Proces Milosevic

Van de redactie

Ramsey Clarke bij het Vredespaleis, afgelopen augustus. (Foto: Manifest) 

Rond het proces tegen Slobodan Milosevic was er de afgelopen periode veel te doen. Toch moet het feitelijk proces nog beginnen. Op dit punt wees Milosevic ook tijdens de korte zitting van het schijntribunaal. Na tweeëneenhalf jaar is de aanklager nog altijd bezig om de aanklacht te formuleren.

Toen zelfs rechter May zich ontstemd afvroeg waarom hoofdaanklager Del Ponte nog niet klaar is met haar aanklacht, was haar antwoord: er is weer een nieuwe in de maak. Milosevic zou ook voor volkerenmoord in Bosnië verantwoordelijk zijn. Zou het toeval zijn dat de voormalige presidente van van Republika Srpska, Biljana Plavsic, voorlopig vrij is gelaten door het tribunaal, nadat ze zich eerder al vrijwillig meldde? Moet er snel 'bewijslast' worden verzameld?

De politieke en juridische verdediging Van Milosevic wordt inmiddels steeds verder ontwikkeld. De NCPN zal op de komende vergadering van het partijbestuur besluiten welke rol de partij zal gaan spelen. Inmiddels vinden ter voorbereiding van de besluitvorming voorbereidende gesprekken plaats met een reeks internationale direct-betrokkenen en wordt in Den Haag gewerkt aan een steungroep. Het lijkt erop dat de juridische aanvallen op het tribunaal door de Nederlandse rechterlijke macht niet erkend worden. Men verschuilt zich achter eerdere jurisprudentie. Het is duidelijk dat Milosevic wat dat betreft een juiste koers vaart: hij heeft weinig vertrouwen in een louter juridisch gevecht. In een door de VS gedomineerde wereld zal het moeilijk zijn om de rechtmatigheid van het tribunaal, zonder politieke beweging, aan de kaak te stellen. Dezelfde VS die de oprichting van een echt en breed gedragen internationaal strafhof dwarsbomen, omdat ze bang zijn dan zelf teveel in het beklaagdenbankje te moeten zitten. Daarom doen ze er alles aan om speciale en ad-hoc-tribunalen op te richten om hun vijanden aan te klagen en uit te schakelen. De verkrachting en ontkrachting van het internationaal recht dat daarvan het gevolg is, heeft uiteraard voor de wereldbevolking vooral negatieve gevolgen. Alle internationale afspraken en elk greintje zekerheid staan op de tocht en dreigen te worden vervangen door de wetten van het Amerikaanse Wilde Westen, het recht van de sterkste. Het is daarom van het grootste belang dat het 'gezonde verstand' in Nederland zich weet te bundelen en de publieke opinie op een positieve manier weet te veranderen. Het gaat immers om veel meer dan steun aan Milosevic alleen! Het gaat om de vraag of we een redelijke samenleving willen verdedigen of dat we toelaten dat de Boonstra's de macht overnemen en hun individuele belangen zonder enige tegenstand kunnen blijven najagen. Het gaat bij dit proces om de vraag of de cowboys van de Nieuwe Wereldorde hun zin zullen krijgen of dat er sprake zal zijn van een internationale rechtsorde die gebaseerd is op respect voor anderen, op gelijke rechten en waardigheid. Het feit dat zich op dit moment, nu Milosevic van zijn vrijheid is beroofd, in Macedonië een tragedie ontwikkelt die op alle punten kan worden vergeleken met wat het Westen, samen met de Albanese terroristen, eerder in Kosovo bewerkstelligde, toont al voldoende aan dat het niet om hem gaat. Hij was een consequente sta-in-de-weg voor de westerse belangen, daarom moest hij hangen.

In de berichtgeving door de Nederlandse media is grofweg een tweedeling te zien. Eén deel blijft volharden in het criminaliseren van Milosevic, zijn partij en ieder die hem, op welke wijze dan ook, wil steunen. Maar er zijn ook genuanceerdere geluiden. Zoals tijdens het debat in Debatterij in Den Haag waren te horen, maar ook tijdens de Netwerk-uitzending op donderdag 30 augustus. Het zal er de komende tijd m.n. om gaan om deze geluiden te versterken en te bundelen.

Milosevic heeft in de korte periode die hij kreeg tijdens de tweede (pro forma) zitting van het schijntribunaal in ieder geval geen duimbreed toegegeven en is vast van plan om de strijd voort te zetten. In zijn 'presentatie over de illegaliteit van het tribunaal' (in het Engels op de Website van de NCPN) zet hij nog eens uiteen wat er echt aan de hand is. Hij wijst erop dat:

Het showproces zal voorlopig nog een lange periode worden voortgezet. Elke dag dat men Milosevic langer gevangen kan houden lijkt in het voordeel van de marionetten-regering in Belgrado, die de kans moet krijgen, zolang het Joegoslavische volk nog niet uit zijn verdoving is ontwaakt, om intern orde op zaken te stellen. De strijd tussen de verschillende DOS-fracties is nog in volle gang. Het tribunaal probeert de voorzitter van de Servische Socialistische Partij zolang mogelijk op afstand te houden van de strijd in eigen land. Het staat daarom bijna zeker vast dat het proces lang zal aanslepen. De eerste tekenen wijzen daar ook op.

  1. de volgende pro forma-zitting zal plaatsvinden op 29 oktober 2001;
  2. op 9 januari 2002 vindt een voorbereidende zitting plaats;
  3. men hoopt met de rechtszaak te kunnen beginnen in januari of februari 2002.

Intussen wordt Milosevic op alle mogelijke manieren tegengewerkt. Hij wordt behandeld of zijn schuld al vaststaat, de advocaten die hem steunen in zijn proces worden belemmerd in hun werk door hen visa te weigeren of die niet op tijd af te geven. Milosevic zelf wordt in zijn verdediging belemmerd omdat hij geen interviews mag afgeven en onvoldoende de gelegenheid krijgt om met adviseurs te overleggen. Ook dit punt dient in Nederland veel meer aandacht te krijgen. In het land van Hugo de Groot, zou zo'n behandeling op grote verontwaardiging moeten stuiten.

Steunbrieven ten teken van solidariteit naar:

Slobodan Milosevic
Huis van Bewaring
Pompstationsweg 46a
2597 GX Den Haag
Nederland.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019