'Oorlogsverklaring' kabinet

Door Hein van Kasbergen

'Het kan beter het kan socialer' was de houding van de vakbondsleiding rondom het Najaarsakkoord. Het referendum dat neutraal aan de leden werd voorgelegd haalde het met een minimaal verschil. Twee jaar loonmatiging op de nullijn in ruil voor minder zware maatregelen m.b.t. de WW en vervolg-WW en de WAO, en het voortbestaan van de VUT- en prepensioenregeling.

Het resultaat daarvan was dat Lodewijk de Waal en zijn medebestuurders niet meer serieus genomen werden door minister De Geus (CDA) en door 'het kapitaal in Nederland'.

Uitholling vakbeweging

Zelfs de Sociaal-Economische Raad (SER) waarin werkgevers en werknemers verenigd zijn, uniek in Europa, werd aan de kant geschoven.

In de recente onderhandelingen is voor de FNV doorslaggevend geweest dat de regelingen alleen collectief afgesloten mochten worden. Wanneer de FNV zou accepteren dat iedereen zichzelf mag verzekeren bij verzekeraars rondom de levensloop hebben de bonden geen bestaansrecht meer. Er was al twee jaar van de levensloopregeling weggegeven door de onderhandelaars van de bonden. Dit heeft de doorslag gegeven om uit het overleg te stappen.

Brede samenwerking mogelijk?

Vanuit de vakbondsleiding is er nog geen antwoord op de breuk. Men is begonnen met een vertraging om een referendum, nu met een negatief advies, te houden om zodoende tijd te winnen. Men fluistert al dat de belastingwetgeving rondom het prepensioen in oktober in de Tweede Kamer wordt behandeld. Men had nog hoop dat de Kamer het kabinet zou corrigeren. Maar nu dat ijdele hoop bleek komt het aan op de actiebereidheid van de werknemers in bedrijven, op kantoren en andere werkplekken. Alleen zij kunnen deze asociale politiek van de VVD, CDA en D66 van tafel vegen door politieke strijd. De bonden staan niet alleen. Het broeit in de samenleving, iedereen heeft met bezuinigingen te maken. Keer het Tij, waarbij zo'n vierhonderd organisaties zijn aangesloten, kan met de vakbeweging optrekken. Er werd ingezet op Prinsjesdag. De vredesbeweging wordt ermee geconfronteerd dat er geld voor de JFS uitgetrokken wordt. Geld voor wapentuig gaat ten koste van de minima. Twintig miljard euro bezuiniging door het kabinet trekt al overal zijn sporen.

Keiharde bezuinigingen

Afschaffen collectiviteit

Dit kabinet heeft de aanval op de vakbeweging als speerpunt gekozen. Zij staat voor het afschaffen van de collectiviteit en hoopt zo de vakbonden te isoleren. De bevolking voelt vooralsnog aan dat het niet klopt. Er is ledenwinst bij diverse bonden. De vakbeweging wordt door de media als oude mannenclub neergezet die hun verworvenheden niet met jongeren willen delen. Gelukkig vinden grote groepen werknemers het werk van de vakbonden wel belangrijk als verdedigers van grondrechten van alle werknemers. Juist nu is het tijd om de vakbeweging te steunen tegen de aanvallen van het oerconservatieve beleid van het kabinet. Het beleid van afbraak van de verzorgingsstaat en ondersteuning van permanente oorlogsvoering tegen ieder onafhankelijk geluid van mensen die voor solidariteit staan.

Hoe verder?

Waar mogelijk roepen de bonden kaderleden op initiatieven te nemen voor vergaderingen. De gemoederen lopen flink op. De eerste acties onder werktijd zijn op 7 juni in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze worden georganiseerd door kaderleden van FNV Bondgenoten. Havenwerkers hebben recent een overwinning gehaald bij de Europese rechter. Hun gezamelijke strijd is beloond. Neem waar mogelijk initiatief om solidariteit te versterken. Via vakbonden tegen het afbraakbeleid van het kabinet.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019