Griekse jeugd in actie!

 

 

Door Anna Ioannatou

Op 21-22-23 december jl. hield de KNE (Communistische Jeugd Griekenland) haar achtste Congres. De drie daaraan voorafgaande dagen kwam te Athene de Wereld Organisatie van Democratische Jongeren bijeen en zo stond Athene, de week vlak voor Kerstmis, in het teken van een jeugd, die weigert zich in te laten pakken door vervlakking en sociale passiviteit.

Een jeugd, die weigert zich aan te passen aan de logica van de vlucht uit de werkelijkheid (via drugs en/of alle mogelijke andere sociaal verdovende middelen), maar die haar toekomstdromen verbindt met de strijd in en tegen die werkelijkheid, zoals die over de hele wereld een steeds barbaarsere gestalte krijgt. Het cynisme van de welbekende uitspraak, dat als je jong bent het een natuurlijke zaak is socialist te zijn, maar als je het blijft tot op hogere leeftijd, ben je niet goed wijs, doet niets af aan de echtheid van deze inzet.

Het is geen antiglobalistische jeugd, want de internationalistische idealen zijn duidelijk aanwezig, maar wel een antikapitalistisch-globalistische jeugd, zoals vooral bleek uit de bijeenkomst van de Wereld Organisatie van Democratische Jongeren.

De nieuwe secretaris van de KNE, Themis Gkionis, pas verkozen, werd genterviewd op de radiozender "902-Links-FM". Hier volgen de belangrijkste punten uit dit interview.

Vraag: in de jaren '90 heeft de KNE een indrukwekkende comeback te zien gegeven. De KNE is een sociale kracht gebleken, waar wel degelijk rekening mee gehouden moet worden. Maar er zijn moeilijke tijden op komst. Wat denkt de KNE te doen?

Antwoord: de laatste jaren is de KNE inderdaad elke dag politiek, ideologisch massaal en intensief actief geweest onder de jeugd en het resultaat was groei. Vooral na 11 september vorig jaar is de oorlog echt begonnen, zijn de militaire operaties goed los gekomen. Gebleken is, dat wij met onze activiteiten de voorbereidingen voor het achtste Congres goed hebben kunnen combineren met de anti-imperialistische strijd. Wij moeten met onze politieke actie duidelijk maken, dat er maar twee wegen zijn (kapitalisme of socialisme, A.I.) en dat het in het belang van de jeugd is haar plaats in het Volksfront in te nemen voor een ander economisch stelsel, een andere samenleving, voor het socialisme.

Vraag: de boodschap van het achtste Congres was overduidelijk: botsing met de heersende politiek. Gelooft de KNE, als jeugdorganisatie, dat jonge mensen alleen maar hun ideaal kunnen bereiken als ze in botsing komen met wat ze elke dag aan den lijve ondervinden?

Antwoord: met het huidige politieke beleid kun je duidelijk heel moeilijk verwachten dat aan de behoeftes en de rechten van jonge mensen tegemoetgekomen zal worden. Wij geloven dat ervaring met de sociale en politieke strijd een vruchtbare bodem zal opleveren voor de bewustwording, dat een ander sociaal-economisch systeem nodig is. Duidelijk moet worden, waar de scheidingslijn loopt. Dus: aan de ene kant staan de rechten van de bevolking en dus ook van de jongeren en aan de andere kant van de scheidingslijn de heersende politiek van de rechten van het kapitaal, van de imperialistische orde. Wij streven ernaar dat de jeugdbeweging bij de opbouw van het Volksfront de werkende klasse ontmoet. We zijn vol vertrouwen, dat zo ons doel bereikt kan worden.

Vraag: in 1999 (oorlog tegen Joegoslavië, A.I.) heeft een dienstplichtig matroos, lid van de KNE, geweigerd onder de NAVO-vlag mee te varen op de antitorpedoboot 'Themistokles' in de Adriatische Zee. Straks worden jonge militairen naar Afghanistan gestuurd. Op grond van informatie die we hebben, constateert de Generale Staf van het Leger bij Griekse officieren en infanteristen gebrek aan bereidheid mee te doen aan die militaire missie. Kun je zeggen, dat de KNE heeft bijgedragen aan die onbereidwilligheid?

Antwoord: onze acties de afgelopen jaren onder de jeugd, hebben zeker een bijdrage geleverd tegen de oorlog in Joegoslavië, tegen het huurlingenleger en tegen de deelname van de strijdkrachten van ons land als onderdeel van de NAVO. Het is en blijft een strijd tegen de imperialistische plannen, vandaag in Afghanistan, morgen in Soedan, overmorgen weer ergens anders. Dat komt ook tot uitdrukking in de houding van de dienstplichtige jongeren. Het draagt bij aan die onbereidwillligheid van nu om regionaal, maar ook op globaal niveau de imperialistische activiteiten een ruggesteun te verlenen.

De sfeer op het KNE-Congres was het best te omschrijven als geestdriftig en vastbesloten. Uit het relaas van de sprekers, afkomstig uit alle delen van Griekenland, bleek hoe de KNE een belangrijk tegenwicht kan vormen tegen de negatieve levensinstelling, die kansloosheid in het kapitalisme bij een groot deel van de jongeren teweegbrengt (Griekenland heeft o.a., samen met Spanje, de hoogste jeugdwerkloosheid). En ook een belangrijk tegenwicht tegen alle vormen van sociale 'verdoving', die ditzelfde systeem jonge mensen 'aanbiedt'.

Zelfs als het grootste deel van de KNE-leden van vandaag zich later laat inlijven in het heersende sociaal-economische systeem en aldus de cynische uitspraak van het begin van dit artikel lijkt te bevestigen, dan nog wordt hen een linkser bewustzijn meegegeven dan het geval is in de landen waar geen sterke communistische jeugdorganisatie is. En dat blijkt herhaaldelijk uit de opstelling in politieke kwesties, die van bepalend belang zijn. Het kan zelfs van doorslaggevende aard zijn, als het heersende systeem echt in crisis komt.

Dit betekent, dat de bijdrage van de KNE aan het scheppen en/of instandhouden van een collectief links bewustzijn (voor zover het in Griekenland al bestond om historische redenen) zeker niet onderschat mag worden. En dat is dan ook een van de doelstellingen van de KNE.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019