Brussels-tribunaal toont gevaar van PNAC aan

Van redactie buitenland

Het BRussells-tribunal, een hoorcomité samengesteld uit academici, intellectuelen en kunstenaars, in de traditie van het Russell-tribunaal dat in 1967 in het leven was geroepen om oorlogsmisdaden in de Vietnamese oorlog te onderzoeken, hield een hoorzitting van 15-17 april 2004 in Brussel.

Voorzitter was Prof. François Houtart, een van de stichters van het World Social Forum in Porto Allegre. Het tribunaal richtte zich tegen de oorlog in Irak en tegen het imperiale oorlogsbeleid van de regering Bush en spitste zich toe op het 'Project for the New American Century' (PNAC), de denktank achter deze oorlog en vooral op drie medeondertekenaars van het mission statement: Donald Rumsfeld, Dick Cheney en Paul Wolfowitz, omdat zij de fysieke band vertegenwoordigen tussen de gedachtegang en de brutale uitvoering van de 'Nieuwe Imperiale Wereldorde', zoals gepland door de PNAC.

Het BRussells Tribunaal concentreerde zich op het programma en de politiek van de extreem-rechtse lobby The Project for the New American Century, het PNAC. Die groep waarvan prominente leden van de regering-Bush lid zijn, pleit voor de Amerikaanse hegemonie op wereldvlak vooral door de dreiging met en het gebruik van militaire macht.

Eén van de indrukwekkendste getuigenissen was die van Hans Von Sponeck. Hij nam in 2000 uit protest ontslag als humanitair coördinator van de Uno in Irak. Von Sponeck zei in Brussel: "Men zegt ons dat we vooruit moeten kijken naar het opbouwen van een toekomst voor Irak. Maar als we ons niet willen laten misleiden, moeten we begrijpen wat er de afgelopen 13 jaar is gebeurd. Zoals de Belgische dokter Geert Van Moorter heeft aangetoond: sinds de bezetting is er nog niets verbeterd voor de bevolking. De gezondheidszorg blijft een ramp. De bezetters nemen zelfs op dat vlak hun verantwoordelijkheid niet. (...) Het gaat over mensen. Na 13 jaar van criminele sancties heeft de VS-politiek geleid tot een verdere vernietiging van het Iraakse volk. Irak is een laboratorium voor de Verenigde Staten. Dat is de essentie van het PNAC: de mensen zijn helemaal niet belangrijk voor hen."

Markteconomie? Nee, plundereconomie!

De Egyptische econoom, filosoof en schrijver Samir Amin, wees in een interview met Indymedia op de economische motieven van de Amerikaanse buitenlandse politiek: "Uiteindelijk draait het om kolonisatie en plundering. In de concurrentie op de wereldmarkt beschikken de VS niet over een beslissend voordeel. Het bewijs daarvan is hun enorme tekort op de handelsbalans. Dat tekort neemt nog altijd toe. De VS zijn zelfs in de meest geavanceerde sectoren van de technologie niet concurrerend, behalve dan in de bewapeningsindustrie en alles wat daarmee te maken heeft of daaruit voortkomt, zoals bijvoorbeeld het internet. In de meer 'banale' industrieën, zoals de automobielsector, hebben de VS een achterstand ten aanzien van de nieuw-geïndustrialiseerde landen zoals China, India en Brazilië. De Amerikaanse landbouw hinkt achterop in vergelijking met Europa en enkele Zuid-Amerikaanse landen. Daarom kiezen de VS voor het PNAC. Zij dringen zich op met hun militaire macht, want dat is de enige manier om de kapitaalstromen in hun richting te doen vloeien. Door overal militair in te grijpen hopen zij de kapitaalstromen te controleren en om te vormen in een buit die ze kunnen binnenhalen. Dat noem ik een plundereconomie en geen markteconomie."

De voorzitter van het BRussell Tribunaal, professor François Houtart, zei tegen Indymedia: "Wij stellen vast dat het om veel meer gaat dan alleen deideeën van het PNAC en het kleine groepje rond Bush. Kijk bijvoorbeeld naar de democratische presidentskandidaat, John Kerry, en naar de politiek die de Democraten in het verleden gevolgd hebben. Je moet concluderen dat het niet gaat om de politiek van een kleine groep of van fundamentalisten. Het gaat om een politieke logica die slechts weerspiegelt wat al lang aanwezig was. En die politieke logica staat niet los van een economische logica en van de wil economisch te overheersen. Alles wat moreel en ideologisch ter verdediging naar voren geschoven wordt, moet die politieke en economische belangen dekken." (*)

Uittreksels uit de conclusies

Het BRussells Tribunal schrijft in zijn conclusies onder meer: "In plaats van stabiliteit en vrede te brengen in Irak en in de regio, hebben de invasie en de bezetting geleid tot instabiliteit en chaos. Meer zelfs, de opzettelijke vernietiging van Irak moedigt de politiek aan van de Israëlische regering van verdere onwettige expansie, van de facto annexatie van de Palestijnse gebieden en van verdere vernietiging van de rechten van het Palestijnse volk.

Verschillende elementen laten toe om te besluiten tot een samenhangende VS-strategie om met militaire middelen globale overheersing in te stellen, zoals naar voren geschoven werd door de PNAC in haar rapport 'Rebuilding America's Defences'. In plaats van een zogenaamde 'welwillende hegemonie' leidt deze overheersing veeleer tot een permanente staat van oorlog. De politiek van de PNAC is gebaseerd op brutaal unilateralisme en misprijzen voor de internationale rechtsorde. Als zodanig vormen deze ideeën van de PNAC een intellectuele misdaad. De oorlog in Irak is slechts één element van een globaal politiek programma, verbonden met de logica van het heersende economische systeem, geïnspireerd door de neoconservatieve ideologie en gesteund door het religieuze fundamentalisme.

Het groeiende verzet tegen de bezettingsmachten en andere onvoorziene moeilijkheden hebben de VS en Groot-Brittannië ertoe gebracht om niet zonder enig cynisme aan de Verenigde Naties te vragen tussenbeide te komen in Irak. Dit ontneemt het Iraakse volk zijn soevereine recht om over zijn eigen toekomst te beslissen. De VN moeten elke medeplichtigheid met de onwettige invasie en bezetting van Irak vermijden, en zeker niet legitimeren. Elke stap in die richting zou deze wereldorganisatie alleen verder in diskrediet brengen. De VN moeten hun legitimiteit herstellen door de volledige terugtrekking van alle bezettingslegers te realiseren en door het Iraakse volk te helpen zijn volledige soevereiniteit te herwinnen. Elke tussenkomst van de Europese Unie of van de NAVO om de bezettingsmachten te helpen moet worden verworpen.

Het Tribunaal roept de volkeren van de wereld op hun regeringen te vragen geen militaire, politieke, financiële of andere steun te verlenen aan de bezettingsmachten; zich te verzetten tegen de uitwerking door de bezettingsmachten of hun binnenlandse medeplichtigen van elk onrechtmatig plan tot privatisering en uitverkoop van de Iraakse economie.

Het Tribunaal drukt zijn solidariteit uit met het Iraakse volk en zegt zijn steun toe aan de inspanningen die het levert om zijn volledige soevereiniteit te herwinnen."

(*) Op www.brusselstribunal.org kun je alle documenten, getuigenissen en de volledige conclusies terugvinden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019