Lokale berichten

Inspirerend

Vluchtelingenwerk Fryslân maakte in een brief aan gemeenten bekend dat de leges voor verblijfsvergunningen het afgelopen jaar exorbitant gestegen zijn. Het aanvragen van een reguliere verblijfsvergunning kost nu 430 euro per persoon en per kind 285 euro. Ook voor het verlengen van een verblijfsvergunning (voorheen kosteloos) moet voortaan 285 euro per persoon betaald worden. Een vergunning voor onbepaalde tijd kost nu 890 euro. Het ministerie van Justitie is tot deze extreme verhoging van 300 procent tot 1150 procent overgegaan om een bezuinigingstaakstelling te realiseren.

De verhogingen treffen vooral gezinnen. Een gezin met twee kinderen moet 1430 euro aan leges betalen! De hoge kosten spelen bij gezinshereniging maar ook voor mensen die hier al langer verblijven, wanneer zij hun verblijfsvergunning moeten verlengen of wanneer zij in aanmerkIng komen voor een vergunning voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat mensen zich diep in de schulden moeten steken, gezinshereniging uitstellen of zelfs hun verblijfsvergunning niet verlengen. Dat zijn ontwikkelingen die de integratie niet ten goede komen.

Vanaf 1 april dit jaar zullen gemeenten in toenemende mate met de problematiek die deze hoge leges met zich meebrengen worden geconfronteerd omdat de gemeenten met ingang van die datum de frontoffice taken van de Vreemdelingendiensten zullen overnemen. De gemeenten worden dan ook verantwoordelijk voor het innen van deze leges.

Ondergetekende verzoekt u om stelling te nemen tegen deze hoge leges. Ter informatie en inspiratie sturen we hierbij de moties die de gemeenteraad in Heerlen op 2/12/03 hierover heeft aangenomen. Daarnaast verzoeken wij u om het college van burgemeester en wethouders te vragen om vergoeding van leges voor verblijfsvergunningen via de Wet Bijzondere Bijstand mogelijk te maken.

Beschamend

Geachte leden van de Gemeenteraad

In november '03 hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden het Najaarsakkoord ondertekend. In dit Najaarsakkoord is onder meer afgesproken om de lonen in 2004 te bevriezen en in 2005 de loonstijging tot nul te laten naderen. Door middel van deze brief vragen wij uw aandacht voor een belangrijke ondermijnende factor voor het draagvlak van dit economisch belangrijke Najaarsakkoord: de stijgende lokale lasten.

De instemming van het CNV met het Najaarsakkoord is gebaseerd op de mening van onze leden, welke met een meerderheid akkoord zijn gegaan. Desondanks was één van de belangrijkste argumenten tegen de ondertekening van het Najaarsakkoord het verlies aan koopkracht. Dit verlies aan koopkracht wordt mede veroorzaakt door de in het algemeen gestaag stijgende gemeentelijke lasten. Deze ontwikkeling ondermijnt het draagvlak voor de afgesproken loonmatiging en daarmee van de Nederlandse en uw lokale economie.

In het kader van het opstellen van uw begroting 2005 doen wij daarom een dringend beroep op u om de lokale lastenstijging tot nul procent te laten naderen, net zoals wij als sociale partners de loonstijging in 2005 tot nul procent zullen laten naderen. Op deze manier draagt u als gemeentebestuur óók bij aan het weer op gang brengen van onze economie.

Wij horen graag van u voor 1 mei aanstaande of u voornemens bent de lokalelastenstijging in 2005 tot nul te laten naderen. Op deze manier kunnen wij uw reacties in de media en tijdens het Voorjaarsoverleg aan de orde stellen.

Hoogachtend,
Doekle Terpstra
Voorzitter CNV


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019