Een verenigende eis

Werkgroep in discussie tijdens NCPN-conferentie (Foto Eva Strausz).  

Che Guevarra samen met andere grote denkers aan de gevel van de Openbare Bibliotheek in Enschede.  

Van het Dagelijks Bestuur

Op de partijconferentie en de daaraan voorafgaande ledenvergaderingen werd gevraagd om concrete politieke voorstellen, waarmee plaatselijk eige politieke initiatieven kunnen worden ontwikkeld, toegesneden op de specifieke plaatselijke situatie en kracht van de afdeling. Het DB meent dat aan deze verwachtingen kan worden voldaan door het initiatief te nemen tot een concrete actie waar omheen uiteenlopende bondsgenootschappen kunnen worden gesmeed.

Dit concrete initiatief moet aansluiten op de kracht van de partij landelijk en in afdelingen, zoals wij die inschatten. Het DB denkt dat dit initiatief tot succes kan leiden.

Nationaal zit de politiek-economische situatie met het najaarsakkoord redelijk muurvast. Er zitten wel enkele breukvlakken in het front: bijv. bedrijven waar het beter gaat en waarvan het personeel niet snapt waarom het op de nullijn moet. Maar de achterban van de vakbonden en andere delen van de werkende bevolking komen steeds meer tot de conclusie dat ze echt geld tekortkomen. In de pers verschijnen ook steeds meer berichten dat het geen nullijn is maar een min 5 of 8 procentlijn. Er verschijnen steeds meer berichten dat de kosten van het levensonderhoud verder stijgen: elektriciteitstarieven, verzekeringspremies, abonnementen, enzovoort. Er zijn steeds meer mensen die in de problemen komen. Er zal een klimaat groeien dat de media dwingt er steeds meer aandacht aan te moeten schenken. Lodewijk de Waal en andere topbestuurders van de vakbeweging, worden gedwongen om steeds strijdbaardere en politieke uitspraken te doen, waarbij zelfs voorzichtige vragen worden gesteld over het huidige maatschappelijke systeem. Het zijn nog woorden, maar ze weerspiegelen het toenemende verzet van grote delen van de bevolking. De komende weken zullen het loonzakje en de hogere uitgaven weer een nieuwe inpuls aan deze onrust geven.

Daarom denken wij dat het zinvol en haalbaar is om een campagne te starten voor de eis: 600 euro ineens, voor iedereen.

Overwegingen:

Een belangrijke kwestie, zoals die in de discussies in de partij naar voren kwam, is de vaststelling van het goede moment om met het initiatief naar buiten te treden. Bovendien slaagt de opzet alleen als deze door de partij wordt gedragen. Discussies in de vakbondsgroep en het secretarissenoverleg maken duidelijk dat er veel steun bestaat voor de opzet, maar dat er tegelijk nog veel onbeantwoorde vragen, vooral van tactische en strategische aard, bestaan.

Sommigen vinden dat we al te laat zijn met de initiatieven. Zij wijzen op de afbraak van het levenspeil, zoals die al volop in 2003 plaatsvond. Anderen verwachten dat er pas in de loop van dit jaar voldoende steun zal zijn voor het initiatief. Er zijn mensen die vinden dat er een plafond moet worden aangebracht. Niet iedereen zou van de eis mogen profiteren.

Weer anderen vinden het plan te gecompliceerd en zoeken de oplossing meer in kleine concrete activiteiten of denken dat het beter is meer aan te sluiten bij de acties van Keer het Tij. Weer anderen achten het beter om de energie te concentreren op de vakbondsstrijd. Het plan voorziet echter juist in een basis om in verschillende bewegingen op te treden. Het is een integraal plan, waarmee de partij tracht zoveel mogelijk mensen en groepen te verenigen. Er is nog een discussie gaande over de hoogte van de eis. Het DB meent dat de gekozen 600 euro (eenmalig) een goede inzet is, die uiteraard in de praktijk van het zoeken naar bondgenoten kan worden bijgesteld. Deze discussies zullen de komende tijd verder moeten worden gevoerd.

Discussies met anderen over actie-initiatieven leveren altijd een schat aan informatie en opvattingen op. Hiermee worden de belangen van de werkende klasse gediend en wordt de partij en de sociale beweging versterkt. Alleen al die doelstelling maakt dat we naar buiten moeten met het initiatief.

We zijn zeer benieuwd naar uw opvattingen. Laat niet na met de partij contact op te nemen om uw mening kenbaar te maken.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019