Verkiezingsprogramma Reiderland, gebaseerd op kritiek bevolking

Hans Heres

De eerste aanzet van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Reiderland bevat verschillende punten die door vertegenwoordigers van de bevolking naar voren zijn gebracht in interviews die de partij de laatste maanden van vorig jaar heeft afgenomen. De partijafdeling legt daarmee de resultaten van dat onderzoek, die in december reeds met een brief aan de raad en het college van B en W zijn gestuurd, voor aan de gehele bevolking van de gemeente.

Uit de uitslag van de raadsverkiezingen zal blijken of de bevolking de kritiek die uit de interviews naar voren is gekomen ondersteunt.

Woningbouw en voorzieningen

In het verkiezingsprogramma is de kritiek overgenomen dat woningbouw in de dorpen moet worden gerealiseerd om goedkope en passende huisvesting te kunnen bieden aan de bevolking. Inwoners zullen dan niet meer gedwongen zijn in een te grote woning te blijven zitten of het dorp of zelfs de gemeente te verlaten. Maar ook het tegengaan van de steeds grotere afstand tussen bevolking en het bestuur van voorzieningen zoals de woningbouwcorporatie Acantus, handhaving van het voorzieningenniveau in de dorpen en verbetering en géén verslechtering van het openbaar vervoer naar en tussen de dorpen.

Geen herindeling

Het programma waarmee de partij in Reiderland de verkiezingen wil ingaan wordt daarmee een mix van nieuwe eisen, geformuleerd vanuit 'de bevolking', en oude programmapunten die de partij voorheen ook naar voren heeft gebracht. Belangrijk punt hiervan is bijvoorbeeld dat de partij zich wederom tegen gemeentelijke herindeling uitspreekt. Hoewel de partij erkent dat de gemeente Reiderland onvoldoende kan inspelen op noden van de bevolking, biedt herindeling hiervoor absoluut geen oplossing. Integendeel, meent de partij. De kleine dorpen zullen na een herindeling, nog meer dan nu al het geval is, verstoken blijven van aandacht en zorg van het verder weg gelegen gemeentehuis. Oplossing om aan de noden van de bevolking tegemoet te kunnen komen is, dat de gemeente meer geld per hoofd van de bevolking te besteden krijgt en bij een gemeentelijke herindeling neemt dat alleen maar af. De praktijk bij gemeentelijke herindelingen laat zien dat de zogenaamde 'efficiency-winst' (het opheffen van 'dubbels' in bijv. 3 gemeentehuizen) alleen ten goede zal komen aan de salarisschalen van enkele topambtenaren en bestuurders en niet aan de bevolking.

De partij gaat daarom niet mee in de misleiding dat gemeentelijke herindeling problemen van de bevolking zal helpen oplossen. Daar tegenover stelt de partij dat zij waar mogelijk ijvert voor een hoger budget voor de gemeente om de bevolking beter van dienst te kunnen zijn. Daarbij zal zij zich niet laten chanteren met een eventuele 'artikel 12 status' (een niet sluitende gemeentebegroting)!

Geen lastenverhogingen

Voorts zal de partij in de gemeenteraad waar mogelijk optreden tegen lastenverhoging voor de bevolking. Ondanks geruststellende berichten in de media dat de economie aantrekt en het economisch het komende jaar wat beter zal gaan, ziet de bevolking daarvan nog helemaal niets in de portemonnee. Integendeel, de tarieven van energie zullen stijgen, wat direct de koopkracht van de bevolking aantast, maar ook indirect door doorberekening inde prijzen van levenmiddelen bijvoorbeeld. Ook vrijwel alle abonnementsgelden en vervoerstarieven zijn verhoogd. Het nieuwe zorgstelsel is nog maar net ingevoerd of nu al wordt aangekondigd dat de premies volgend jaar met 16 procent zullen stijgen. Voor zover de gemeente invloed heeft op tarieven en prijzen zal de partij optreden voor bescherming van de koopkracht van de bevolking.

Conferentie met de bevolking

In een komende Manifest zullen andere punten van het programma aan de orde komen. Op een conferentie in februari zal de partij het programma aan de bevolking voorleggen. Deze bijeenkomst zal daarmee een vervolg zijn op de conferentie eind oktober vorig jaar waarop de partijafdeling de resultaten van de interviews heeft voorgelegd aan de geïnterviewden. In februari zullen evenwel ook de achterbannen van de geïnterviewden worden uitgenodigd en kan de vorming van een sociaal pact in Reiderland worden overwogen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019