Verklaring van het Centraal Comité - Iraakse Communistische Partij

Stemmen vóór de grondwet en zijn burgerlijk-democratische karakter versterken

Redactie buitenland

De Nationale Vergadering heeft eindelijk de versie van de voorlopige grondwet, die in het referendum van 15 oktober aan ons volk wordt voorgelegd, goedgekeurd. Door dit ontwerp te onderschrijven zullen onze mensen een belangrijke vereiste vervullen voor het huidige politieke proces in het land. Het zal een belangrijke ontwikkeling zijn in de richting van het versterken van de democratie en haar instellingen, tevens zal het een voltooiing van de overgangsfase zijn.

Verder zal het een grote stap zijn in de richting van herstel van veiligheid, stabiliteit en normaliteit, om te beginnen met het proces van wederopbouw, de nationale economie herstellen en een staat te bouwen die gebaseerd is op recht.

Onze partij heeft ingestemd met de ontwerpgrondwet, rekening houdend met de huidige moeilijke, abnormale situatie in ons land, alsook met het overwicht van de machten die het formuleringsproces domineerden. Tijdens de positieve evaluatie gaf de partij onze bedenkingen aan ten opzichte van veel van haar artikelen en punten. We benadrukten ook dat de ontwerpgrondwet, ondanks zijn belang, geen definitief document moet zijn. Vooral omdat het mechanismen en regels bevat die veranderd kunnen worden in wat wij beschouwen als schending van het gewenste burgerlijk-democratische karakter van de grondwet, beperking van vrouwenrechten en vaagheid van sommige van zijn artikelen die hem vatbaar maakt voor verschillende interpretaties. Dit vereist het samenstellen van de nodige randvoorwaarden om hem om te zetten in een burgerlijk constitutioneel document voor een moderne democratische staat.

Gebaseerd op deze beoordeling van het concept roepen we onze partijleden, aanhangers en al onze mensen op om 'ja' te stemmen voor de grondwet, die de eerste Iraakse grondwet zal zijn die met een publiek referendum bekrachtigd zal worden.

Op deze basis steunen wij het politieke proces, ons verheugend op de afhandeling ervan, en op de komende verkiezingen. We wensen dat deze verkiezingen gekenmerkt worden door transparantie, integriteit en vrije competitie op basis van politieke programma's en vrije keus, zonder enige vorm van dwang en druk. De tekortkomingen en fouten die de vorige verkiezingen verwarden moeten geëlimineerd worden.

Dit vereist dat de regering, haar organen en de Onafhankelijke Hogere Commissie die de verkiezingen controleert, neutraal zijn en de benodigde basisvoorwaarden verstrekken, in het bijzonder wat betreft veiligheid, om de komende verkiezingen te leiden en van succes verzekerd te zijn. Dit zal tot een klimaat van vertrouwen en rust leiden, bijdragen tot veiligheid, het einde betekenen van terroristische krachten en hun verdorven maatregelen, en helpen voorwaarden te scheppen voor het beëindigen van de buitenlandse militaire aanwezigheid en een verenigd, federaal en democratisch Irak op te bouwen.

De komende verkiezingen vereisen ook dat alle vaderlandslievende en democratische krachten hun inspanningen samenvoegen en samenwerking ontwikkelen om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren en hen voor te bereiden op deelname aan deze verkiezingen. Het doel is: zeker stellen dat de resultatenvan de verkiezingen werkelijk representatief zullen zijn voor de politieke en sociale balans in ons land, een eind zullen maken aan de sektarische en etnische polarisatie en haar rampzalige gevolgen, en de afschuwelijke politiek van het delen van de machtsmonopolie. Dit zal bijdragen aan de consolidatie van de burgerlijk-democratische rechten die bepaald zijn in de grondwet en het Irak mogelijk maken om veiligheid en stabiliteit te bereiken, zijn nationale eenheid te versterken, zijn soevereiniteit te herstellen en verder te gaan op het pad van opbouw en ontwikkeling.

Bagdad, 2-10-2005, vertaling Elize van Reenen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019