Aan de bevolking van Nederland,

Nederland heeft acht jaar paars achter de rug. In die periode werden forse stappen gezet in de afbraak van de voorzieningen voor de bevolking. Een ware privatiseringsgolf overspoelde ons land; post en spoorwegen stonden in de schijnwerpers. De gevolgen zijn dagelijks merkbaar. Treinen rijden niet meer op tijd, onderwijs en gezondheidszorg worden voor steeds meer mensen onbereikbaar en onbetaalbaar. De kiezer heeft terecht afgerekend met paars, maar de nieuwe rechtse regering wil het levenspeil nog verder, sneller en grondiger aantasten.

Koopkracht wordt uitgehold

De koopkracht nam vanaf januari door de invoering van de euro al enorm af. Maar het wordt nog erger: lonen en uitkeringen moeten omlaag, zogenaamd vanwege de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven, maar in werkelijkheid om de winsten van een kleine groep rijken veilig te stellen.

Nu er sprake is van een wereldcrisis toont het kapitalisme dat het geen problemen kan oplossen anders dan over de ruggen van de werkende mensen, met of zonder uitkering. Productiekrachten worden nodeloos vernietigd en overbodig geachte productiemiddelen en arbeidskrachten uitgestoten, maar aan de elementaire behoeften van de bevolking wordt niet voldaan. Had paars nog allerlei lapmiddeltjes, zoals het spaarloon voor onze bedreigde oudedagsvoorzieningen. Het nieuwe kabinet doet alleen vage beloften over koopkrachtverbetering later.

Verschillen tussen arm en rijk groter

Zo wordt er niet meer geld uitgetrokken voor gezondheidszorg en het onderwijs wordt getroffen door de zoveelste bezuiniging. Wachtlijsten in de gezondheidszorg, privéklinieken en -scholen dreigen een permanent gegeven te worden in ons land. Zelfs huisartsenhulp is niet meer vanzelfsprekend. Er bestaat een schrikbarend tekort aan goede, betaalbare woningen. De tweedeling tussen een kleine rijke toplaag en de rest van de bevolking wordt scherper.

Nieuwe en oude rijken aan de macht

Regering en werkgevers zetten de vakbonden onder druk om nog meer water in de wijn te doen. Massa-ontslagen, loon- en uitkeringsverlaging en meer flexibel werken zullen het gevolg zijn. Het kabinet loopt voorop bij het schrappen van banen. De aanvallen op WAO, ziektewet en gesubsidieerde arbeid tonen haar ware gezicht. De nieuwe regering blijkt met de dag meer een comité te zijn voor de belangenbehartiging van de Nederlandse ondernemers: de oude vooral verenigd binnen VVD en CDA, de nieuwe op zoek naar invloed door hun positie te versterken binnen de LPF. Dat zijn o.a. de grote donateurs die samen met de media de LPF in het zadel hebben gekregen, vastgoedondernemers, eigenaars van amusementspaleizen en afvalbaronnen. Zij willen hun nieuwe rijkdom en individuele vrijheden behouden en verdedigen. Zij willen sociale en veiligheidsregels afbreken om ruim baan te geven aan het vrije ondernemerschap. De lessen van Enschede en Volendam zijn niet geleerd. De bouwondernemers laten op dit moment zien hoe er in delen van de ondernemerswereld wordt gedacht en hoe ze voortdurend bezig zijn om miljoenen aan belastinggeld, waar duizenden hard voor moesten werken, in eigen zak te steken. Het kapitalisme corrumpeert en verleidt criminelen, verkleed als ondernemer, hun slag te slaan. De onveiligheid komt niet van links!

Alles wordt veel te duur

Zeer velen kunnen nu al niet rondkomen van hun inkomen. Helemaal niet omdat mensen te gemakkelijk omgingen met de nieuwe euro. Want wie kan er nog met geld smijten? Dat kunnen de vrije jongens van het snelle geld. Gezinnen meteen lage uitkering of een laag loon kunnen alleen het hoogst nodige kopen. De invoering van de euro stuit in veel landen op verzet van de bevolking. De euro is niet alleen in Duitsland een 'teuro'; ook de Nederlandse bevolking wordt geconfronteerd met een heuse prijsexplosie. Ook de regering en de lagere overheden doen volop mee aan de prijsopdrijving. Wel wegen verbreden, maar niet in het openbaar vervoer investeren, dus gaat de NS de treinkaartjes nog eens fors, met bijna 10 procent, verhogen. Allerlei lokale tarieven gaan fors omhoog.

Geen nieuwe politiek, maar slaafse volgzaamheid

De zogenaamde nieuwe politiek loopt meer en meer uit op oude vertrouwde afbraakplannen en bezuinigingen. Niets nieuws onder de zon, gewoon meer van hetzelfde. De LPF-ministersposten zijn verdeeld onder mensen die al veel bezitten en in het kabinet proberen hun positie en die van hun buren, vrienden en (schoon)familie zo goed mogelijk te dienen. De ministers van CDA en VVD beschermen intussen de belangen van de grote concerns en zorgen ervoor geen strobreed in de weg te leggen als de VS iets willen. De Nederlandse regering gedraagt zich meer dan ooit als lakei van de grote multinationals die belang hebben bij een goede relatie met de regering in de VS. De deelname aan de JSF, de steun voor een militaire aanval op Irak, de aanval op progressieve Filippijnen in ons land zijn voorbeelden van het gemak waarmee de Nederlandse regering dictaten uit de VS heel bewust uitvoert. Tegelijkertijd wordt, mede daardoor, de democratie in ons land verder uitgehold. De aanvallen op asielzoekers en migranten zijn van de grofste soort.

Verzet nodig

Het verzet onder de bevolking neemt toe, de LPF-aanhang slinkt, maar met een meerderheid van 93 zetels in de Tweede Kamer slaan de rechtse partijen hun slag. Er komt een tegenbeweging op gang, die zal moeten leiden tot de val van dit kabinet en de komst van een progressieve regering. Dat kan alleen als de beweging postvat in de buurten en op de bedrijven. Alleen op die manier kunnen de praktijken van de concerns en hun handlangers in de regering en parlement worden gestopt. Een progressieve regering zal sociaal rechtvaardiger zijn, maar nog steeds gedwongen worden om maatregelen tegen de bevolking te nemen. Alleen onder socialistische verhoudingen kan een begin worden gemaakt aan een blijvende rechtvaardige samenleving. Juist daarom is de communistische partij nodig.

Afrekenen met inleveren !!!

De bevolking moet afrekenen met deze club van mooipraters, die uit is op de afbraak van allerlei voorzieningen die voor de gewone bevolking van levensbelang zijn en die lonen en uitkeringen wil verlagen om de eigen winsten zeker te stellen.

De NCPN verwacht niets goeds van de regering en roept daarom werkenden en uitkeringsgerechtigden op om voor hun belangen op te komen. Dat kan door ons te ondersteunen bij onze strijd tegen de rechtse afbraak en voor sociale rechtvaardigheid. Neem nu een abonnement op onze krant 'Manifest' of wordt lid van de NCPN.

De NCPN eist van de regering naast een prijsstop ook een duurtetoeslag, met name voor de lagere inkomens en uitkeringen, in plaats van bezuinigingen.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019