komt dus feitelijk neer op het afschaffen van de mogelijkheid tot kwijtschelding. Dat betekent in de praktijk dat nogal wat mensen een voor hen flink bedrag afhandig gemaakt wordt. Tijdens een vergadering van de gemeenteraad werden B&W door de NCPN hiermee geconfronteerd.

Kwijtschelding aanvragen voor waterschapslasten moet bij het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen. Een besluit tot kwijtschelding heeft dan tot gevolg dat de gemeente De Fryske Marren ook de aanslagen gemeentelijke belastingen/heffingen kwijtscheldt. Een besluit van Wetterskip Fryslân om kwijtschelding af te schaffen heeft ook gevolgen voor de gemeente als het om verlenen van kwijtschelding gaat. Hoe komt het met inwoners die, om reden dat zij er dan toch niet meer voor in aanmerking komen, geen aanvraag meer indienen of vanwege de verlaagde norm afgewezen worden? Zij zullen dan, anders dan tot nu toe, toch bij de gemeente terecht moeten. Dit betekent dat, als de gemeente inwoners voor kwijtschelding van de gemeentelijke lasten in aanmerking wil laten komen, haar apparaat daarvoor opnieuw moet inrichten.

De voor dit onderdeel verantwoordelijke wethouder zei geschrokken te zijn van dit nieuws en was van plan deze kwestie in het college van B&W te bespreken. Bewoners van de Lemster woonwijk Lemstervaart en andere buitendijkse gebieden in de gemeente vallen niet onder Wetterskip Fryslân, maar betalen hun waterschapslasten aan Waterschap Zuiderzeeland. Het is niet bekend dat dit waterschap ook van plan is de mogelijkheid van kwijtschelding af te schaffen.