Europese grondwet: weg ermee!


Utra-rechts in Europa, zoals Barroso en Berlusconi, zetten in op hogere militaire uitgaven en afbraak van sociale voorzieningen.  


Europese grondwet: nauwelijks aandacht voor sociale vraagstukken,  


maar wel een blauwdruk voor een Europees leger onder NAVO-vlag.  

Redactioneel (*)

Op 29 oktober werd in Rome de Europese grondwet ondertekend. De lidstaten van de Europese Unie krijgen nu twee jaar de tijd om de tekst te ratificeren. Zal de bevolking via het geplande referendum er haar zegje over kunnen doen?

Het Constitutioneel Verdrag van de Europese grondwet werd op 18 juni al goedgekeurd door de Europese Raad van Staats- en Regeringsleiders en werd op 29 oktober in Rome ondertekend. Als de lidstaten de tekst ratificeren, krijgt die kracht van wet.

Sommige landen vinden een stemming in het parlement voldoende, maar andere beslisten de tekst via een referendum aan de bevolking voor te leggen: Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Ierland, Denemarken en Luxemburg. De kans is groot dat het ook gebeurt in Polen, Spanje en Portugal.

De Europese grondwet werd opgesteld in vergaderingen van staats- en regeringsleiders zonder medewerking van het volk. Meer dan tweederde van de nationale wetten kwamen er door toedoen van Europese beslissingen, maar de meerderheid van de inwoners van de Unie zijn zich daarvan niet eens bewust.

Op topontmoetingen, zoals die van Lissabon in maart 2000, werd beslist de arbeidsduur van werkende mensen te verlengen, flexibele banen te veralgemenen, de kassen van de sociale zekerheid leeg te maken door de werkgeversbijdragen te verminderen. Alle Europese regeringen moeten deze beslissingen uitvoeren, die genomen werden zonder enig debat en zonder dat wie ook er controle op heeft. Een dergelijke cultuur van geslotenheid kan niet meer. We moeten een debat starten over alles wat op Europees niveau beslist werd, wordt en zal worden en niet zomaar alles bekrachtigen.

Daarom moet worden gestreefd naar de volledige verwerping van het huidige ontwerp van grondwet met als basis de vrije markt, dat wil zeggen de kapitalistische organisatie van de economie, de overheersing van het winstbejag, de verrijking van aandeelhouders en bedrijfsleiders. Zodra het ontwerp is goedgekeurd zal het als uitgangspunt dienen voor alle nationale wetgevingen die nog zullen volgen.

De NCPN is voor de verwerping van de grondwet en is het eens met onderstaande oproep van ATTAC-België. De afwijzing van het verdrag in één van de grote landen zal de lidstaten dwingen te onderhandelen over een nieuwe tekst. Het zal in elk geval duidelijk maken dat de Europese werkende bevolking het kapitalistisch Europa dat de regeerders bezig zijn te vormen, verwerpt.

(*) gebaseerd op artikel Herwig Lerouge, Solidair.

Oproep van ATTAC-België

Wij, burgers, inwoners, verenigingen, organisaties van de Europese Unie, herbevestigen onze gehechtheid aan de opbouw van een democratische, vredelievende en solidaire Europese Unie die garant staat voor de sociale rechten van haar inwoners, en verwerpen het nieuwe verdrag dat de Europese Unie op 18 juni 2004 goedkeurde.

Omdat dit verdrag de neoliberale visie op de economie en de toekomst van Europa bevestigt en elk mogelijk debat over de economische en sociale oriëntaties in de toekomst verbiedt.

Omdat dit verdrag de fundamentele sociale rechten niet erkent als afdwingbare rechten maar enkel beschouwt als na te streven doelstellingen. Bovendien blijft elke sociale of fiscale harmonisering onderworpen aan de verlammende regel van de unanimiteit, wat dumping en delokalisatie binnen de Unie bevordert.

Omdat dit verdrag, dat alle bestaande verdragen integreert, een herbevestiging inhoudt van de aanval op de openbare diensten in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, die streeft naar de ontmanteling van deze diensten.

Omdat dit verdrag de Europese Unie geen echt democratische instellingen geeft: de Raad van Ministers, vertegenwoordigers van de nationale regeringen, blijft een dominerende rol spelen in het tot stand brengen van Europese wetten ten nadele van het Europese Parlement. Tegelijkertijd ontsnappen de economische en monetaire politiek aan elke democratische controle. Deze grondwet respecteert dus niet het evenwicht tussen de basismachten en maakt geen einde aan het democratisch tekort van de Europese instellingen.

Omdat dit verdrag de Europese Unie een nauwe samenwerking met de NAVO voorschrijft en haar engageert tot een verhoging van de militaire budgetten.

Tot slot omdat dit verdrag, dat zich 'grondwettelijk' noemt, niet het product is van een echte grondwetgevende vergadering, maar werd uitgewerkt in ondoorzichtige onderhandelingen tussen regeringen en voorwerp was van gemarchandeer. Terwijl een echte Europese grondwet ten minste het voorwerp zou moeten zijn van een democratisch debat met de burgers en een ratificatie via referendum in alle landen van de Unie.

Daarom:

  • verwerpen we het nieuwe verdrag van de Europese Unie zoals het nu ter ratificatie voorligt.
  • Roepen we onze vertegenwoordigers in de verschillende parlementen op zich tegen het grondwettelijk verdrag uit te spreken en te weigeren het te ratificeren.
  • In aansluiting daarop vragen we onze regeringen meteen een nieuw verdrag van de Europese Unie uit te werken na een uitvoerig debat met de burgers, voor een democratisch, vredelievend, solidair Europa dat garant staat voor de sociale rechten van zijn inwoners.

We vragen dat bij elke ratificatie van een EU-verdrag vooraf de bevolking wordt geraadpleegd bij ons en, indien mogelijk, in de andere EU-landen.

Tot slot roepen we op een brede beweging te vormen voor een ander verdrag van de Europese Unie dat de vorming mogelijk maakt van een vredelievend Europa dat garant staat voor de sociale rechten en prioritair vecht tegen de ongelijkheden in Europa en de wereld.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019