Black and white unite and fight!!


 


Zolang er schrijnende armoede, zoals hier in India, is, zullen grote groepen mens op zoek gaan naar betere leefomstandigheden.
Foto Manifest

Door Alejandro de Mello

Al geruime tijd probeert rechts in Nederland (zoals in de rest van Europa) politieke munt te slaan uit het tegen elkaar uitspelen van de hier wonende verschillende etnische bevolkingsgroepen. De NCPN zal deze kapitalistische manipulatie die gericht is op het verdelen en verzwakken van de arbeidersklasse, teneinde deze verder uit te buiten, moeten ontmaskeren.

Janmaat, Bolkestein, Fortuyn, Verdonk en andere rechtse liberalen en pseudo-democraten hebben met regelmaat de schuld van de sociale en economische crisis op het conto van de buitenlanders geschreven. Een streng toelatingsbeleid, vol is vol, een harde aanpak van illegalen, verplichte inburgering en het deporteren van asielzoekers zijn voorbeelden van de kreten waarmee ze enerzijds de onderdrukking van buitenlanders aankondigen en anderzijds de eigen bevolking misleiden door het aanwijzen van een zondebok als oplossing voor hun problemen voor te stellen.

Maar, wie zijn de buitenlanders eigenlijk? Wat is de reden dat zij hier zijn? En, wat is de maatschappelijke positie van buitenlanders?

Samengevat kan men spreken van drie grote categorieën buitenlanders: de gastarbeiders, de vluchtelingen, en de migranten uit de ex- en huidige koloniën.

De gastarbeiders (en hun nakomelingen) zijn voornamelijk Turken en Marokkanen die in de jaren zeventig geronseld zijn door de Nederlandse bedrijven om hun winsten met deze 'goedkope' arbeidskrachten te vergroten. In een periode van vijf jaar heeft het bedrijfsleven 150.000 analfabeten uit het Taurus- en Rifgebergte geselecteerd en in ellendige pensions opgestapeld om zo goedkoop mogelijk heel veel winst te produceren. Hier heeft het grootkapitaal de vruchten van geplukt. Alle eisen van de vakbeweging voor verhoging van de lonen, in het begin van de opstandige jaren zeventig, konden op deze manier worden omzeild.

Het is hier op zijn plaats op te merken dat rond de vorige eeuwwisseling Nederland ook een periode van revolte en revolutionaire strijd heeft gekend die vergelijkbaar is met die van eind jaren zestig. In 1905 hebben de onderdrukkende klassen niet alleen repressief opgetreden maar hebben ook in 10 jaar tijd 100.000 'goedkope' arbeidskrachten uit Brabant en Zeeland naar de industriële gebieden van Rotterdam gehaald om hun winsten te vergroten en de eisen van de proletariërs te omzeilen. In 1905 luidde het parool van de kapitalisten: "voor elke stakende Rotterdammer 10 werkwillige Brabanders" en in 1970 werd het: "voor elke stakende Nederlander 10 werkwillige gastarbeiders". Wij pleiten voor het maken van een vuist om gezamenlijk de loonstrijd te voeren.

De vluchtelingen. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel vluchtelingen zijn? Sinds de kapitalistische hegemonie in de wereld is het aantal vluchtelingen tot een historisch record gestegen. Volgens het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties zijn wereldwijd 56 miljoen mensen verdreven van huis en haard door politiek geweld, dat zijn dus vluchtelingen. Momenteel wordt een miljoen vluchtelingen door de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada opgevangen, 800.000 vinden in West-Europese landen onderdak en twee miljoen in de voormalige Sovjet-Unie. De logische vraag is dan, waar worden de andere 53 miljoen vluchtelingen opgevangen? U raadt het al: in de derdewereldlanden. Het zijn vaak de armste landen van de wereld en hun volkeren die enorme offers moeten opbrengen om deze miljoenen ontheemden veiligheid, een dak boven het hoofd en eten te bieden. Hoezo is de opvang van asielzoekers een probleem voor West-Europa, het rijkste gebied van de wereld? En wat bedoelen de poltici die vinden dat opvang in eerste plaats in hun eigen regio moet plaatsvinden?

De migranten van de ex- en huidige koloniën zijn een duidelijke weerspiegeling van het inburgeringsgehalte van de kapitalisten. Het koninkrijk der Nederlanden heeft een land als Indonesië geplunderd en deze genocidale bezetter heeft het Indonesische verzet bestreden met bombardementen, de zogenaamde politionele acties. De bezetting van het strategische Caribische gebied, middelpunt van de wereldslavenhandel, heeft eeuwenlang het vermogen van de onderdrukkende klassen vergroot en hun macht bestendigd. Ze hebben zich verrijkt door de meest inhumane praktijk, slavernij. De Belgische koning en daarna de Belgische staat hebben Congo leeggeroofd, geplunderd en miljoenen mensen om het leven gebracht.

De huidige vertegenwoordigers van de heersende klassen mogen de mond vol hebben van moralistische en normatieve uitspraken over de Antillianen. Maar beseffen de Nederlanders wel over wie ze het hebben? De huidige bewoners van de nog steeds door Nederland bezette eilanden in de verre tropen zijn de zevende generatie vrij-geborenen na eeuwen van slavernij, 'allochtonen' uit Afrika. De echte Antillianen, de autochtonen, waren de Caiquetios die in naam van de beschaving uitgemoord werden omdat hun bestaan niet van belang voor de bezittende en onderdrukkende klassen werd geacht.

Er is volgens communisten reden te over om een vuist te maken samen met alle onderdrukte volkeren en strijd te voeren tegen het kapitalisme dat zowel in eigen land als wereldwijd met geweld en manipulatie de eigen belangen veilig wil stellen. De huidige vertegenwoordigers van de onderdrukkende klassen zijn verantwoordelijk voor de actuele economische crisis en proberen, door te bezuinigen op de sociale infrastructuur, uit de schulden te komen, maar roepen toenemend verzet op.

De NCPN verzet zich tegen het imperialistische optreden van het Westen, zoals de invasies en bezetting van Joegoslavië, Afghanistan en Irak, Palestina en Haïti en in eigen land tegen het beleid van Verdonk die buitenlanders steeds meer de schuld van de economische malaise geeft. Laten we niet wachten totdat we bij het voorbijlopen van een willekeurige wijk van een Nederlandse stad ons de gelijkenis opvalt met Treblinka. Kom in verzet nu! Arbeiders van de wereld verenigt u! Black and white, unite and fight!!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019