"Europese grondwet is tegen de arbeiders, tegen de wereldvrede"

 

 

Door Jean Pestieau

Costas Alissandrakis is een Europees volksvertegenwoordiger die zich in dienst stelt van de arbeiders en de onderdrukte volkeren. Moedig nam hij standpunten in tegen de oorlogen in Joegoslavië, Afghanistan en Irak. Ook zijn principiële solidariteit met Cuba is voorbeeldig. Een interview. "Wie over een grondwet spreekt, denkt doorgaans aan verworvenheden van het volk, aan rechten voor de arbeiders. Dit is totaal het omgekeerde."

Costas Alissandrakis is europarlementslid en lid van het centraal comité van de Communistische Partij van Griekenland. Professor astrophysica aan de Universiteit van Ioannina (Griekenland) en 55 jaar.

Wat denkt u over het ontwerp van grondwet van de Europese Unie?

Costas Alissandrakis. In principe zijn wij tegen elk soort Europese grondwet. De Europese Unie is een unie van het Europees grootkapitaal, zo'n grondwet kan dus niet anders dan in dienst staan van dat kapitaal. Als iemand vraagt waarom zo'n grondwet niet ook de belangen van de werkende mensen kan verdedigen, dan antwoord ik: een auto is niet gemaakt om te vliegen, zo'n grondwet is niet gemaakt voor de gewone mensen. Argumenten als zou die grondwet ook sociale aspecten kunnen hebben, zijn ontdaan van enige grond. Bewijs: de Europese Unie vecht nu al meer dan tien jaar tegen alle sociale verworvenheden die de arbeidersklasse in honderd jaar strijd wist af te dwingen.

Wat zijn uw belangrijkste argumenten tegen de Europese grondwet?

Costas Alissandrakis. Die grondwet versnelt de militarisering van Europa en institutionaliseert het neoliberalisme. Eerst de militarisering. Daar is geen enkel debat over geweest. Het ontwerp van grondwet zegt uitdrukkelijk dat de Europese lidstaten nauw zullen samenwerken met de NAVO. De Europese Unie vormt geen tegenwicht voor de VS want beide vertrekken vanuit hetzelfde standpunt. Ze zijn bondgenoten. De EU wil alleen een belangrijkere rol spelen binnen het wereldimperialisme onder de leiding van de Amerikanen. Het gaat om een herverdeling van de wereld, van de grondstoffen, de markten, de arbeidskrachten. De Europese imperialistische pool wil sterker worden om die rol beter te kunnen spelen op wereldvlak. Er is geen wezenlijk verschil met de VS. Niet te verwarren met het bondgenootschap dat de Sovjet-Unie vormde en die totaal tegengesteld was aan de VS. De volkeren hebben niets te winnen bij de versterking en de militarisering van de Europese imperialistische alliantie.

"De Europese grondwet versnelt de militarisering van Europa en institutionaliseert het neoliberalisme"

Costas Alissandrakis. Het ontwerp van grondwet stelt zich tot doel dat de lidstaten de verantwoordelijkheid nemen hun militaire capaciteit op te drijven. Ze willen een Europees agentschap voor bewapening en defensie-onderzoek op poten zetten. In naam van de solidariteit in de strijd tegen het terrorisme voorziet de grondwet de mogelijkheid tot preventieve militaire interventies. De EU bereidt zich er op voor een belangrijke militaire macht met wereldallure te worden, die overal in de wereld kan optreden onder het voorwendsel van terroristische dreiging. Ze stelt de VS niet ter discussie, ze eistalleen haar plaats op in de globale imperialistische agressie. Vandaar de nauwe samenwerking met de NAVO die expliciet in de grondwet staat vermeld. Dit is een gevaar voor de wereldvrede, een enorme escalatie in de wapenwedloop en een mooi cadeau voor het militair-industrieel complex. Dit betekent ook een gevaar voor de volkeren van de EU want de militarisering zal zich tegen hen keren. Ik durf zelfs te denken dat als er een stevig Europees leger was geweest, het vandaag samen met het Amerikaans leger in Irak zou zijn.

En wat bedoel je met de "institutionalisering van het neoliberalisme"...

Costas Alissandrakis. De enige fundamentele vrijheden die het ontwerp van grondwet garandeert, zijn beperkt tot het vrij verkeer van personen, goederen en diensten en van het kapitaal en de vrijheid van onderneming. De Verklaring van de fundamentele rechten, die in het ontwerp van grondwet staat, is een serieuze stap achteruit vergeleken bij de grondwet van verschillende lidstaten en vergeleken bij de overeenkomstige Verklaring van de VN. Zo staat het recht op lock-out voor de werkgevers naast het stakingsrecht! De Europese grondwet verleent een aantal rechten die goed in de kraam passen van het grootkapitaal. Maar er is natuurlijk geen sprake van recht op werk! En in naam van de strijd tegen het terrorisme stelt men repressiemechanismen in werking met het oog op meer samenwerking van politie en justitie. De Europese grondwet is niet echt een grondwet. Ze is niet democratisch, ze is niet uit het volk gegroeid. Ze is opgelegd door de politiek van de Europese Unie, van het grootkapitaal. Ze vormt in feite een internationaal verdrag die de voortzetting betekent van de verdragen van Maastricht, Amsterdam en Nice. Dit is weer eens een versterking van de wet van het monopoliekapitaal en haar strijd tegen de arbeidersklasse. Een stap verder in de richting van de consolidatie van een Europese pool van het wereldimperialisme. Een internationaal verdrag kan geen grondwet zijn. Als men spreekt over een grondwet, heeft men doorgaans de verworvenheden van het volk voor ogen, de rechten van de arbeiders. Dit is totaal het tegenovergestelde.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019