Verklaring NCPN-bestuur


 


 

Amsterdam 12-12-2005

Acties brandweer: dubbel succes

Maar verzet tegen Lissabon-dictaten moet doorgaan

De brandweerlieden die de afgelopen week - zonder steun van hun bonden - actie hebben gevoerd voor een betere CAO hebben gewonnen. Zij dwongen de vakbondsbestuurders weer naar de onderhandelingstafel, haalden de stoere praatjes van de VNG onderuit en sloten een redelijk compromis, waarbij het zittend personeel zijn pensioenaanspraken (deels) behoudt.

Twee jaar strijd tegen de CAO is hiermee beëindigd. Maar op termijn wordt de FLO (functioneel leeftijdsontslag), vervroegde uittreding vanwege het zware karakter van hun beroep, afgeschaft. De neoliberale Lissabon-dictaten hebben weer een nieuw slachtoffer gemaakt. De veiligheid van de Nederlandse bevolking staat hiermee echt op het spel. De veiligheid stond geen moment op het spel tijdens de acties. De loze woorden van slappelingen als Cohen en Opstelten over veiligheid en het inzetten van het leger hadden maar een doel: de stakingen breken.

Vorige week sloten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (de werkgever van de brandweer) en de vakbonden een akkoord over een nieuwe CAO. Daarin gingen de bonden akkoord met het opblazen van de FLO en spraken ze af dat brandweerlieden na twintig jaar actieve dienst tot aan hun pensioen een andere, rustige functie moesten aanvaarden, eventueel ook buiten het korps. Alleen werknemers die op 1 januari 2006 al twintig jaar in dienst waren, zouden hun tijd bij de brandweer uitdienen en op hun 55ste met pensioen mogen.

De voortgezette stakingen leidden tot paniek bij de bondsonderhandelaars en de VNG. Zij waren plotseling bereid tot aanvullende afspraken waarbij het zittend brandweerpersoneel met minder dan twintig dienstjaren ook kan blijven doorwerken, zolang hun gezondheidstoestand dat toelaat of als ze andere afspraken met hun werkgever maken. Op 55-jarige leeftijd kunnen ze dan met een deeltijdpensioen, waarna ze kunnen doorwerken tot uiterlijk hun 59ste, afhankelijk van hun dienstjaren.

De acties van de brandweer tonen aan dat:

  1. De top van de vakbeweging veel te snel tot compromissen bereid is;
  2. De besturen van lagere overheden - PvdA-er Cohen trad het hardste op - optreden als lakeien van de neoliberale politiek;
  3. Alleen consequent gevoerde gezamenlijke strijd met gebruikmaking van alle actiemiddelen tot succes leidt;
  4. De acties een politieker karakter moeten krijgen om de sluipende doorvoering van de Europese Lissabon-dictaten tegen te houden.

Verklaring partijbestuur NCPN

De NCPN steunt de acties van brandweer en ambulances voluit. Het onderhandelaarsakkoord tussen de bonden en de VNG is op alle punten een enorme stap terug in de tijd. Verworven rechten, die na jaren van strijd zijn bereikt worden in sneltreinvaart afgebroken. Lonen en arbeidsvoorwaarden worden verlaagd en uitgekleed. Het signaal dat op 2 oktober 2004 werd gegeven wordt genegeerd. Groepen werknemers worden tegen elkaar opgezet en de onderlinge solidariteit wordt gesloopt.

Dit is bewust beleid, geen toeval, niet afhankelijk van enkele personen. Deze politiek, rechtstreeks gedicteerd vanuit Europa, gebaseerd op de neoliberale Lissabon-agenda, wordt door een zeer ruime kamermeerderheid gedragen. Van de daar vertegenwoordigde partijen steunt alleen de SP de rechtvaardige strijd van de brandweer. Alle andere partijen voeren de Lissabon-agenda in meerdere of mindere mate uit. Zij zitten in de regering of maken zich op voor regeringsverantwoordelijkheid en zijn in de praktijk bereid de sloop van de sociale zekerheid, in verschillende snelheden, voort te zetten. De openlijke pogingen van de SP om deel te nemen aan de regering, maken ook deze partij erg gevoelig voor schadelijke compromissen.

Binnen dat krachtenveld opereert ook de FNV zonder een vuist te maken. Het is ronduit onvoorstelbaar dat de ABVAKABO is akkoord gegaan met deze afbraakmaatregelen, die voor honderden brandweerlieden die nog geen 20 jaar in dienst zijn het plotselinge einde van werkgelegenheid, loon en beroep betekenen.

De NCPN spreekt de verwachting uit dat de meerderheid van de ambtenaren, georganiseerd in de ABVAKABO zich solidair achter hun collega's bij de brandweer en de ambulancediensten zal opstellen. De komende dagen komt het erop aan. Dit schandalige akkoord moet worden opengebroken, hoe dan ook. De weifelachtige houding van de betrokken ABVAKABO-bestuurders moet doorbroken worden. Terug naar de onderhandelingstafel.

De brandweerlieden kunnen niet anders dan doorknokken en zullen daarbij op een muur van tegenstand en onwil stuiten bij de verschillende overheden, die op geen enkele manier begrip tonen voor de rechtvaardige eisen van hun personeel. Hun enige reactie is te dreigen met sancties en straffen. De strijd zal zich zonder een nieuw akkoord alleen maar verder verharden. De actievoerende brandweerlieden willen niets liever dan weer aan het werk gaan, maar kunnen dit akkoord onmogelijk accepteren!

De NCPN ziet in de huidige acties het voorland van de sociale acties de komende periode. Geen steun voor terechte eisen door een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer, maar gewillige uitvoering van Europese richtlijnen. Geen strijdvaardige FNV-top, maar een aarzelende vakbeweging, die steeds massaler leden zal verliezen en zichzelf op deze wijze aanzienlijk zal verzwakken.

De NCPN roept daarom op de strijd van brandweerlieden en ambulancepersoneel onverkort te steunen. Ieder verlies dat zij leiden is een verlies voor alle andere groepen werknemers in dit land. Laat je niet tegen elkaar uitspelen. Vorm een front, steun de actievoerders. ABVAKABO ga terug naar de onderhandelingstafel! Eerst de mensen, niet de winst!

vrijdag 9 december 2005

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019