Verslag vergadering partijbestuur 3 december 2005


Op de plenaire zitting van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PVRE) in Straatsburg werd op 25 januari een anticommunistische ontwerpresolutie behandeld. Op zaterdag 21 januari vond in dit verband een bijeenkomst van communistische en arbeiderspartijen plaats in Brussel. Delegaties van 15 communistische partijen, waarvan 13 Europese, namen eraan deel. Vijfentwintig andere partijen konden niet aanwezig zijn of stuurden een solidariteitsboodschap. De NCPN was met drie personen vertegenwoordigd. (Foto: PVDA-B)

 


De resolutie is gericht tegen het opkomende verzet van de Europese arbeidersklasse, zoals we onder meer zagen in Brussel op 19 maart 2005. (Foto PVDA-B)  

Financiën

Sinds kort werken we met een nieuw boekhoudprogramma. Er wordt een financieel 'ondernemingsplan' gemaakt, waarin nieuwe methoden van sponsoring, merchandising, etc. zullen worden opgenomen om de financiële basis van partij en krant te versterken.

Congresvoorbereiding

De ledenvergaderingen vinden plaats. Niet overal is het congresstuk diepgaand besproken. In veel gevallen volgt een tweede bijeenkomst. Het DB wijst erop dat in dit stuk concrete voorstellen verwerkt zijn. De analyse sluit aan bij de vraagstukken van de mensen. Het PB zal meer daadwerkelijk leiding moeten gaan geven aan de afdelingen. Op 17 december zal de kadervergadering in het teken staan van de parlementaire- en vakbondsstrijd.

Gemeenteraadsverkiezingen

de NCPN doet mee in Amersfoort, Amsterdam, Enschede, Groningen, Heiloo, Leeuwarden, Lemsterland en Reiderland. A. de M. zal een plan opstellen over hoe te werken tijdens de verkiezingen (partij, front, etc.) en zal dit bespreken in de parlementaire commissie. Het naderende einde van de Leefbaren wordt geconstateerd. Velen van hen zijn overgestapt naar D66. Ook binnen andere partijen vinden harde politieke en organisatorische discussies plaats.

Internationaal

De huidige tijd is er een van verwarring over de ontwikkelingen in de wereld. Tegengestelde ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag. Nieuwe hoopvolle ontwikkelingen vinden plaats, zoals de samenwerkingsverbanden in Zuid-Amerika, Centraal-Azië en Azië, maar ook negatieve, zoals in het Midden-Oosten en Afghanistan. In de EU wordt de Lissabonagenda gewoon uitgevoerd, maar het verzet groeit. Er is regelmatig overleg tussen communistische partijen. Van die overleggen is die in Athene uitgegroeid tot de belangrijkste. Er wordt gewerkt aan samenwerking en er wordt een houding t.o.v. Europees Links bepaald. China is een onderwerp van discussie (ook in de krant). Is het economisch en politiek snel belangrijker wordende land nog socialistisch of niet meer? De NCPN neemt nog geen definitieve positie in, maar bestudeert de ontwikkelingen uitgebreid en nauwkeurig. Op Cuba zijn tal van positieve ontwikkelingen waar te nemen. In Venezuela is de situatie ingewikkeld, maar zeer hoopvol. De ontwikkelingen zijn nog teveel alleen afhankelijk van president Chávez. Dat is de kracht maar ook tegelijkertijd de zwakte van de Bolivariaanse revolutie. Verder is de bureaucratie nog die van het oude regime. Er is sprake van een wankel evenwicht. Wij steunen de advocaten en facilitaire groep van het juridische bijstandsteam van Milosevic en dus niet hem, hij verdedigt zichzelf. Deze steun is vooral bedoeld om in een aantal voorwaardelijke kosten te voorzien, waarschijnlijk tot ongeveer maart 2006. Steun aan Milosevic betekent vooral verzet tegen het imperialistische NAVO-tribunaal.

Conferentie in Leverkusen

zie verslag in Manifest.

Shell/afdeling Rotterdam

In Rotterdam wordt aan de opbouw van een afdeling gewerkt (met steun van W.E. van de PVDA-B). Er is gekozen voor het werken gericht op een industrieel bedrijf. Dat werd Shell. De afdeling heeft tijdens de Shell-staking een rol gespeeld. Zij is elke dag aanwezig geweest met pamfletten. Het was een zeer leerzame ervaring voor de (vooral) nieuwe leden. Onze aanwezigheid werd op prijs gesteld en heeft aardig wat nieuwe contacten opgeleverd. Het PB vindt dat dit Rotterdamse model ook elders (zoals in Zeeland), waar mogelijk, kan worden bekeken. Volgende vergadering: 14-1-2006.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019