NCPN-afdeling reageert op maatregelen huisartsenhulp

Van een correspondent

Overal in ons land is men bezig met het centraliseren van doktersposten. Zeker op het platteland kan deze ontwikkeling in geval van noodzakelijke huisartsenhulp 's avonds en in de weekeinden grote problemen geven. Ook in de provincie Friesland en in de gemeente Lemsterland heeft dit bij veel mensen tot bezorgdheid geleid. Omdat een en ander niet zomaar uit de lucht is komen vallen en dat het hier om de gevolgen gaat van jarenlange politieke verwaarlozing van de gezondheidszorg, vond de NCPN-afdeling Lemsterland het nodig haar visie hierop aan de bevolking duidelijk te maken. Zij heeft dit middels een verklaring in de plaatselijke krant in de openbaarheid gebracht. Hier volgt de verklaring van de afdeling van de Communistische Partij in de gemeente Lemsterland:

Friese dokterswacht kwaliteitsvermindering voor bevolking

Onlangs is bij de mensen een folder bezorgd over de Dokterswacht Friesland van de Stichting Centrale Huisartsenposten Friesland. Hierin wordt aan de bevolking bekendgemaakt dat 's avonds na vijf uur en tijdens weekeinden en feestdagen alleen nog telefonisch huisartsenhulp gevraagd kan worden bij deze centrale post.

Overal in ons land worden dit soort centrales voor doktershulp doorgevoerd, gestimuleerd door de rijksoverheid en ook door heel veel huisartsen noodzakelijk geacht. Maar zelfs de mooiste lay-out van een folder kan niet verhullen dat het hier gaat om een ernstige kwaliteitsvermindering in de eerste-lijns gezondheidszorg. Dat hierdoor mensenlevens op het spel worden gezet is niet denkbeeldig.

Wat zijn de oorzaken van deze in het hele land doorgevoerde of nog door te voeren centralisaties? Ten eerste is daar het grote tekort aan huisartsen. Alle regeringen van de voorbije decennia hebben dit willens en wetens, gebiologeerd door het kapitalistische marktdenken, op zijn beloop gelaten. Door de gestimuleerde verharding in de samenleving hebben studies waarin zorg voor de medemens een grote rol speelt - waar zeker de huisartsenopleiding toe gerekend moet worden - zwaar aan aantrekkingskracht ingeboet. Studies m.b.t. commercie, nieuwe technologie, in de verwachting van snelle rijkdom, konden daarentegen in de politieke sfeer waarin het sociale belachelijk kon worden gemaakt, op grote belangstelling rekenen.

Ten tweede is aan de orde het toegenomen inzicht onder huisartsen, nog gestimuleerd door het dreigende personele tekort, dat gezinsleven en regelmaat een niet te onderschatten deel uitmaken van de kwaliteit van het leven. Dit, in combinatie met het voorgaande, dwingt veel huisartsen ertoe mogelijkheden tot centralisatie te benutten.

De nadelen die dit heeft voor de bevolking mogen niet afgedaan worden als bijkomstigheden:

  • De afstandelijkheid en vervreemding worden erdoor bevorderd, waardoor er in de communicatie sneller beoordelingsfouten gemaakt kunnen worden, met soms ernstige gevolgen.
  • In veel gevallen, waarbij snelle doktershulp vereist is, moeten de zieken zelf maar bij de dokterspost zien te komen in Heerenveen; zeker voor oudemensen en mensen zonder eigen vervoer kan dit tot grote problemen leiden! (hoe zit dat, betaalt het ziekenfonds deze extra kosten?)
  • Het zal zeker voorkomen dat mensen het zekere voor het onzekere nemen en direct de centrale ambulancepost bellen, wat ook tot onnodige en onaanvaardbare druk op het ambulancevervoer kan leiden.

Deze maatregelen zijn, zoals gezegd, aangemoedigd door het rijk en is door de gevestigde politiek zo gewild! Zoals het zich laat aanzien worden straks ook de laatste resten van het solidariteitsbeginsel uit het ziekenfondsstelsel verwijderd, door de inkomensgerelateerde premies af te schaffen. De gezondheidszorg, en ook andere belangrijke maatschappelijke voorzieningen, komen steeds verder onder de knoet van de marktwerking. Deze ontwikkeling tast in de eerste plaats de kwaliteit van het leven van mensen met lage inkomens aan. Als de politieke partijen, en zeker die nu de regering vormen, het over gebrekkige normen en waarden hebben, dan bedoelen ze dit zeker niet!

Het kan niet zo zijn dat we helemaal afglijden naar een samenleving waarin alleen de rijksten en brutaalsten het voor het zeggen hebben. Daarom moet er niet slechts plaatselijk geageerd worden, maar ook landelijk een vuist worden gemaakt!

Nieuwe Communistische Partij-NCPN,
afdeling Lemsterland.

Polderdijk 36, Lemmer.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019