Verkiezingen 2002

 

NCPN: Herstel sociale zekerheid en sociale voorzieningen

NCPN: Dé partij voor sociale rechtvaardigheid

De NCPN doet mee aan de verkiezingen in 2002. In heel wat plaatsen wordt in maart meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vervolgens in mei aan de Tweede Kamerverkiezingen. Aan de concrete voorbereidingen: verkiezingsprogramma's, kandidatenlijsten, ondersteuningshandtekeningen en het noodzakelijke geld wordt inmiddels in veel afdelingen en door het landelijk bestuur hard gewerkt. Bij dit werk staat natuurlijk de vraag centraal hoe mensen duidelijk te maken dat de NCPN de partij is van de werkende klasse, die steun verdient en waarop gestemd moet worden?

In de positie van partij van de werkende klasse, voor sociale zekerheid en sociale voorzieningen, loopt de NCPN aan tegen de belangen van de bezittende klasse, hun onbegrensd bezit en zelfverrijking. Hun belangen beheersen onze samenleving, de pers en andere media. Zij zullen niet nalaten communisten en socialisten verdacht te maken. Maar, laat u geen zand in de ogen strooien. Luister naar of lees ook het verhaal van onze k(r)ant. Lees over de steun die communisten geven aan hen die voor een beter levenspeil en een beter milieu strijden.

Wereldwijd zetten communisten zich in voor het recht van mensen en volken om sociale verworvenheden te verdedigen en uit te breiden. Zij strijden voor wetten die beperking opleggen aan uitbuiting van mens en milieu. Communisten staan wereldwijd pal voor het recht op: sociale gerechtigheid, voedsel, kleding, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg etc. van het in (grote) armoede levende deel van de mensheid.

Het wordt steeds duidelijker dat achteruitgang van communistische invloed in de wereld leidt tot uitzichtloosheid, armoede, oorlog en achteruitgang van het beschavingsniveau. Nu tien jaar nadat de socialistische ontwikkeling in de Sovjet-Unie en andere socialistische staten eindigde hebben de kapitalistische grootmachten, onder leiding van die van de Verenigde Staten van Amerika, het voor het zeggen. Zij dulden geen enkele tegenstand meer en willen elke gemeenschapsvoorziening afbreken en aan hun winstbejag opofferen. Elke poging tot behoud of verkrijgen van sociale rechtvaardigheid en gerechtigheid, waar ook ter wereld, wordt de kop ingedrukt, op straffe van sancties. Deze kapitalistische globalisering schept de voedingsbodem voor blinde haat die gestalte krijgt in terroristische aanslagen, die meestal ook onschuldige burgers treffen. Dit verschaft vervolgens het kapitalisme weer argumenten om de wereld, uit naam van bescherming van de burgers, de hele mensheid zijn wil op te leggen. Gevoelens van anti-Amerikanisme moeten zich echter niet keren tegen de VS als land en tegen de bevolking van de VS. Frustraties over het almachtig optreden van de VS moeten zich keren tegen de wereldwijd opgelegde dictaten aan de armen door de rijke bezittende klasse!

De pogingen om sociale verworvenheden, als lonen en openbare voorzieningen, terug te dringen komen voort uit winsthonger van de bezitters. De strijd voor hoger loon en betere levensvoorwaarden komt voort uit het inzicht zich te moeten verdedigen en het gevoel voor rechtvaardigheid van de werkende klasse. Communisten bestrijden ten stelligste pogingen om wereldwijde tegenstellingen te verklaren uit culturele, etnische en religieuze verschillen. Deze verschillen vormen in tegendeel een drijfveer voor culturele uitwisseling en ontwikkeling. De internationale leugenfabriek van de machthebbers poogt met het aanwakkeren van allerlei tegenstellingen tussen groepen van mensen haar eigen positie veilig te stellen door elke verwijzing naar en gedachte aan klassentegenstellingen, aan heersende en uitgebuite klassen, uit te bannen. Zij verklaart een socialistisch perspectief, dat zij zegt te hebben verslagen, tot een onmogelijke optie. Socialistische ideeën worden echter gevoed door de werkelijke dagelijkse ervaringen van mensen. Het socialistische ideaal kan daarom door de machthebbers onmogelijk worden opgeheven.

De pogingen om via allerlei afspraken in de kapitalistische wereldtop overal in de wereld de mensen het kapitalistische marktprincipe op te leggen, hebben grote gevolgen voor de situatie in ons land. De NCPN, die deel uitmaakt van de wereldwijde communistische beweging, verzet zich hiertegen. De NCPN is - met veel anderen - van oordeel dat niet alleen bestaansrecht heeft wat naar kapitalistische maatstaven rendabel is (winst oplevert). Zeven jaar paars regeringsbeleid heeft er voor gezorgd dat veel collectieve voorzieningen onder de hamer gingen met als gevolg hogere tarieven en slechtere dienstverlening. Dit beleid heeft de rijken verrijkt en weinig voor de werkenden opgeleverd. Daarom zet de NCPN zich in voor verbetering van sociale verworvenheden en rechten van de arbeidersklasse, voor verbetering van onderwijs en andere voorzieningen in wijken en kleine gemeenten, voor betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, sportbeoefening, culturele en recreatieve voorzieningen, voor uitbreiding van de (structurele) werkgelegenheid, tegen uitzichtloosheid en armoede. De NCPN vindt het de hoogste tijd om het paarse afbraakbeleid te stoppen en een rechtvaardig deel op te eisen. De megawinsten en de bij enkelen opgehoopte rijkdom moeten hiervoor worden benut.

Mee eens? Denk en doe dan mee, want:

Waar de NCPN wint,

winnen ook de onderdrukten,

wint ook de democratie,

wint ook de beschaving.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019