VAN DE AGENDA GEHAALD

Het rapport dat mevrouw Hulshoff, destijds de eerste exploitant van het nieuwe geprivatiseerde zwembad Nij-Súdersee, over haar ervaringen daar had opgesteld, zou op verzoek van de NCPN op de agenda van de gemeenteraad gezet worden. Het rapport in het Petear te kunnen bespreken en de opsteller de gelegenheid te geven haar  haar rapport daar te kunnen toelichten, dat ging al niet van een leien dakje. Omdat er tijdens het Petear weinig gelegenheid meer was er serieus op in te gaan, verzocht de NCPN dit agendapunt naar de gemeenteraadsvergadering van 8 september door te schuiven. Iedereen kon toen begrijpen dat het de NCPN zou gaan over het belangrijkste onderdeel van het rapport: verantwoording over de besteding van het voor het zwembad bedoelde gemeenschapsgeld.

8 september, raadsvergadering. Agendapunt: vaststellen van de agenda. De heer van Zanden, fractievoorzitter van het CDA – ‘schaduw-burgemeester’ van De Fryske Marren en hoeder van de goede zeden, vooral waar het de NCPN betreft – neemt het woord. De onder de raadsleden veel invloed hebbende spreekstalmeester vindt dat het agendapunt ‘rapport zwembad’ van de agenda afgevoerd moet worden, omdat de gemeenteraad volgens hem niet zou weten waar de NCPN mee komt – er zou volgens hem geen onderliggend stuk van de NCPN zijn waarop  de andere raadsleden zouden kunnen reageren…. Alsof er geen rapport bestaat dat op de agenda staat….

De meeste fracties die van de voorzitter het woord kregen waren het – zoals zo vaak – met van Zanden eens. Het rapport – voor de NCPN de aanleiding om nogmaals de gemeenteraad te confronteren met zijn meerderheidsstandpunt dat verantwoording niet nodig is – werd van de agenda afgevoerd. Zo werd de pijn van de confrontatie met zichzelf ‘vakkundig’ voorkomen. Ook het recht van volksvertegenwoordigers om zelf onderwerpen op de agenda te zetten werd hier met voeten getreden. Veel heeft men het over het belang van burgerparticipatie. Maar als een burger met iets komt dat hen niet aanstaat, dan weigert men daar iets van te vinden. Van velen van u wil ik het woord ‘burgerparticipatie’ niet meer horen, zo zei de NCPN-woordvoerder.

Rinze Visser,
Fractievoorzitter NCPN.