NCPN – De Friese Meren

Sociale Rechtvaardigheid!
Eerst de mensen, niet de winst!

 

Inhoud:

Inleiding
Aard van het Programma
Verstand van Sociale Zaken
Verenigingsleven en sociaal-culturele instellingen
Leefmilieu en veiligheid
Vertegenwoordigers van het Volk
Recht op goed onderwijs voor iedereen
Inwoners met respect behandelen
Inwoners/Gemeentelijke overheid
Openheid – Geen geheimzinnigheid
Goed en betaalbaar wonen
Belastingen en daadkracht
Écht werk maken
Gemeentelijke democratie verdedigen
Dorpsgemeenschappen

 

INLEIDING

De nieuwe gemeente De Fryske Marren bestaat vier jaar. Dus ook de huidige gemeenteraad. De NCPN maakt deel uit van die gemeenteraad. Met één zetel, met een aantal stemmen dat bijna twee zetels op had kunnen leveren. De NCPN heeft zich vier jaar lang ingezet langs de lijn van haar verkiezingsprogramma en haar gevoerde leuzen – sociale rechtvaardigheid; voor de mensen – en is daar nooit van afgeweken. Voor de NCPN zijn woorden geen dode letters, maar levende symbolen waarvan de kracht ontleend wordt zich te blijven inspannen om naar vermogen de bevolking te dienen. Mensen die het moeilijk hebben, soms óók door gemeentelijke ingrepen en beslissingen, hebben steun en hulp nodig. Ook als dat B&W en andere politieke partijen dan niet zo goed uitkomt. Geen in een gedragscode opgenomen artikelen kunnen dat verhinderen.

Gemeenten hebben een belangrijke taak toebedeeld gekregen in de ontmanteling van de ‘verzorgingsstaat’. Onder leuzen als ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen kracht’ wordt dat in praktijk gebracht. Grote banken die vanwege de door henzelf mede veroorzaakte crisis in problemen kwamen zijn door de nationale overheid met vele miljarden euro’s gered. De daardoor ontstane forse bezuinigingen werden ook op de gemeenten afgewenteld. Ondermeer muziekverenigingen, sportverenigingen en sociaal-culturele instellingen werden met forse bezuinigingen geconfronteerd. Zo nu en dan komen er miljarden van de banken naar de nationale overheid terug, maar gemeenten worden dan niet in staat gesteld bezuinigingen terug te draaien of te verzachten. Het politieke klimaat, ook in De Fryske Marren, is echter zodanig dat zulks ook niet gewenst wordt, omdat de politiek van het afschaffen van het sociale bouwwerk richting een ‘participatiemaatschappij’ tot nu toe door de meeste politieke partijen en hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad gesteund wordt.

De NCPN verzet zich tegen een maatschappij waar de winsten geprivatiseerd zijn en de verliezen gecollectiviseerd, waar als het beter gaat de voordelen aan enkelingen toekomen en als het fout gaat – zoals met een crisis – de grote rest voor de nadelen opdraait. Het grootkapitaal en zijn politieke vazallen in Den Haag en de EU denken altijd hun gang te kunnen gaan. Alleen voor hen die blijven opkomen voor sociale rechtvaardigheid – zoals communisten en andere sociaal denkenden – hebben zij angst.

De NCPN zal de zaken bij hun naam blijven noemen, er niet omheen draaien, zeggen waar het op staat en het daar niet bij laten. De NCPN zal zich in de gemeenteraad niet laten isoleren en zal zo mogelijk en nodig met raadsleden van andere partijen op onderdelen samenwerken, als de NCPN dat in het belang van de bevolking acht. De NCPN zal in de volksvertegenwoordiging – de gemeenteraad – geen genoegen nemen met een bijrol. Daar zijn de problemen vaak te ernstig voor.

Alle mensen worden gelijk behandeld! Beschaafde mensen discrimineren niet!

Dit is een beknopt programma. Het belangrijkste is hoe de NCPN de afgelopen periode in en buiten de gemeenteraad is opgetreden, waarvoor zij zich heeft ingezet, waarvoor en waartegen zij is opgetreden.

Als er in de politiek geklaagd wordt over het gebrek aan interesse bij de mensen voor de politiek, dan moet men zich eens afvragen of de politiek zich nog wel voor de mensen interesseert.

Nea opjaan, altyd trochgean! (Nooit opgeven, altijd doorgaan!)

 

AARD VAN HET PROGRAMMA

Dit is geen programma met uitgewerkte cijfers. Grote woorden en pretenties kunnen, zeker in deze tijd, mede gezien de krappe budgetten die het Rijk aan de gemeenten beschikbaar stelt, toch niet waargemaakt worden. Zulke pretenties komen meestal neer op het verdelen van de armoede, het uitruilen van evenzo vele noodzakelijkheden. Dit laat onverlet dat de NCPN zeer kritisch zal zijn als het gaat om geldverslindende plannen als er op voor het volk belangrijke zaken bezuinigd en beknibbeld wordt. De NCPN zal dan ook niet deelnemen aan een of ander oppositieakkoord, dat in de afgelopen raadsperiode van nul en gener waarde gebleken is. Of op z’n Frysk gezegd ‘ neat om hakken’ had. De NCPN gaat uit van wisselende contacten, uitgaande van sociale rechtvaardigheid, menselijkheid en gerechtigheid in het algemeen. Dat betekent dat de NCPN zich niet vooraf vastlegt op vierjarige afspraken met anderen. Voor elke centimeter moet geknokt worden!
 

VERSTAND VAN SOCIALE ZAKEN

Al voor het uitbreken van de crisis waren er de plannen tot afbouw richting de ontmanteling van de door de jaren heen verworven sociale voorzieningen. De grote concurrentieslag tussen de economische machtsblokken drijft naar zo laag mogelijke arbeidskosten en beschermende sociale voorzieningen. Een van de economische machtsblokken in wording is de EU met zijn pogingen tot gelijkschakeling op sociaal gebied van alle lidstaten, naar het laagste niveau. De ‘vrije markt’ wordt bijna heilig verklaard en er wordt getracht de daar bij horende filosofie – het individualisme – in de hoofden van de mensen te pompen. Voor herstel van het ‘naakte’ kapitalisme – zonder sociale elementen – is er een ieder-voor-zich-mentaliteit bij de meerderheid van de bevolking nodig. De kritiek op het individualisme bij die politieke partijen die het individualisme voor hun doeleinden nodig hebben is dan ook zeer hypocriet.

Omdat de mens van nature een sociaal wezen is tracht men de sociale afbraak van op solidariteit, draagkracht gebaseerde wetten en regelingen – de terugtredende overheid -te verkopen met een vals beroep op solidariteit en gemeenschapszin. Aan de ene kant gebeurt dit door middel van het aanwakkeren van nationalistische gevoelens; aan de andere kant door een groter beroep op saamhorigheid op kleine schaal, opdat de gemeentelijke overheid zijn verantwoordelijkheid opgeeft en het aan de mensen zelf overlaat. Gemeenten hebben bij het verder terugdringen van de sociale verworvenheden een belangrijke taak toegeschoven gekregen, door te bezuinigen op zorg voor zieken, ouderen en gehandicapten, op jeugdzorg en andere sociale zaken.

De NCPN trekt conclusies uit haar politieke analyses van de ontwikkelingsfase van het kapitalistisch stelsel – de liberale opleving (neo-liberalisme) – in het tijdperk van algemene politieke en morele crisis, uit de recente communistische en socialistische nederlagen, als ook uit haar jarenlange ervaring in de gemeentelijke politiek, eerst in Lemsterland en later vier jaar De Fryske Marren. De NCPN zal zich blijven verzetten tegen een maatschappij van ieder-voor-zich en het recht van de rijksten en meest gewieksten. Dat vloeit voort uit het hele wezen van de NCPN en vindt zijn gevolg ook in het optreden in de Gemeenteraad, de volksvertegenwoordiging. Daarom geen verslechtering van sociale regels voor lage inkomens, maar verbetering. Er is aanmoediging nodig om van de nog bestaande sociale regelingen in aanmerking te komen, geen ontmoediging zoals de praktijk vaak laat zien.

De zorg voor zieken, gehandicapten en ouderen (WMO) en de jeugdzorg, die onder de transities van het Rijk naar de gemeenten en de economische crisis zwaar geleden heeft, daarvan schreeuwt de situatie om herstel en verbetering. Verslechteringen op deze sociale gebieden zijn niet zelden mede oorzaak van armoede en schulden. Schuldhulpverlening moet in professionele en vooral in overheidshanden zijn. De ellende van de een mag geen winstoogmerk van de ander zijn. De service voor met name sociale vraagstukken mogen in het gemeentehuis in Joure en de servicepunten in Balk en Lemmer niet achteruitgaan; de openingstijden moeten op peil blijven, zo mogelijk uitgebreid. Gemeentelijke instanties moeten goed toegankelijk zijn. Inwoners moeten gelijk en met respect behandeld worden
 

VERENIGINGSLEVEN EN SOCIAAL-CULTURELE INSTELLINGEN

De nieuwe gemeente bestaat, behalve de hoofdplaatsen van de drie voormalige gemeenten, uit een groot aantal dorpen en leefgemeenschappen, waaronder nogal wat kleine. Hoe groter en uitgestrekter een gemeente des te groter de kans dat het belang van al die dorpen ondersneeuwt en alle aandacht naar de hoofdplaats en de voormalige hoofdplaatsen gaat. Daarom geen luxe prestigeprojecten in de grotere plaatsen ten koste van de leefbaarheid in de kleinere plaatsen. Dit gevaar is des te groter nu bezuinigingen bij de meeste partijen, onder de dekmantel van zelfredzaamheid, op de agenda staan. Ook is de toekomstige krimp van de bevolking aanleiding om voorzieningen in de dorpen af te stoten. Zoals scholen, bibliotheekvoorzieningen en andere de leefbaarheid ten dienste staande voorzieningen.

Er is al enige tijd een beïnvloedingskampagne bezig om de mensen te laten geloven dat voorzieningen zoals o.a. scholen niet zo belangrijk voor de leefbaarheid in de kleine gemeenschappen zijn, maar dat de saamhorigheid het belangrijkste is. Niets ten nadele van het bevorderen van de saamhorigheid, maar dat maakt voorzieningen niet minder belangrijk. Het was nu juist het saamhorigheidsgevoel van waaruit de kleine gemeenschappen streden voor voorzieningen zoals dorpshuizen en wilden opkomen voor het behoud van bestaande voorzieningen.

Het kan niet zo zijn dat de dorpsgemeenschappen – en dat geldt ook voor buurt en wijkverenigingen in de grotere plaatsen – gebruikt worden om de bezuinigingen op thuishulp en pleegzorg op te vangen; dat het werk van ontslagen beroepskrachten onder morele dwang door vrijwilligers in dorpen en buurten overgenomen wordt.

Scholen, dorps- en buurthuizen zijn niet minder belangrijk geworden omdat onder Europese druk sociale voorzieningen ontmanteld worden. De dorpen mogen niet aan het voeteneind van de grotere plaatsen komen te liggen. De nieuwe gemeente – en dat geldt in de eerste plaats voor de nieuwe gemeenteraad – mag zich niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken en de door zijn eigen beleid veroorzaakte problemen door de dorpen en wijken op te laten lossen. Geen jaarlijkse barbecue kan een school, buurt of dorpshuis of bibliotheekvoorziening vervangen. Er mag geen misbruik van de sociale ingesteldheid van mensen worden gemaakt. De NCPN zal in en buiten de gemeenteraad de ontwikkelingen nauwlettend en kritisch volgen en opkomen voor behoud van voorzieningen in de dorpen. Zoals de NCPN dat ook altijd in Lemsterland heeft gedaan. Voor de NCPN bestaan er geen ‘buitendorpen’.
 

LEEFMILIEU EN VEILIGHEID

De urgentie van het klimaatprobleem stelt het kapitalistisch economisch systeem waar we nu in leven ter discussie. De noodzakelijke desinvestering uit fossiele brandstoffen botst op de winsthonger van de aandeelhouders van de grote energiemultinationals. Verminderen van de energiebehoefte vergt nadenken over alle sectoren van de maatschappij: industriële productie, urbanisatie, mobiliteit, landbouw, opleiding en onderwijs. Planning dringt zich op om de wereldwijde milieugebruiksruimte terug te brengen tot maximum 100% van de draagkracht van de planeet.

‘Een beter milieu begint bij jezelf’ is een vanuit een individualistisch denkkader geïnspireerde leuze, waardoor in het bijzonder arbeiders en kleine zelfstandigen als personen verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat er mis dreigt te gaan met het milieu, waardoor de echte veroorzakers, grote vervuilers en winstmakers, buiten schot blijven. Daarom hoort milieuvervuiling bij de bron aangepakt te worden en moeten milieulasten naar draagkracht en naar mate van verantwoordelijkheid geheven worden. Dat alles neemt echter niet weg dat, juist ook om de grote veroorzakers aan te kunnen pakken, er een groeiend moreel verantwoordelijkheidsbesef bij burgers en lagere overheden nodig is.

Waar veiligheid van inwoners in het geding is, is snel en adequaat optreden geboden, vooral ook als het om voor kinderen onveilige situaties gaat. Dit geldt zowel voor het gemeentebestuur als voor de burgemeester in zijn/haar specifieke verantwoordelijkheid. De NCPN zal bij voorkomende situaties alert zijn en de bevoegde instanties aansporen op te treden en zonodig ter verantwoording roepen. Ook horen rampenplannen/scenario’s tijdig geactualiseerd te worden.

Goed onderhoud en tijdige vervanging van ondeugdelijke riolering is geboden. Een evenwichtige benadering van vraagstukken milieu en landbouw is, vooral uit het oogpunt van het noodzakelijk draagvlak, van belang. Een goed leefmilieu in dorpen en wijken is in de bloeitijd gediend bij fleurige plantsoenen. Het huidige beleid van verschraling en het veelvuldig omkappen van bomen moet bestreden worden; er mag in die zin geen onderscheid naar wijken plaatsvinden. Het herinvoeren van het schoolzwemmen moet aan de orde komen.

Korte aanrijtijden van ambulances zijn noodzakelijk om mensenlevens te kunnen redden. De NCPN zal in en buiten de raad optreden voor de veiligheid van de inwoners. Daarom moeten ook alle nog bestaande belemmeringen voor ouderen en gehandicapten in het openbaar gebied opgeruimd en is in de winterperiode een goede gladheidsbestrijding vereist. De NCPN zal het leefmilieu en de veiligheid in de ruimste zin goed in de gaten houden.

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET VOLK

Gemeenteraadsleden worden gekozen uit het volk, op basis van een verkiezingsprogramma en ook vanwege de wijze waarop de deelnemende partij en de kandidaten eerder in en buiten de Gemeenteraad zijn opgetreden. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers, wat niet wil zeggen dat zij het hele volk moeten vertegenwoordigen. Zij kunnen echter wel door het hele volk aangesproken worden. De NCPN waakt ervoor dat de Gemeenteraad eerst en vooral als een kaderstellend orgaan wordt gezien. Het instituut gemeenteraad is kaderstellend, maar bestaat ook uit volksvertegenwoordigers die zich niet moeten opsluiten in het gemeentehuis. Daarom vindt de NCPN het actief optreden onder de mensen uiterst belangrijk.

Het kan niet zo zijn dat, als er met meerderheid van stemmen financiële en andere beleidskaders zijn gesteld, dat een minderheid zich daar qua politiek optreden bij neerlegt. Het is aan de minderheid om tussenliggende perioden te benutten, al of niet gesteund door acties vanuit de bevolking, aan te tonen dat het onjuiste besluiten waren en anderen daarvan te overtuigen.

Het kan niet zo zijn dat, als raadsleden over een zaak door inwoners aangesproken worden, moeten antwoorden dat de Gemeenteraad daar niet over gaat. De NCPN ziet het als haar taak de gemeentelijke, het volk vertegenwoordigende democratie te bewaken en te beschermen.
 

RECHT OP GOED ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Met name het basisonderwijs is steeds meer van de gemeentelijke overheid los komen te staan. De NCPN vond en vindt dat geen goede ontwikkeling. Hoe verder het onderwijs van de gemeentelijke overheid af komt te staan, des te meer loopt het openbaar onderwijs en daarmee ook het bijzonder onderwijs gevaar. Privatisering van het onderwijs – wat begint met meer afhankelijkheid van private bedrijven – met alleen nog kwalitatief goed onderwijs voor de welgestelden ligt dan op de loer. Onderwijs op grote afstand van de overheid is tevens uitholling van de gemeentelijke democratie.

De NCPN is tegen sluiting van kleine dorpsscholen en vindt dat gemeentelijke opheffingsnormen in die zin aangepast moeten worden. De NCPN zal zich er ook tegen verzetten dat er in weerwil van die normen tot constructies wordt gekomen om scholen op te kunnen heffen. Samengaan van openbaar en bijzonder onderwijs in dorpen zal de NCPN slechts dan steunen als daarmee het basisonderwijs in een dorp veilig gesteld kan worden. De NCPN geeft er dan de voorkeur aan dat zo’n gefuseerde school een openbare school wordt.

Voortgezet onderwijs tot en met VWO is zeer belangrijk voor een gemeenschap en de kwaliteit en de ruimte ervan is tevens van belang om leerlingenaantal in het basisonderwijs op peil te houden. Voor noodzakelijke uitbreiding, nieuwbouw of renovatie met de politieke wil aanwezig zijn.

De NCPN is meer dan eens opgetreden voor het behoud van een school of voor noodzakelijke uitbreiding ervan. Het zo belangrijke speciaal onderwijs voor kinderen die dat nodig hebben is al jarenlang een speelbal van de politiek die dit soort onderwijs het liefst ziet verdwijnen. Eerst middels het project ‘Weer Samen Naar School’ en daarna door invoering van ‘passend onderwijs’. Het vervoer van en naar school moet voor kinderen en ouders veilig en ook verder goed geregeld zijn.

De NCPN waakt ervoor dat te verwachten bevolkingskrimp opgevoerd zal worden ter motivatie om scholen te sluiten. De NCPN heeft zich waar nodig voor het onderwijs ingezet en zal dat blijven doen.
 

INWONERS MET RESPECT BEHANDELEN

Al te veel worden inwoners, vooral het het gaat om mensen die van een sociale voorziening afhankelijk zijn – zoals bijstand, bijzondere bijstand en WMO – als werkschuw, profiteurs en potentiële fraudeurs gezien. Deze praktijk stoelt op door de jaren heen steeds verder verscherpte wetten en regels, welke door een meerderheid van de politieke partijen in de Gemeenteraad onderschreven worden. De NCPN is daar steeds met argumenten en voorbeelden uit de praktijk tegen opgetreden. Niettegenstaande dat er die scherpe landelijke regels zijn, met de mogelijkheid om mensen met toch al lage inkomens zware boetes op te leggen, is het mogelijk soepel en met respect voor mensen met regels om te gaan.

De NCPN zal, zoals ze dat de afgelopen vier jaar heeft gedaan, hierop blijven wijzen, de verantwoordelijken met alle ten dienste staande middelen aanklagen en inwoners die hierom verzoeken bijstaan. Ook inwoners die het niet breed hebben, hebben evenals de beter gesitueerden in de gemeente, recht op een fatsoenlijke en respectvolle benadering en behandeling door door het gemeentebestuur en zijn organisaties. Respect en fatsoen komen niet tot stand bij meerderheidsbesluiten. Menselijkheid hoort boven de politiek te staan!
 

INWONERS/GEMEENTELIJKE OVERHEID

Veel is er en wordt er door inwoners geklaagd over de communicatie met de gemeentelijke overheid. brieven, mails en telefoontjes worden vaak te laat en soms zelfs helemaal niet beantwoord. Het College van B&W is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, waarbij de omgang met inwoners zeer belangrijk is. Zeker als er problemen opgelost moeten worden, er informatie gevraagd wordt en verzoeken zijn ingediend of anderszins.

Het is een van de taken van de Gemeenteraad en de raadsleden, als gekozen volksvertegenwoordigers, erop toe te zien dat inwoners serieus genomen worden en zonodig B&W ter verantwoording te roepen. Het kan niet zo zijn dat, als B&W vragen en meningen van inwoners als lastig ervaren, zij een beroep op volksvertegenwoordigers doen om daarop niet te reageren. Voor verbetering van de communicatie tussen inwoners en gemeentelijke overheid is het allereerst nodig alle mensen gelijk te behandelen en er ook voor te waken dat de huidige servicepunten in Balk en Lemmer niet qua openingstijden ingekrompen worden of op den duur zelfs verdwijnen.

De NCPN zal hierin zeer waakzaam zijn en optreden waar en wanneer dat nodig is. Verbeteren van de communicatie tussen inwoners en gemeentelijke overheid bereikt men niet met uitvoerig uitgeschreven nota’s met spitsvondige titels. Respect, ook voor inwoners die niet tot de elite gerekend worden, haalt men niet uit op papier gedrukte of digitale teksten.
 

OPENHEID – GEEN GEHEIMZINNIGHEID

Sluipenderwijs gaat de voor de inwoners belangrijke openheid achteruit. Dat gebeurt ook door de neiging zaken buiten de gekozen gemeenteraad om te regelen en zaken niet inzichtelijk te maken. Zaken roepen bij bewoners vragen op, waar gemeenteraadsleden geen antwoord op kunnen geven en daardoor in een netelige positie geplaatst worden. Over de uitvoering van naar de gemeente doorgeschoven rijkstaken hoort regelmatig in het openbaar verslag uitgebracht te worden, wat nauwelijks gebeurt. Een raadsmeerderheid treft hier soms ook schuld, doordat ingebrachte voorstellen om verslag uit te brengen getorpedeerd worden. Presentaties of informatiebijeenkomsten kunnen hun waarde hebben, maar kunnen nooit in de plaats komen van democratisch verantwoording afleggen.

Over instellingen waaraan de Gemeente jaarlijks geld uitgeeft, zoals zwembaden, moet jaarlijks in alle openbaarheid een door het volk te controleren inhoudelijk verslag aan de Gemeenteraad uitgebracht worden. Gemeenteraadsleden – de door het volk gekozen vertegenwoordigers – mogen niet belemmerd worden in hun functioneren, opdat ook zij verantwoording aan hun kiezers af kunnen leggen. Het kan niet zo zijn dat een meerderheid van de Gemeenteraad dat niet belangrijk genoeg vindt. De NCPN zal blijven strijden voor meer openheid en tegen geheimzinnigheid!
 

GOED EN BETAALBAAR WONEN

Door het decentraliseren van verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting en meer marktwerking, dus door het afschaffen van een min of meer sociaal huisvestingsbeleid, is betaalbare huisvesting voor de lagere inkomensklassen steeds meer in de verdrukking gekomen. Deze marktwerking – liberalisering – en de daaruit voortvloeiende verkoop en sloop van veel betaalbare sociale huurwoningen hebben het tekort hieraan doen stijgen.

De huidige politiek met betrekking tot de langdurige zorg, waardoor opname van kwetsbare ouderen in een verzorgingshuis ernstig afgeremd wordt en van welke instellingen het einde in het vooruitzicht is gesteld, leiden ook tot een tekort aan voor ouderen geschikte woningen. Verzorgingshuizen hebben hun waarde bewezen en mogen niet verdwijnen ten gunste van de particuliere sector met winstoogmerk. Zo zouden alleen de welgestelden nog van hun laatste levensjaren kunnen genieten.

De NCPN is van mening dat, gezien de ontwikkeling op het gebied van de volkshuisvesting, de gemeente zelf een sociaal huurwoningbestand op moet bouwen, onder democratische controle van de gemeenteraad. Omdat dit standpunt steeds meer actueel zal worden, zal de NCPN doorgaan met hiervoor te ijveren. Volkshuisvesting die aan de ‘vrije markt’ wordt overgelaten, verdient die naam niet meer.
 

BELASTINGEN EN DRAAGKRACHT

Al jarenlang is er de tendens om belastingheffing naar draagkracht te verschuiven naar nominale – voor eenieder zo gelijk mogelijke – heffingen. Dat legt een zwaardere lastendruk op mensen met lage inkomens. Dit is des te meer actueel omdat er in Den Haag concrete plannen zijn om het gemeentelijk belastinggebied uit te breiden door herinvoering van het gebruikersgedeelte OZB en het invoeren van een ingezetenenheffing. Met een gelijktijdige verlaging van loon- en inkomstenbelasting levert dit grote voordelen op voor de hoge inkomensgroepen ten nadele van lage tot middeninkomens. Door het aannemen van een NCPN-motie heeft de gemeenteraad zich hiertegen verklaard en zich met dat standpunt tot het landsbestuur gewend.

Ook hoge eigen bijdragen en eigen risico’s (zorglasten), verhoging van huren, OZB, rioolheffingen en afvalstoffenheffing (woonlasten) moeten gezien worden als lasten die niet of slechts ten dele naar draagkracht geheven worden. De gemeenteraad moet op het landsbestuur druk blijven uitoefenen voor herstel van het draagkrachtprincipe en zich tegen de voor mensen met lage tot middeninkomens schadelijke plannen blijven verzetten.

Daar waar de gemeente zelf wel directe invloed heeft moet de belastingdruk in de hand worden gehouden. De mogelijkheid van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen moet blijven. De NCPN zal in die zin in en buiten de gemeenteraad standpunten naar voren brengen en zonodig optreden!
 

ÉCHT WERK MAKEN

Praktijk is al dat werkloze inwoners die een gemeentelijke PW-uitkering (voorheen bijstandsuitkering) aanvragen of daar al van afhankelijk zijn, zonder loon – met behoud van uitkering – aan het werk worden gezet, bij een aan de gemeente gelieerde instantie, bij een particulier bedrijf of een ‘tegenprestatie’ moeten leveren. De NCPN heeft de uitgangspunten: (a) werken is belangrijk om geld voor het levensonderhoud te kunnen verdienen, maar dan wel voor een loon volgens de geldende cao’s; (b) het huidige maatschappelijk systeem is niet in staat om voor veel mensen die willen en kunnen werken een baan te garanderen; (3) voor deze nalatigheid bestaat een tegenprestatie – een werklozenuitkering. Het is dan ook het omdraaien van de werkelijkheid dat werklozen verplicht worden voor hun uitkering – de tegenprestatie! – een tegenprestatie moeten leveren.

De NCPN is er op tegen dat de gemeentelijke overheid willens en wetens eraan meewerkt dat banen van anderen verdrongen worden door werklozen voor hun uitkering te laten werken.

Bij aanbestedingen moeten bedrijven uit de gemeente en regio een eerlijke kans krijgen. Behoud en bevordering van werkgelegenheid in de industriële productie – belangrijk voor lager- en middelbaar opgeleiden – is een noodzaak.

De afbouw van de sociale werkvoorziening (WSW) naar een uiteindelijke opheffing is de NCPN een gruwel. Mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke beperking minder kunnen presteren mogen niet overgeleverd worden aan het reguliere bedrijfsleven waar de grillen van de markt en onderlinge concurrentie leidend zijn.
 

GEMEENTELIJKE DEMOCRATIE VERDEDIGEN

Het is van groot belang de volksvertegenwoordigende democratie in de gemeente te verdedigen. Zoals het parlement onderhevig is aan afkalvende zeggenschap door overheveling van bevoegdheden naar Europese instanties, zo staat ook de gemeentelijke democratie onder druk. Als het Rijk meer bevoegdheden afschuift naar de gemeenten, betekent dat zeker niet, zoals de ervaring van de laatste jaren leert, een uitbreiding van de gemeentelijke democratie. Door de complexheid van de overgehevelde verantwoordelijkheden naar de gemeente, is er de neiging om steeds meer bevoegdheden van de gekozen volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad) naar het dagelijks bestuur (B&W) over te brengen.

Dat gebeurt al te veel. De NCPN heeft zich daar steeds met argumenten tegen verzet. Het mag niet zo zijn dat de inwoners ermee geconfronteerd worden dat de door hen gekozenen over voor hen belangrijke zaken geen zeggenschap hebben. Uitholling van zeggenschap van volksvertegenwoordigers is ook het vergroten van de afstand tot de inwoners en betekent het niet serieus nemen van het volk, de inwoners. De NCPN zal zich daartegen blijven verzetten.

Privatisering van overheidstaken of het op afstand zetten door de gemeentelijke overheid zijn evenzovele aantastingen van de gemeentelijke democratie. Zo moet ook een eventueel volgend gemeentelijk herindeling/fusieplan, waardoor er nog een grotere gemeente zou ontstaan, voorkomen worden en op voorhand van de hand worden gewezen. Dat zou een nieuwe aanslag op de gemeentelijke democratie betekenen.

De NCPN zal met alle haar ten dienste staande middelen hiertegen optreden. De NCPN neemt de bevolking serieus en zal pal staan voor de verdediging van de gemeentelijke democratie en elke poging om deze op welke wijze dan ook aan te tasten bestrijden!
 

DORPSGEMEENSCHAPPEN

De gemeente De Fryske Marren bestaat uit veel meer dan de voormalige gemeentelijke hoofdplaatsen Balk, Joure en Lemmer. Veel inwoners van de gemeente wonen in kleine dorpsgemeenschappen. Voorzieningen zoals dorpshuizen, scholen en sportvoorzieningen zijn dan ook zeer belangrijk voor de leefbaarheid op het platteland en een draagvlak voor het in standhouden van het verenigingsleven.

Al die mensen die deze voorzieningen en verenigingen nu in stand houden en waar de gemeenschap trots op mag zijn, mogen niet met een beroep op de participatiemaatschappij – de basis van veel bezuinigingen – overvraagd worden. Daar waar de gemeente in zijn verantwoordelijkheid terugtreedt, mag het niet zo zijn dat de vrijwilligers er nog taken bij krijgen door de door gemeentelijke bezuinigingen ontstane gaten op te vullen.

De NCPN zal de ontwikkelingen in de kleine gemeenschappen nauwlettend volgen en opkomen voor behoud en waar mogelijk verbeteringen van de voorzieningen. Mede daarom moet bij de verdeling van woningcontingenten, bij gebleken vraag en behoefte, ook in de kleine dorpen woningbouw mogelijk zijn.

Er is al langere tijd een verontrustende afslanking van het openbaar vervoer gaande. Ook een negatief resultaat van meer marktwerking. Minder bussen ’s avonds en in de weekeinden. De dorpen mogen niet geïsoleerd raken. Zowel ouderen als jongeren ondervinden de nadelen van slecht of zelfs geen bereikbaarheid met openbaar vervoer. De gemeente, met aan het hoofd de Gemeenteraad, moet al zijn invloed bij Rijk en Provincie aanwenden om achteruitgang tot staan te brengen en voor verbetering op te komen.

 

Voor de in dit programma genoemde onderwerpen heeft de NCPN zich in de lange periode van vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad, maar ook recent, steeds ingezet en mag daarop beoordeeld worden.

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID!
EERST DE MENSEN, NIET DE WINST!

Alles uit deze uitgave mag gepubliceerd, vermenigvuldigd en doorverteld worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.