Verslag van de vergadering van het PB van 17 juli 2004

Het PB stond stil bij het overlijden van kameraad Rein Schinkel. Er wordt een plan uitgewerkt voor het DB voor de periode van een half jaar, gezien tijdelijke afwezigheid van een aantal DB-leden. Besloten wordt om de verslagen van de DB-vergaderingen aan de leden van het PB ter informatie te versturen. De planning voor het tweede halfjaar van 2004 wordt vastgesteld met de aantekening dat de frequentie van de vergaderingen van het PB nu minimaal is. Het kan zijn dat deze frequentie moet worden opgevoerd.

Manifest Debat 2004

De deelnemers aan het debat zijn ervan doordrongen dat de partij meer bij de krant moet worden betrokken. De redactie moet worden versterkt, waarbij de vervangbaarheid van de hoofd- en opmaakredacteur voorop staat (2 x 2 plan). De afdelingen moeten afdelingsplannen maken over hoe de krant te versterken. Deze Manifest-plannen zullen worden gecentraliseerd en hieruit wordt dan - na een half jaar - een landelijk Manifestplan gemaakt dat zal worden voorgelegd aan het congres. Het 'format' voor een afdelingsplan wordt door de redactie uitgewerkt.

Sociale strijd

In alle landen van de EU vindt op dit moment de uitvoering plaats van de afspraken die gemaakt zijn in 2000 in Lissabon. Een van de speerpunten daarbij is de afbraak van verworven rechten. In Duitsland heet het aanvalsplan 'Agenda 2010' in Nederland heet het 'hervormen om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden'. Het kadert echter allemaal in de plannen afgesproken in Lissabon om van de EU in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld te maken. Die plannen kunnen alleen waar worden gemaakt als allerlei voorzieningen die de kapitalisten geld kosten worden afgebroken, kortom er een maatschappij zoals de VS er van maken. Daarom ook de aanvallen op de vakbonden. Er zijn wel tegenbewegingen maar die zijn versnipperd en sluiten elkaar vaak uit. Wij moeten aan deze bewegingen deelnemen met één boodschap: het kapitaal in Europa heeft zich in 2000 in Lissabon voor tien jaar gebonden aan een afbraakagenda die sinds kort met volle kracht wordt afgewerkt. De mogelijk grootste tegenbeweging wordt nog steeds en misschien wel krachtiger dan de afgelopen jaren gevormd door de vakbonden. Zonder vakbonden geen effectieve massastrijd. Daarom heeft het werk in de vakbeweging prioriteit. De NCPN zal haar leden oproepen (weer) lid te worden van de vakbeweging en daarin actief op te treden. Op zaterdag 2 oktober vindt er in Amsterdam een grote vakbondsbetoging plaats. De NCPN zal meer eigen actiemateriaal produceren en gaat door met de 600 euro-actie.

Vredesstrijd

Er zijn de laatste tijd twee pogingen gedaan om een grote demonstratie te organiseren. Beiden zijn min of meer mislukt. Het accent in de vredesbeweging zal worden gelegd op informatievoorziening (workshops, debatten etc.). Het landelijk NCPN-platform komt voorlopig niet bij elkaar. Er is nog geen eenduidige positie van de NCPN over de kwestie Irak. Onze steun aan de ICP zal moeten worden herzien, nu zij deelnemen aan de marionettenregering.

Volgende vergadering: 28 augustus a.s.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019