Niet alle meningen zijn welkom in het 'vrije' Nederland

Door Rinze Visser

Eind juni van dit jaar stond er in het weekblad 'Vrij Nederland' een artikel over de invloed die de slavernij nu nog steeds heeft op de nazaten van de slaven. Wat mij in dat artikel opviel was dat er zelfs niet ook maar een hint werd gegeven naar, of een vraag werd gesteld over, de invloed die de slavernij ook nu nog steeds kan hebben op de nazaten van de tegengestelde klasse, namelijk: de slavenhouders. Het nu volgende ingezonden stuk dat ik naar aanleiding hiervan naar 'vrij Nederland' opstuurde is nooit geplaatst. Ook is er tot nu toe geen enkel bericht ontvangen over de reden van het niet-plaatsen. De opmerkzame lezer van MANIFEST zal na lezing wel begrijpen waarom.

Hoe zit het met de meesters?

In VN nr. 26 stond een artikel 'De lange schaduw van de slavernij', dat ik met belangstelling heb gelezen. Vooral het al in de titel aangegeven fenomeen van de zeer langdurige geestelijke invloed die de slavernij op mensen heeft. Hier is weer eens aan de orde hoe groot de betrokkenheid tussen zijn en bewustzijn is. Maar, als door slavernij van honderden jaren, nazaten van de slavernij, zó lang na de afschaffing ervan het slavenbewustzijn nog niet te boven zijn gekomen, dan ligt toch de vraag voor de hand: hoe zit het met de nazaten van de slavenhouders, de meesters?

Zijn zij de slavenhoudersmentaliteit dan wel te boven gekomen? Was bij deze klasse het misdadig-elitaire slavenhoudersbewustzijn met de afschaffing van de slavernij plotseling verdwenen of daarna opgelost in een aan henzelf toegedachte beschaving? Mijn mening is: als het vraagstuk van de met de slavernij verbonden nadelige mentale (óók maatschappelijke!) gevolgen wordt beperkt tot de nazaten van de negerslaven en niet wordt uitgebreid met de met de slavernij verbonden mentale (óók maatschappelijke!) gevolgen bij de nazaten van de slavenhouders en handelaren, dan zal het de nazaten van de slachtoffers niet vooruithelpen. Het slechts belichten van één kant van de medaille - het slaaf zijn en de gevolgen daarvan - zal slechts leiden tot wegzakken in slachtofferschap. Het zou in dit verband nuttig zijn als eens onderzocht werd bij welke personen/families de slavernij - het verhandelen en exploiteren van MENSEN - ten grondslag ligt aan het huidige kapitaal, de macht en het aanzien. Zonder het kennen van de daders is geen emancipatie van slachtoffers mogelijk!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019