Bijeenkomst ter gelegenheid van Joegoslavië.

Het Comité 'NAVO NEE!' biedt ieder die zich over de aanval op het soevereine Joegoslavië en de rol van de 'vrije onafhankelijke' westerse media zorgen maakt, de mogelijkheid om daarover van gedachten te wisselen op:

zaterdag 1 juli om 19.30 (zaal open 19.00)
Buurthuis Boerenplein, Mandelaplein in Den Haag
Programma:

19.30 Welkom.
19.40 Videofilm "Onder de bommen van de NAVO, 15 Belgen in Joegoslavië", verslag van een reis naar Joegoslavië in mei 1999.
20.30 Toelichting op de film door Michel Collon, journalist en één van de deelnemers aan de reis. Michel schreef het belangwekkende boek 'Blufpoker' over de ontwikkelingen in de Balkan.
20.45 Pauze.
21.00 Discussie onder leiding van Wil van der Klift, die Servië kortgeleden bezocht.
22.00 Sluiting.

Op 24 maart 1999 begon de, 78 lange dagen en vooral nachten durende, NAVO-bommenregen op Joegoslavië. Na een intense mediacampagne en de provocaties van Rambouillet achtten 19 westerse landen zich sterk genoeg om Joegoslavië, middels een blitz-krieg op de knieën te krijgen. Wat door economische wurgmaatregelen en politieke druk niet was gelukt, moest nu maar met geweld gebeuren. Ook Joegoslavië moest zich slaafs en willoos voegen naar de westerse eisen, zoals alle omringende landen ook hadden gedaan. Het werd geen overwinning en kostte vooral veel slachtoffers aan burgerzijde, zieken, vrouwen en kinderen en de bommenregen kwam vooral terecht op burgerdoelen. Geen afzwaaiers, maar een bewuste poging om het Servische volk op de knieën te krijgen. Een misrekening blijkt nu. Maar de strijd tegen het Joegoslavische volk gaat onverminderd door. De dreiging van escalatie is nog steeds aanwezig.

De unipolaire Nieuwe Wereldorde van de VS en haar vazallen moet, hoe dan ook, aan de rest van de wereld worden opgedrongen. Socialisme en onafhankelijkheid, het recht op een soevereine ontwikkeling, horen niet in het verhaal van de nieuwe machthebbers thuis. Elk staatshoofd, zoals Milosevic, dat opkomt voor een zelfstandige nationale koers, kan rekenen op een intensieve mediacampagne, die hem of haar zal criminaliseren. Iedere patriot, ieder vrijheidslievende politicus zal vroeg of laat tot dictator worden 'verheven' en mag dan rekenen op benamingen als, de nieuwe Hitler (of Stalin of liever nog tegenwoordig allebei), duivel, machtswellusteling en andere fraaie begrippen die in het vijandbeeld passen. Om de aanval op de Balkan-landen te kunnen begeleiden is er zelfs een schijnrechtbank in Den Haag opgericht, het Joegoslavië Tribunaal, waar politieke en militaire verantwoordelijken te pas en te onpas voor moeten verschijnen, al naar gelang dit het Westen uitkomt. Het cynisme van de westerse propagandamachine kent op dit punt veel variaties en vormen, maar die veelvormigheid is maar schijn: alles mag, ook tegenstellingen over details, om de eigen bevolking om de tuin te leiden, als dat in de kraam van de heersende klasse past.

Het lijkt erop dat het Nederlandse volk en haar spraakmakers in grote meerderheid, bijna slaafs de dominante politieke standpunten hebben gevolgd en nog volgen. Nu echter steeds duidelijker wordt dat de westerse bemoeienissen in Kosovo alleen maar tot erger leed leiden en de waan van de televisiebeelden ten tijde van de bommenregen wat is weggeëbd, klinken er steeds meer geluiden die afstand nemen van het NAVO-CNN-verhaal. Het comité NAVO NEE probeert deze krachten te mobiliseren en hen een platform te geven, door in het hele land, regelmatig bijeenkomsten en acties te organiseren.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019