De Workers World Party-verklaring geeft antwoord op de 'National Security Statement'

Door Neil Mackay

De arrogante big-businesskliek die nu het Witte Huis beheerst, heeft een 'National Security Statement' (nationale veiligheid-verklaring, NSS), gepubliceerd, die niets minder is dan een blauwdruk voor de overheersing van de wereld door Washington en Wall Street. Het is een oorlogsverklaring aan de werkende klasse van de wereld en aan alle onderdrukte volkeren.

Onder de dekmantel van lege beloften over recht en vrijheid, is het een boodschap aan alle landen, die nog enige onafhankelijkheid handhaven, om hun bevolking te onderwerpen aan de door de imperialistische monopolies gecontroleerde kapitalistische markt. Het is ook een boodschap aan alle imperialistische mededingers: Japan en West Europa, dat zij de hegemonie van de VS moeten accepteren of anders de consequenties moeten aanvaarden.

Er wordt beloofd dat de VS-strijdkrachten de wereld zullen bezetten en eist van alle andere landen om hun jeugd als kanonnenvoer in te zetten en hun rijkdom af te staan om de kosten te dragen. Zelfs Hitler durfde niet zo'n ruime aanspraak te maken op de rijkdom, middelen en directe controle van de gehele wereld. De 'NSS' eist zelfs dat er geen progressieve belastingen geheven zullen worden. Zoals het Romeinse Rijk in de oudheid over Europa en de Middellandse Zee heerste, moet het wereldrijk van de VS, volgens de 'NSS', heersen over de wereld in de 21ste eeuw.

De Workers World Party merkt op dat degenen die deze verklaring opstelden, zelf een nationale verkiezing hebben gestolen en dat ze samengaan met leiders van ondernemingen, waarvan nu erkend wordt dat zij behoren tot de grootste oplichters van het land. Toch hebben zij de brutaliteit om 'democratie' en een eind aan de corruptie in de wereldmarkt te eisen, die zij van plan zijn te domineren. Maar de regering Bush is niet slechts een bende overweldigers. Zij vertegenwoordigt de heersende, imperialistische klasse van de VS: de bankiers, miljardairs, financiers plus de generaals, toonaangevende economen, en politici, die haar ten dienste staan. Zij beheerst het Pentagon: dat houdt in de gevaarlijkste verzameling massavernietigingswapens uit de menselijke geschiedenis. Zij kan presidenten en eerste ministers over de hele wereld intimideren. Zij schijnt onoverwinnelijk.

Behalve, wat betreft een ding

Er is nog steeds een macht die haar kan stoppen, als zij zich bewust is van haar eigen belangen en zich ten behoeve van zichzelf organiseert. Die macht wordt gevormd door de werkende klasse en de onderdrukte volkeren over de hele wereld en in het bijzonder de arbeidende klasse in de VS. Om de massavernietigingswapens van het Pentagon te kunnen maken, heeft zij de onderworpenheid van de arbeiders van de VS nodig. Om het Pentagon te beheersen heeft zij een bereidwillige aanvoer van troepen nodig uit diezelfde klasse. Om haar wil aan de wereld op te leggen zal zij het verzet in elk land moeten uitroeien, als de bevolking in elk land vastbesloten is weerstand te bieden.

De Bush-bende maakt haar 'NSS' in een tijd dat ze de arbeidersklasse hier al haar zekerheden ontneemt. Zij zet ambtenaren in de veiligheidsdiensten onder druk om ze zodoende van hun rechten en vakbonden te beroven. Zij moet een enorme stijging van de werkloosheid reguleren nu het kapitalistische systeem in een crisis van onbekende duur terechtkomt. Haar belangrijkste 'banenprogramma' is dat van de bezettingstroepen/bliksemafleider voor de ellende van de wereldbevolking.

De Workers World Party geeft op de vooravond van haar nationale spoedconferentie op 21-22 september 2002 antwoord op de 'NSS' met haar eigen 'Verklaring van Internationale Solidariteit'. Wij verwerpen absoluut het concept dat de VS meer rechten heeft dan de andere landen in de wereld en we zullen daarentegen strijden voor de opvatting van gelijkheid van alle naties. Wij roepen alle klassenbewuste arbeiders, progressieven, antiracisme activisten, zij die strijden tegen elke vorm van kleingeestige schijnheiligheid en voor de bevrijding van vrouwen en homoseksuelen, zij die opkomen voor de rechten van immigranten, om zich te verenigen en samen te strijden tegen deze schandelijke blauwdruk voor een VS als wereldrijk.

Wij beloven aan de arbeiders en hun organisaties over de hele wereld dat we deze strijd zullen voortzetten en wij hopen op hun solidariteit en wederzijdse ondersteuning. Alleen de internationale solidariteit van de arbeiders en onderdrukte volkeren kan het VS-imperium stoppen, voordat het bezit neemt van de wereld.

Nationaal Comité, Workers World Party, 20 september 2002. Vertaling: Cas Hilvers.

Veiligheidsstrategie VS

In de VS is een nieuw oorlogsdocument verschenen: de 'Nationale Veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten' geheten. President Bush heeft er maandenlang aan gewerkt samen met zijn veiligheidsteam, en met name zijn Nationale veiligheidsadviseur, Condoleezza Rice. Volgens een door de New York Times aangehaalde regeringsfunctionaris had Bush zelf het stuk zwaar geredigeerd "omdat hij dacht dat er onderdelen waren waar we aanmatigend of arrogant overkwamen". Niettemin onderstreept het document op verscheidene punten dat er geen compromis mogelijk is waar grote Amerikaanse belangen op het spel staan.

Het document is de eerste alomvattende onderbouwing van de recente verschuiving van de militaire strategie van de VS naar desnoods eenzijdige, preventieve actie tegen vijandige staten en terroristische groepen. De Verenigde Staten zullen nooit meer toestaan dat hun militaire suprematie in de wereld in het geding komt, zoals tijdens de Koude Oorlog. Het document schraagt wat dit betreft de huidige lijn met betrekking tot Irak en het terrorisme van Al-Qaeda. De VS, aldus het stuk, zoeken aan de ene kant naar bondgenoten in de strijd tegen het terrorisme. Aan de andere kant "zullen wij niet aarzelen om alleen te handelen, indien noodzakelijk, om ons recht op zelfverdediging uit te oefenen door preventief te handelen". De nationale veiligheid wordt aanzienlijk agressiever verdedigd dan onder Bush' voorganger Clinton. In dit verband wordt de nadruk op nonproliferatie - het beleid om de verspreiding van massavernietingswapens tegen te gaan - losgelaten ten gunste van zogenoemde 'contraproliferatie'. Nonproliferatie zou Irak, Iran, Noord-Korea en andere landen immers niet hebben verhinderd om dergelijke wapens te verwerven. Ook onderstreept het document dat de VS hun staatsburgers nooit zullen onderwerpen aan de jurisdictie van het nieuwe Internationaal Strafhof in Den Haag.

Enkele passages uit de nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie van de VS:

"De grote gevechten van de 20ste eeuw tussen vrijheid en totalitaire regimes zijn geëindigd in een beslissende overwinning voor vrijheid en één houdbaar model voor nationaal succes: vrijheid, democratie en vrij ondernemerschap. De gebeurtenissen van 11 september hebben ons geleerd dat zwakke staten een groot gevaar kunnen opleveren voor onze nationale belangen...

Onze prioriteit is ten eerste terroristische organisaties te vernietigen en hun leiderschap aan te vallen. We doen dit door:

  • Directe en voortdurende actie, waarbij we alle elementen van nationale en internationale macht gebruiken. Onze directe aandacht gaat naar terroristische organisaties met wereldwijd bereik en iedere terrorist of staat, of hun voorgangers, die probeert massavernietigingswapens te kopen of gebruiken,
  • De VS, de Amerikanen en onze belangen thuis en in het buitenland te verdedigen door de dreiging te identificeren en te vernietigen voor het onze grenzen bereikt. Hoewel de VS de steun van de internationale gemeenschap voortdurend proberen te mobiliseren, zullen we niet aarzelen alleen te handelen, indien noodzakelijk, om ons recht op zelfverdediging uit te oefenen door preventief te handelen...

Onze strategie houdt in: Proactieve pogingen tegen de verspreiding van kernwapens. We moeten de dreiging ontmoedigen en voorkomen, voordat het op ons wordt afgestuurd... Met de doelen van schurkenstaten en terroristen in het achterhoofd kunnen de VS niet langer alleen vertrouwen op de reactieve houding van vroeger. Het onvermogen een potentiële aanvaller af te schrikken, de urgentie van de dreigingen van vandaag de dag, en de grootte van de potentiële schade die kan worden aangebracht door de keus van de wapens door onze tegenstander, laten die optie niet langer open....

De VS moeten en zullen elke poging van een vijand - of het een staat is of niet - zijn wil op te leggen aan de VS, onze bondgenoten, of onze vrienden, verslaan en de slagkracht om dat te doen, bewaren. Onze troepen zullen sterk genoeg zijn potentiële tegenstanders ervan te ontraden militaire macht op te bouwen in de hoop de VS te overtreffen of te evenaren..."

Bron: NRC, 20-9-2002.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019