Verslag vergadering partijbestuur 14 januari 2006

Anticommunisme: Deze kwestie speelt al langer en in het DB vanaf september. Op 14 december is door de Politieke Commissie van de Raad van Europa (PACE) een resolutie aangenomen die op 25 januari aan de plenaire vergadering wordt voorgelgd. De drijvende politieke kracht is de EVP (christendemocraten en conservatieven, zoals Berlusconi). Men zet communisme en fascisme op één lijn en wil een soort 'Neurenberg'. Niet alleen eventuele misdaden (die gigantisch worden opgeblazen) uit het verleden moeten worden veroordeeld maar ook de toekomstige. Deze misdaden komen volgens de resolutie voort uit een verderfelijke ideologie, waarbij met name de theorie van de klassenstrijd en daarbinnen de dictatuur van het proletariaat worden genoemd. De klassenstrijd is echter geen uitvinding van Marx. Het waren mensen als Ricardo die het eerst over klassenstrijd schreven. Marx werkte dit verder uit. Belangrijker is echter dat die klassenstrijd gewoon bestaat en niet werd uitgevonden. De theorie van de klassenstrijd biedt inzicht in de mogelijkheden om de klassentegenstellingen juist te overwinnen. Klassenstrijd wordt dus niet gepropageerd, maar juist gevoerd om de klassenstrijd te overwinnen, een klassenloze maatschappij creëren. Ontkenning van de klassenstrijd is ook een vorm van klassenstrijd en een duidelijk voorbeeld van de huidige 'dictatuur van het kapitaal'. De NCPN gaat steun verwerven bij mensen die deze grove aanval op de democratie niet accepteren. In Portugal en Griekenland zijn de CP's hier al verder mee. De Belgische PVDA heeft een internationale website geopend: <>. In Nederland zijn we nog niet zover, we moeten onze strategie nog nader bepalen. Binnenkort vindt in België overleg tussen verschillende CP's plaats. Een van de eerste stappen van ons tegenoffensief is de heruitgave van de brochure over de Februaristaking. Hierin komt met name de rol van de communisten in het antifascistische verzet naar voren. Verscheidene kameraden zullen deelnemen aan de protestbijeenkomst op 24 januari in Straatsburg.

Voortgang:

Prioriteit vakbeweging:

Versterking partij uit SP en GroenLinks: De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat leden van SP en GL contact met ons zoeken uit onvrede over de koers van hun eigen partij. Deze signalen hoor je steeds meer. De NCPN gaat dat gestructureerder aanpakken. Het PB stemt in met het voorstel daartoe van het DB om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Op 11 maart vindt een extra PB-vergadering plaats over de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende reguliere vergadering is op 8 april.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019