NCPN solidair met wijkcommissie De Laares

Recht op terugkeer voor alle wijkbewoners die dat willen!

a. Rita Jonker (rechts) en Astrid Westenberg van de bewonerscommissie. De huizenrij (rechts) wordt, onder het mom van slecht onderhoud en ouderwetse bouw, onnodig gesloopt.

b. Al jaren dichtgetimmerd. Gaat komende periode vaker gebeuren. Foto's: Corry Westgeest

Door Marco Hanekamp

De Enschedese volksbuurt de Laares moet vanaf nu tot 2010 op de schop. De herstructureringsplannen hebben behoorlijk wat gevolgen voor de bewoners. Het wonen wordt veel duurder en voor vijftig tot honderd huishoudens zelfs onbetaalbaar! De wijkcommissie heeft zich sterk gemaakt voor terugkeer van alle huidige bewoners die dat willen.

Vóór de beslissende raadsvergadering hebben zij steun gezocht bij alle politieke partijen. Ondanks kritiek en voorstellen van de wijkcommissie, wijkbewoners, de Stadspartij en de NCPN is het plan klakkeloos aangenomen. De NCPN vindt dit besluit niet alleen beschamend, maar vooral onverstandig. Op basis van de huidige gegevens is te verwachten dat het plan op den duur niet haalbaar is. In dit kader vindt de NCPN dat er met een beetje goede wil tegemoet kan worden gekomen aan de woonwensen van de bewoners!

De Enschedese wijk de Laares is een vooroorlogse wijk met circa 2.000 inwoners vlakbij de binnenstad. In de loop der jaren is de wijk steeds verder verpauperd. Dit komt ondermeer door het wegvallen van de textielindustrie in de 80-er jaren en door jarenlang achterstallig onderhoud. De gemeente wil de wijk in vijf fases drastisch verbouwen. Het ontwikkelde herstructureringsplan is gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie van 1999. Volgens het plan wordt de verhouding van 75 procent (sociale) huurwoningen en 25 procent koopwoningen precies andersom. Voor de 400 (sociale) huurwoningen die gesloopt worden, komen er slechts 110 terug, waaronder 80 appartementen voor senioren. Het aantal koopwoningen wordt uitgebreid. De prijzen variren van 150.000 tot maar liefst 300.000 euro! Omdat de prijzen te hoog zijn, kan er geen beroep gedaan worden op koopsubsidie. Doordat de Laares dicht bij het centrum ligt, hoopt de gemeente vooral mensen met een hoog inkomen aan te trekken. Men wil hiermee niet alleen het imago van de wijk opvijzelen, maar ook grof geld verdienen. Let wel: over de ruggen van de oorspronkelijke bewoners.

Wijkcommissie vraagt politieke partijen om steun

Al jaren is de wijkcommissie in overleg met de woningcorporaties en de gemeente. Het punt waar men zich het meeste zorgen over maakt, is de terugkeer van de bewoners naar de wijk. Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat de huizen veel te duur worden. Naast het feit dat niemand een terugkeergarantie krijgt, zijn de mensen met de lagere inkomens de dupe. Vijftig tot honderd huishoudens mogen zelfs niet terugkeren, en waar zij naar toe moeten is nog onbekend. Hierbij gaat het om mensen die doorgaans van generatie op generatie in deze wijk gewoond hebben. De wijkcommissie heeft zich op dit punt sterk proberen te maken en mogelijke oplossingen bekeken. Voor de gemeenteraadsvergadering, waarin over het plan besloten zou worden, heeft de commissie alle politieke partijen uitgenodigd om haar ideeën te steunen. De NCPN heeft na een gesprek de voorstellen goed bestudeerd en ondersteund. Met een onderhoudsinhaalslag kunnen in elk geval ruim 50 betaalbare huurwoningen, die pas dertig jaar oud zijn, behouden blijven. Een andere oplossing zou bijvoorbeeld een aantal koopwoningen met lagere prijzen kunnen zijn, waardoor zij met gebruik van koopsubsidie betaalbaar worden.

Inspraak is schijn

Ter voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering is er op 2 oktober in het wijkcentrum de Laares een openbare vergadering gehouden van de stadsdeelcommissie centrum. Op deze drukbezochte avond heeft de wijkcommissie haarbezwaren en wensen voor terugkeer van alle bewoners (opnieuw) naar voren gebracht. Een keuze die vooral te maken heeft met sociaal gevoel en solidariteit. "Dé karakteristieke kenmerken van onze wijk", aldus woordvoerster Rita Jonker. Namens de NCPN heeft Corry Westgeest van het inspraakrecht gebruik gemaakt en gepleit voor betaalbare (huur)huizen voor alle mensen die in de wijk willen blijven wonen. Zij hekelde het feit dat er na jarenlang huren (de gemiddelde woonduur van de vaste wijkbewoners is dertig jaar) en een langdurige onderhoudsachterstand (wat vraagt om renovatie) zomaar een deel van de bewoners de wijk wordt uitgezet. Met verwijzing naar de slechte economische ontwikkelingen, pleitte zij tenslotte voor een gedegen onderzoek naar mogelijkheden, om alle bewoners die in de wijk willen blijven wonen ook terug te kunnen laten keren.

Aan de beantwoording van de vragen, de kritiek en de voorstellen maakte wethouder Bleeker (PvdA) niet veel woorden vuil. Tot woede van vele aanwezigen veegde hij met de woorden: "honderd is een aantal dat uit de lucht gegrepen is" en "veel te duur" de voorstellen van tafel!

Stagnatie in afname dure huizen

Een dag voor de raadsvergadering maakt het dagblad de T.C. Tubantia bekend dat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer gemeente Enschede stagnatie in afname van de dure huizen signaleert, nota bene in heel Enschede. Op basis van deze stagnatie heeft zij het college van B en W geadviseerd in de komende jaren minder dure huizen en meer goedkopere huur- en koopwoningen te bouwen. De dienst wil bouwers en ontwikkelaars actief benaderen met het verzoek om hun plannen, bijvoorbeeld in de Laares, aan te passen! Het college heeft de dienst opdracht gegeven het advies nader uit te werken!

Open Brief NCPN

Vanwege deze nieuwe informatie en omdat in de berichtgeving over de inspraakavond in het dagblad de T.C. Tubantia de verwachting werd uitgesproken dat de plannen door de gemeenteraad aangenomen zouden worden, heeft de NCPN op 7 oktober de raad een Open Brief geschreven. In deze brief deed zij opnieuw een dringend beroep op alle leden van de gemeenteraad om in de raadsvergadering van 8 oktober bij het voorstel 'Herstructurering de Laares' de gevolgen voor de huidige bewoners zeer kritisch te bezien en te pleiten voor terugkeer in betaalbare (huur)huizen van alle bewoners die dat willen. Verder vindt de NCPN dat de wethouder (PvdA) zich er op de inspraakavond te gemakkelijk van heeft afgemaakt en vraagt de wethouder alsnog om een gedegen antwoord, waarin de berichtgeving in de Tubantia van 7 oktober over de stagnatie in de bouw van huizen, let wel: de duurdere huizen, wordt meegenomen. Als hij dat niet kan geven, brengt de NCPN haar voorstel uit de stadsdeelcommissievergadering opnieuw naar voren. Zij pleit voor serieus onderzoek met uiterste inspanningsverplichting, want de NCPN is van mening dat De Laares, ook na herstructurering, onderdak moet kunnen bieden aan alle huidige bewoners die dat willen!

Gemeenteraad akkoord

Ook in de raadsvergadering werd er niet serieus op de vragen, kritiek en voorstellen ingegaan. Zelfs het bericht in de Tubantia van een dag ervoor (stagnatie) zette de raad niet aan het denken. Voor terugkeer van de bewoners vond de wethouder het geven van een garantie niet nodig, want dit zou al verweven zitten in het plan. Met zijn aanvullende criteria hierover, die hij ter plekke uit zijn mouw schudde, zou het wel goed komen. Niet dus, want de huizen blijven voor een relevante groep nog steeds onbetaalbaar en een van de criteria voor terugkeer is goed huurdersgedrag (ook al in de huurwet geregeld). Grote vraag hierbij is natuurlijk: wie gaan dit bepalen en waar kunnen bewoners hiertegen in beroep? Voor belanghebbenden op de publieke tribune was het moeilijk om hun mond te houden. Na een berisping vanburgemeester Mans stapten heel wat mensen dan ook woedend op. Alleen de Stadspartij stemde tegen. De PvdA haalde voor de zoveelste keer rechts in!

NCPN keurt plan af en roept op voor steun

De NCPN vindt dit een schandalig beleid en is van mening dat de gemeente zich op geen enkele manier verdiept heeft in de woonwens van de bewoners. Erger, zoals een woedende wijkbewoner later zei: "ik was ook bij die vergadering in het gemeentehuis, maar ze doen net waar ze zin in hebben". De NCPN blijft de wens en de inzet van de wijkcommissie voor terugkeer van alle huidige bewoners die dat willen, steunen. Een keuze die onder andere te maken heeft met sociaal gevoel. Deze mensen willen in hun wijk blijven wonen, omdat zij hier vaak generatie op generatie, ondanks alle problemen, gewoond hebben. Problemen die vooral te wijten waren aan de veranderende werkgelegenheid, o.a. het wegvallen van de textiel. Omdat de wijk steeds onvoldoende geholpen is, om deze problemen te boven te komen, moet inmiddels de hele wijk op de schop. Juist nu de wijk 'eindelijk' eens goed opgeknapt gaat worden en het rijk hier ook extra geld voor geeft, zouden volgens de NCPN met name de huidige bewoners hiervan moeten kunnen profiteren. De NCPN maakt zich sterk voor sociale woningbouw en wil niet dat mensen worden opgezadeld met torenhoge schulden, omdat ze gedwongen worden een huis te kopen.

Op basis van de economische ontwikkelingen en de slechte financiële situatie van de gemeente verwacht de NCPN dat het plan binnen een paar jaar bijgesteld moet worden. Omdat de sloop van het grootste aantal huurwoningen over enkele jaren plaatsvindt (2006/2007) heeft de NCPN haar solidariteit met de bewoners en haar visie nogmaals verwoord in een ingezonden brief aan de Tubantia. Na een dringend telefoontje aan de redactie werd de brief eindelijk geplaatst en vroeg Enschede FM dezelfde dag om een interview. Op verzoek van de NCPN wordt de wijkcommissie in een ander programma betrokken, en zo komt er weer meer bekendheid voor de ontwikkelingen. In het interview heeft de NCPN haar visie gegeven en ook andere huurderbelangenverenigingen en de overkoepelende, stedelijke federatie opgeroepen solidair te zijn, want samen sta je sterk!

Manifest voor de bewoners

Omdat de wijkcommissie de bewoners zoveel mogelijk wil informeren, heeft zij aangeboden dit artikel in de wijkkrant aan te kondigen met bekendmaking dat belangstellenden Manifest bij het wijk-infopunt kunnen ophalen.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019