KADEK ontbonden

De strijdwil is er. Zal de strategie leiden tot de overwinning?

 

Van de redactie buitenland

Op dinsdag 11 november maakte de Koerdische vrijheidsbeweging bekend dat het Vrijheid en Democratie Congres van Koerdistan (KADEK) is ontbonden. KADEK was de opvolger van de PKK en heeft sinds april 2002 gefunctioneerd. Manifest plaatst hieronder de verklaring over de opheffing van KADEK. De nieuwe organisatie moet onder meer "overblijfselen van het leninistische partijmodel" opruimen. Zegslieden die nauw verbonden zijn aan de Koerdische beweging gaan er voorlopig vanuit dat men af wil van de strakke militaire centralistische structuur en niet van het leninisme.

De beslissing om KADEK te ontbinden, eind oktober genomen op een congres in Zuid-Koerdistan, kwam niet als een verrassing. Eerder dit jaar had de Presidentiële Raad van KADEK al aangeven dat de organisatie in zijn huidige vorm niet voldeed en dat er gezocht werd naar een nieuwe meer open structuur op legale basis. Deze nieuwe koepelorganisatie zal KADEK opvolgen. De details zullen binnenkort bekendgemaakt worden. In alle delen van Koerdistan functioneren nu al massaorganisaties en partijen die in de nieuwe organisatie verenigd zullen worden. Deze nieuwe organisatie zal zich vooral bezighouden met de doorvoering van de democratisering van de landen die delen van Koerdistan in hun bezit hebben. Om dit werk goed te kunnen doen zal ook de organisatie die hier mee bezig is open en democratisch moeten zijn. Dat is de reden dat de Koerdische vrijheidsbeweging er voor heeft gekozen om de oude structuur op te heffen en een nieuw begin te maken.

Verklaring KADEK:

Toen de Arbeiders Partij van Koerdistan (PKK) op het 8ste Congres in april 2002 verklaarde dat zij haar historische missie had volbracht, volgde de bekendmaking dat het Vrijheid en Democratie Congres van Kurdistan (KADEK) was opgericht, en dat deze organisatie de erfenis van de strijd voor de bevrijding van de Koerden zou overnemen en voortzetten. De oprichting van KADEK was een belangrijke stap in het veranderingsproces van de democratische Koerdische beweging. Gericht op het oplossen van de bestaande conflicten via de weg van democratisering, zette KADEK belangrijke stappen op de uitgezette weg. Helaas bleken deze stappen onvoldoende om de blokkade te overwinnen die wordt gevormd door de weigering van de dominerende centrale staten om hun politiek, gebaseerd op de ontkenning van alle rechten van de Koerden, te wijzigen.

De verschillende oproepen gedaan door KADEK om tot een dialoog te komen bleven onbeantwoord, ondanks het feit dat de guerrillastrijders vier jaar lang vasthielden aan een eenzijdig staakt-het-vuren, dat in 1999 begon. In augustus 2003 publiceerde KADEK een gedetailleerde Routekaart, als een concreet en haalbaar kader waarbinnen de problemen van de Koerden in de regionale staten kunnen worden opgelost. Deze voorstellen zijn gericht op bilaterale processen tussen de vertegenwoordigers van de Koerden en de regeringen van Turkije, Irak, Iran en Syrië. Gelijktijdig riep KADEK op tot meer coördinatie en samenwerking tussen de bestaande Koerdische partijen. Er kan geen twijfel over bestaan dat de handelwijze van KADEK een aanmoediging is geweest voor het politieke proces dat ertoe heeft geleid dat er grondwettelijke veranderingen in Turkije zijn doorgevoerd, waaronder het afschaffen van de doodstraf en het grondwettelijke verbod op het gebruik van de Koerdische taal. De organisatievorm van het Congres maakte het mogelijk om specifieke organisaties op te zetten die zich bezighouden met de noden van de Koerden in de verschillende landen, en gaf steun aan de decentralisering die het mogelijk maakte om op een aantal terreinen autonoom politiek werkte verrichten. Toch waren er tekortkomingen in het programma en de organisatiestructuur van KADEK waardoor de organisatie niet kon voldoen aan de eisen van de politieke strijd voor een pluralistisch, democratisch maatschappelijk leven.

Overblijfselen van het leninistische partijmodel, plus de traditionele dogmatische Midden-Oosterse gedachtegangen maakten het tot een beperkte en hiërarchische formatie die er niet in slaagde om de nieuwe sociale groepen en democratische elementen in voldoende mate te betrekken.

Deze tekortkomingen hadden een tegengestelde werking op het hoofddoel van KADEK, een dialoog op gang brengen tussen de verschillende hoofdrolspelers in de Koerdische kwestie in het Midden-Oosten. Terwijl wij het betreuren dat de dominante regionale staten en verschillende internationale krachten hun langetermijnstrategie om de Koerdische vrijheidsstrijd te vernietigen hebben voortgezet, met als achtergrond het duidelijk misbruiken van het woord 'terrorisme', blijft KADEK zich bewust van haar verantwoordelijkheid om tot een oplossing voor deze situatie te komen. De substantiële democratische mogelijkheden die tot uitdrukking zijn gebracht in het programma van de organisatie werden niet voldoende weerspiegeld in de structuren van KADEK. De betrokkenheid van een aantal mensen in de leiding leidde tot afwijzende beweringen dat KADEK gewoon een voortzetting was van de PKK. Dit had zijn invloed op de internationale contacten en had een negatief effect op het democratische proces dat voor ogen stond.

Erkennend dat de politiek van de regionale staten is gebaseerd op de weigering om de Koerdische realiteit te erkennen, en dat deze politiek en de internationale steun hiervoor de hoofdreden is voor het uitblijven van een oplossing, heeft de Koerdische beweging toch stappen gezet om tot een oplossing te komen. De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten, en de algemene politieke situatie geven ons goede mogelijkheden voor democratisering en een oplossing van de Koerdische kwestie. Deze mogelijkheden kunnen het Koerdische volk ten goede komen als zijn georganiseerde politieke krachten de duidelijke wil tonen om tot een realistische oplossing te komen. Dit is de reden dat het besluit is genomen om het Vrijheid en Democratie Congres van Kurdistan (KADEK) te ontbinden, om plaats te maken voor een nieuwe meer democratische structuur die een brede deelname toestaat. Deze nieuwe structuur zal de belangen van het Koerdische volk vertegenwoordigen op een legitieme basis onder de internationale verhoudingen, en haar taak uitvoeren op een democratische en legitieme politieke manier met als doel het uitwerken van een vreedzame oplossing met de dominante natiestaten.

Via Q. Sella 41
00187 ROMA
Tel: 0039 0642013576
Fax: 0039 0642013799
E-mail: kadek.europe@libero.it

Bron: Informatiedienst Kurdistan-Nederland. Tweewekelijks info-bulletin samengesteld door de Stichting Initiatiefgroep Kurdistan onder redactie van het Agri Solidariteits Comité, jaargang 4, nr 70, november 2003.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019