Schriftelijke vragen aan het college van B en W

Lemmer, 12 september 2003.

Geacht College,
  1. Is het juist dat er in uw college of anderszins onder uw verantwoordelijkheid serieus wordt gedacht aan de mogelijkheid van privatiseren van de gemeentereiniging en eventueel nog andere onderdelen van Openbare Werken?
  2. Is het juist dat er al een bedrag is uitgetrokken voor onderzoek met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling, waarbij privatisering als een reële optie wordt gezien?
  3. Bent u met onze fractie van mening dat privatiseren van één of meer publieke diensten een grote beleidswijziging betekent welke zeker ook grote gevolgen voor het gemeentepersoneel zal hebben, en dat alleen al het denken in die richting op z'n minst aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad moet worden gemeld?
  4. Is privatiseren niet in strijd met wat daarover in het randprogramma staat vermeld?
  5. Zijn er met de met onze gemeente op diverse terreinen al samenwerkende gemeenten in Zuid-West-Friesland of met andere gemeenten contacten over gezamenlijk privatiseren van gemeentelijke diensten?

Omdat deze vragen in de openbaarheid worden gesteld hecht onze fractie er zeer aan dat beantwoording ook in alle openbaarheid plaatsvindt.

Hoogachtend,

R. Visser
S. Barelds

gemeenteraadsfractie NCPN

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019