Mooie Woorden

Zonder aanhalingstekens


 

Rinze Visser

Voor de zoveelste keer: normen en waarden. Omdat het maar niet ophoudt. Welke normen, welke waarden? Mag het over méér gaan dan over wildplassen? Een kwestie van goed fatsoen en voldoende openbare toiletten, zou ik zeggen. Of moet dit debat worden overgelaten aan de hedendaagse, zelfbenoemde verlichtingsdeskundigen? Verlichting versus islam? Is het verschil dan zo héél groot tussen hen die in de achttiende en die in de zevende eeuw willen blijven hangen?

Welke waarden? Jazeker, de Verlichting was een stap vooruit in de geschiedenis van de mensheid. Maar als het om waarden gaat, is sociale achteruitgang, is herstel van het wildwestkapitalisme, dan niet een grote achteruitgang van waarden? Wie hecht er dan nog waarde aan dié waarden? Zeker, driehonderdduizend demonstranten en het veelvoudige aantal sympathiserende thuisblijvers! Mensen die grote waarde hechten aan zekerheid, aan bescherming tegen de onredelijke willekeur van de kapitalistische markt! (Hoezo rede, hoezo Verlichting?). Mensen die bezorgd zijn. Over de toekomst, hun bestaansmogelijkheden! En, veel nieuwe inwoners van ons land komen uit delen van de wereld waar die waarden niet of in veel mindere mate bestonden.

Ja mensen, zowel links als rechts, dit fenomeen maakte een reeks van Europese landen en zeker Nederland tot een aantrekkelijke vlucht c.q. vestigingsplaats voor vluchtelingen en zoekers naar lotsverbetering. Is dat vanuit een menselijk oogpunt dan niet logisch? Zij die zich zulke grote zorgen maakten over toestroom van mensen uit andere werelddelen (uit sociaal minder ontwikkelde gebieden, uit arme streken), hadden als antwoord daarop: grenzen dicht of afbouw van sociale zekerheden, of beide. Veel van de tegenstanders van deze rechtse denkbeelden stroomden dan wel over van betrokkenheid, van menselijkheid en medelijden ten aanzien van het vluchtelingen- en migratiefenomeen en riepen 'open grenzen' en 'de wereld is van iedereen', maar stonden erbij en keken ernaar waar het ging om de afbraak van de sociale verworvenheden van de arbeidersklasse. Ook dát mag wel eens gezegd worden! Sterker: er waren er zelfs die wel oren hadden naar een aparte minimale 'sociale zekerheid' voor 'binnenkomers'. Bij hen was het ideaal van optische veelkleurigheid belangrijker dan het sociale levensniveau van deze mensen en van de arbeidersbevolking als geheel...

Ja, er is veel achterlijkheid op de wereld, hoewel terzijde: alles wat primitief is hoeft nog niet achterlijk te zijn. Maar 'achterlijkheid' is méér dan tegen de wetenschap indruisende leerstellingen en culturele gedragingen. In andere, ook in gedachten voorstelbare tijden, zouden bepaalde religieuze en culturele leerstellingen en leefstijlen een rem kunnen zijn op sociale vooruitgang. Maar de rechtse critici van de religie, de tegenwoordige rotsen in de branding van de wetenschap, van de rede, van de Verlichting, zij hebben alle achterlijkheden van de wereld niet nodig om te pleiten voor afbraak van de sociale staat! Net zo min als de pleiters voor joods-christelijke normen en waarden, net zo min als de jihad-fundamentalisten pleiten voor islamitische normen en waarden, deze nodig achten ter verdediging van de sociale staat, vinden de rechtse pleiters voor de rede, in die rede, in de wetenschappelijke benadering de drijfveer voor afbraak van de sociale staat.

Een medaille heeft twee kanten. Een aloude wijsheid, die niet omdat zij aloud is voor achterlijk moet worden versleten. Als Nederland lange tijd gold als een aantrekkelijke wijkplaats voor vluchtelingen en/of migranten, dan zou je daar als Nederlander ook trots op kunnen zijn. Omdat je trots op de bereikte resultaten van de arbeidersklasse in dit kapitalistische land mag zijn! Dat is de éne kant. De ander kant is: het peil van sociale zekerheden - zeg maar: het beschavingspeil - is té hoog en trekt teveel buitenlanders aan; Nederland onaantrekkelijker maken voor vluchtelingen en migranten, dat kan ook als de verworvenheden van de arbeidersklasse worden afgebroken...

Bij alle verwijten die aan het adres van 'links' gemaakt kunnen worden als het gaat om kleineren en goedpraten van met het vluchtelingen- en migratievraagstuk samenhangende problemen, staat één ding recht overeind: als voor vluchtelingen en migranten Nederland onaantrekkelijker wordt, dan wordt Nederland óók onaantrekkelijker voor de héle arbeidersbevolking!

Verschillen, die ook niet weggemoffeld en gekleineerd mogen worden; verschillen, die ook tot maatschappelijk ongenoegen kunnen leiden, mogen niet dé politieke agenda gaan bepalen. Voor de arbeidersbevolking moet de verdediging van haar rechten en verworvenheden tegen de pogingen van totale afbraak agendapunt nummer één zijn! Dat is ook de enige mogelijkheid de al genoemde verschillen tot hun ware proporties terug te brengen. Dat is de boodschap voor 'links', dat eindelijk weer eens links zonder aanhalingstekens moet worden. Het kan niet - en zeker niet in deze tijd - alleen aan communisten overgelaten worden. En, wellicht ten overvloede: niet elke vijand van rechts is links...

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019