NCPN-stand tijdens landelijk symposium 'Zorg Centraal'

Door Corry Westgeest

Op 16 november was de NCPN met een informatiestand aanwezig op het symposium 'Zorg Centraal' in Utrecht. Dit symposium was georganiseerd door het Landelijk Steunpunt Vrouwen in de Bijstand, de Vrouwen Alliantie voor economische zelfstandigheid en herverdeling van arbeid en de FNV Vrouwenbond. In verschillende groepen werd er gediscussieerd over problemen die zich voordoen bij onbetaalde zorgarbeid.

Problemen variƫren van geen tijd krijgen voor de verzorging van kinderen, ouders, buren enz. wanneer men een bijstandsuitkering heeft, tot een slecht inkomen doordat men geen pensioenopbouw heeft na echtscheiding. Problemen waaruit blijkt dat veel wet- en regelgeving op dit gebied in het nadeel van vrouwen is. De NCPN heeft voor deze bijeenkomst een pamflet uitgegeven dat zich vooral richt op noodzakelijke sociaal-economische verbeteringen ten behoeve van vrouwen.

Nieuwe Communistische Partij - NCPN

Landelijk secr.: Haarlemmerweg 177 hs, 1051 LB Amsterdam
Telefoon: 020 6825019, fax: 020 6828276, www.ncpn.nl

Zorgen om HET ZORGEN, een politieke zaak!

Op dit symposium staan het recht op zorg en de economische betekenis van zorg centraal. Er wordt een strategie bedacht om vrouwen, die door HET ZORGEN in de knel raken, te helpen. Juist deze doelstelling geeft aan dat HET ZORGEN nog steeds een vrouwentaak/roeping/plicht is, die voor ernstige overbelasting zorgt. Vooral met kinderen kan de belasting dubbel of zelfs driedubbel zijn. Naast de zorgtaken speelt vooral de combinatie van het zware lichamelijke werk in veel vrouwenberoepen zoals de gezondheidszorg, de mantelzorg en het hoge aantal uren dat vrouwen per dag werken, mee. Dat deze situatie zeer ongezond is, blijkt uit onderzoek. Het risico voor vrouwen om arbeidsongeschikt te worden (WAO) is tweemaal zo groot als voor mannen. De NCPN vindt dat HET ZORGEN geen individuele taak/plicht, maar een maatschappelijke verantwoordelijkheid is! Uitbreiding van nagenoeg alle sectoren in de gezondheidszorg is daarom noodzakelijk.

Leugens achterhaald: 36.000 herintreders voor de zorg!

Jarenlang ging het economisch goed, en wat deed onze paarse regering? Met de leugen dat er geen personeel te krijgen was, is er stelselmatig te weinig geld beschikbaar gesteld. Uit onderzoek van buro Prismant (juli 2000) blijkt echter dat van de 85.000 niet meer werkende, gediplomeerde verpleegkundigen er 40 procent, ongeveer 36.000, bereid is aan de slag te gaan als de voorwaarden verbeteren! (passende werktijden, bepaald aantal uren - voorkeur 24 - bijscholing en de lonen). De helft denkt binnen 1 jaar weer aan de slag te gaan. De adder onder het gras kwam deze week uit: verpleeghuizen kunnen de (minimale) CAO-eisen niet meer betalen en sturen verpleegkundigen naar huis!

De budgetten zijn volledig op! De NCPN is voor modernisering van de werkomstandigheden en vindt dat de budgetten voor de 'handen aan het bed' ernstig verhoogd en gecontroleerd (!) moeten worden.

Economische en maatschappelijke zelfstandigheid voor vrouwen

Naast de problemen in de zorg blijken er veel maatschappelijke mechanismen te werken die het vrouwen nog steeds moeilijk of zelfs onmogelijk maken, om (vooral met kinderen) gelijke rechten te realiseren. Hierdoor blijven of belanden vrouwen nog veel te vaak in een financieel afhankelijke, slechte positie. Door de afbraak van de sociale zekerheid leven veel vrouwen in echte armoede, waardoor zij ook uitgesloten zijn van volwaardige maatschappelijke deelname. Naast uitbreiding van echte volwaardige werkgelegenheid is de NCPN voor een aanzienlijke verhoging van lonen en uitkeringen.

Gelijke rechten en beloning op papier en in de praktijk

Wat volgens de Antidiscriminatiewetgeving geregeld zou moeten zijn, blijkt in de praktijk vaak ernstig tegen te vallen. Het gelijkheidsbeginsel wordt meestal ingevuld vanuit de zienswijze: even slecht is ook gelijk. Voor zaken waar men formeel recht op heeft, moet men vaak naar de rechter. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is het enorme verschil in beloning van gelijk werk tussen mannen en vrouwen: nog altijd 25 procent! De NCPN vindt dat deze ongelijkheid in beloning onmiddellijk ongedaan moet worden gemaakt.

Kom met de NCPN op voor gelijke rechten en kansen

Vrouwen hebben evenveel recht op werk, een goed loon, goed onderwijs en goede voorzieningen als mannen. Nu het economisch iets minder goed dreigt te gaan, zijn vrouwen als eerste de dupe. Strijd tegen bezuinigingen en voor verbeteringen is de enige oplossing. Strijd voor: flinke arbeidstijdverkorting met volledige herbezetting en behoud van loon, meer echte werkgelegenheid en minder overbelasting. Uitbreiding van kinderopvang, zwangerschaps- en ouderschapsverlof, vrouwenhulpverlening, vrouwenvakschool en andere speciale voorzieningen of opleidingen voor vrouwen, zijn noodzakelijk voor een inhaalslag. Vanuit emancipatieoogpunt vindt de NCPN gereguleerde werktijden, voldoende vrije tijd en verzekerd zijn van kinderopvang, wezenlijke voorwaarden voor vrouwen en mannen om werk te combineren met zorgtaken.

De Nieuwe Communistische partij - NCPN

De NCPN is opgericht in 1992 en verschilt van de andere partijen. De politieke partijen die in Nederland de dienst uitmaken, doen wat de grote multinationale ondernemingen willen. En precies daarin ligt het verschil met de NCPN. De NCPN is anti-kapitalistisch van karakter. Ze baseert zich op het marxisme-leninisme, de wetenschappelijke wereldbeschouwing waarvan Marx en Engels de grondleggers zijn en die door Lenin en anderen verder ontwikkeld is. Het marxisme-leninisme biedt inzicht in de wetmatigheden van de productieverhoudingen, de economische ontwikkeling en de geschiedenis van de mensheid. Vanuit deze uitgangspunten treedt de NCPN op voor de bevolking en sluit aan bij de beste, positieve tradities van de communistische beweging in ons land. De NCPN streeft naar een socialistische maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking, zonder onrecht. Naast het doel van opheffing van sociale ongelijkheid staan evenzeer de idealen van vrijheid, democratie, de strijd voor zelfstandigheid en gelijke rechten voor vrouwen en herstel van het natuurlijk milieu hoog in het vaandel. In onze communistische krant Manifest wordt verslag gedaan van acties en staan achtergrondbeschouwingen die de strijd in binnen- en buitenland belichten.

Meedenken - meedoen?

Lees onze krant Manifest. Neem een gratis proef van drie keer. Haarlemmerweg 177 HS, 1051 LB Amsterdam. Tel: 020 6825019
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019