Discussie over vestiging van vertrekcentrum in Ter Apel


 

Van een correspondent

Op donderdag 27 mei vergaderde de raadscommissie in Vlagtwedde over een omstreden voorstel van het college van B & W voor de vestiging van een Vertrekcentrum en een Tijdelijke noodopvang in Ter Apel. Vanuit verschillende organisaties die zich bezig houden met de positie van vluchtelingen (zoals Van Harte Pardon, LongWalk 2 Freedom, de Werkgroep Vluchtelingen Vrij, de NCPN en vele anderen) werd er gebruikgemaakt van het spreekrecht voor het publiek.

In veelal geëmotioneerde bijdragen gaven de sprekers aan dat dit Nederlandse vreemdelingenbeleid en het streven van minister Verdonk om 26.000 asielzoekers, waarvan 23.000 nog niet uitgeprocedeerd zijn, over te laten plaatsen naar een Vertrekcentrum, indruist tegen de rechten van de mens en mensonterend is. Bovendien schendt dit de rechten van het kind en Europese regels en verdragen.

Administratieve verwijdering

Zoals door veel sprekers werd aangegeven is van daadwerkelijke uitzetting van deze 'uitgeprocedeerden' in de meeste gevallen geenszins sprake omdat deze terugkeermogelijkheid niet daadwerkelijk bestaat. Voor veel mensen is het einde dan de straat, waardoor men administratief verwijderd is en op papier niet meer in Nederland verblijft. Dit erbarmelijke beleid zorgt voor veel leed voor betrokkenen. Met name ook omliggende gemeenten zijn niet bepaald blij met de vestiging van zo'n centrum, aangezien deze voorzieningen moeten treffen voor tijdelijke noodopvang.

Ook werd aangegeven dat het argument van de werkgelegenheid een schijnargument is. De COA-kaartenbakken zitten vol met werknemers die vanwege sluiting van asielcentra elders herplaatst moeten worden, en die gekwalificeerd zijn voor het werk in zo'n centrum. Voor de plaatselijke bevolking levert dit weinig tot geen banen op.

De raad zal op 7 juni een besluit nemen over dit voorstel. Vanuit de vluchtelingencomités en -organisaties is besloten dat dit raadsbesluit niet zonder ruchtbaarheid zal plaatsvinden, en beraadt men zich op verdere acties, mocht de raad het voorstel van het college overnemen.

Verklaring van NCPN district Groningen

Werkgelegenheidsargument creëert valse tegenstelling

De door B & W van Vlagtwedde bepleite vestiging van een Vertrek Centrum (VC) in Ter Apel, samen met een Tijdelijke Noodopvang Vluchtelingen (TNV), werd tijdens het debat in de raadscommissie vanuit het college met name beargumenteerd op grond van het werkgelegenheidsaspect.

Dat de gemeente Vlagtwedde zich zorgen maakt over de werkgelegenheid en de economie in haar regio is terecht. De landelijke en Noordelijke economie is op dit moment in een forse dip. Zo zal de sluiting van de Philips-vestiging in Stadskanaal zeker 250 banen kosten, en ook bij andere bedrijven in de regio is er toenemend banenverlies en zijn bedrijfssluitingen en faillissementen aan de orde van de dag. Het voorzieningenniveau, onder meer in de vorm van bankfilialen en postkantoren en andere voorzieningen, is door het ingezette beleid van privatiseringen en liberaliseringen aan het dalen, hetgeen de leefbaarheid niet ten goede komt.

Daarbij komt nog dat het kabinet onlangs besloot om de regionale economische investeringssusbsidies die een bijdrage aan de ontwikkeling van de Noordelijke economie moeten geven - de zogenaamde Langmangelden (in de volksmond ook wel aangeduid als de "pijplijn terug" als compensatie voor de aardgasbaten van de provincie Groningen) - worden afgebouwd en per 2006 geheel komen te vervallen.

De kabinetsplannen behelzen voorts de verdere concentratie van economische activiteiten in de randstad. Hierdoor zal de economische ontwikkeling van de perifere gebieden zoals Noord-Oost Nederland beslist niet worden bevorderd.

De aanleg van een hogesnelheidslijn tussen de Randstad en Groningen, waartoe dit kabinet ook besloot, zal ook weinig bijdragen aan de Noordelijke economie maar eerder tot minder werkgelegenheid in de Noordelijke regio's leiden. Hoger opgeleiden zouden dan voor werkgelegenheid vooral zijn aangewezen op de Randstad, en kunnen via zo'n hogesnelheidslijn in het Noorden blijven wonen, of zal vestigingsplaats zijn voor werknemers uit de Randstad.

De komst van zo'n Vertrekcentrum en Tijdelijke noodopvang zal voorts maar een gering aantal banen scheppen voor een periode van drie jaar, waarvan de invulling vooral zal neerkomen op herplaatsing van COA-medewerkers die door sluiting van AZC's overtollig zijn geworden. Ook dat levert de regio dus geen extra banen op. Het werkgelegenheidsargument is dus een vals argument.

Dat de gemeente Vlagtwedde zich bezorgd maakt over de sociaal-economische positie van haar inwoners, is volkomen terecht. Dat ze om die reden zou kiezen voor een Vertrek/aanmeldcentrum is echter een vals argument.

De NCPN roept de leden van de gemeente Vlagtwedde op nog eens goed na te gaan of dit omstreden centrum - dat in de praktijk tot inhumane situaties blijkt te leiden - in Ter Apel moet komen. Voor de werkgelegenheid hoeft zij dat zeker niet te doen. Als de gemeente Vlagtwedde serieus werk wil maken van haar regionale economische positie, zou ze er beter aan doen om samen met de andere gemeenten in de provincie zich sterk te maken tegenover dit kabinet om het voortbestaan van deze Langmangelden te blijven garanderen, en ook maatregelen van dit kabinet los te krijgen die de sociaal-economische positie van deze regio verbeteren.

Het zou de gemeente Vlagtwedde sieren indien zij de plannen voor zo'n omstreden centrum die alom onder brede lagen van de bevolking weerstand oproepen en voor de betrokken vluchtelingen mensonterend zijn, laat varen en ook haar buurgemeenten het leed van op straat gezette vluchtelingen, waarvoor dan weer noodopvang geregeld moet worden, bespaart. Dit zou de samenwerking tussen de Noordelijke gemeenten zeer bevorderen, en is juist op dit moment van groot belang. Met name om zich regionaal sterk te kunnen maken voor beleid dat wél tot behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid leidt.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019