Verslag van de vergadering van het partijbestuur van 25 februari 2006


Top Nederlandse vakbeweging zit ingeklemd tussen het 'Brussel' van ETUC-secretaris Monks (Europese vakbeweging) en de neoliberale ondernemerspolitiek (Lubbers, Kroes en Wientjes) in eigen land. Alleen een strijdbare FNV kan 'werkend' Nederland iets bieden. De Brusselse 'Lissabon-dictaten' moeten van tafel. Foto: Manifest  


VNO-NCW  

De afdeling Leeuwarden kan uiteindelijk toch niet meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen aldaar.

Politieke inleiding over Bolkesteinrichtlijn: Aantal partijgenoten namen deel aan de demonstratie daartegen op 14 februari in Straatsburg. Betekenis richtlijn en de gevaren voor de (Nederlandse) arbeidersklasse worden toegelicht. Richtlijn is geheel conform het verdrag van Lissabon. Op 16 februari heeft het Europees Parlement de richtlijn met meer dan 200 amendementen aangenomen. De bal ligt nu weer bij de lidstaten die dit moeten beoordelen. De FNV ziet het resultaat als een overwinning omdat met name het oorspronglandbeginsel is geschrapt. Tegelijkertijd hebben de lidstaten de mogelijkheid om uitzonderingen te maken. De strijd is dus nog niet voorbij. De FNV presenteert zich het liefst als Nederlandse vakbond die vooral in Nederland opereert en niets ziet in Europese samenwerking. Juist nu zij zo hoog opgeeft van het werk van Etuc-secretaris Monks in Brussel zal ze gedwongen moeten worden om het Nederlandse kabinetsbeleid te verbinden met het Europese. Voor de NCPN is een voorlichtende rol weggelegd.

Voortgang gemeenteraadsverkiezingen: De campagnes zijn in de gemeentes waar we meedoen in volle gang. Het lukt de afdelingen om nieuwe krachten aan te boren. Hoe is de belangstelling? Hoe zijn de reacties (pers, folderen, enz.)? Zijn het plaatselijke of landelijke kwesties die de overhand hebben? Op de extra vergadering van 11 maart a.s. zal hierover worden gesproken. De verkiezingsprogramma's zijn op de website geplaatst. De politieke hoofdlijn wordt landelijk vastgesteld. Het PB moet de lokale standpunten kritisch verwerken tot landelijk beleid volgens de principes van het democratisch centralisme.

Vak- en vredesbeweging, vierlandenconferentie: Er is een toenemende vraag naar communistische opvattingen. We moeten het discussiemateriaal aanleveren in de beweging, dat betekent dus: er actief in zijn. In twee bewegingen hebben we posities, te weten de vredes- en vakbeweging. Er is een groeiend besef in die bewegingen. In sommige delen van de vakbeweging begint dat besef ook te groeien, men denkt meer Europees dan voorheen. In 2000 verscheen in de VS een document van het PNAC (Project of a New American Century), dat de Amerikaanse (wereld)hegemonie moet veiligstellen. De Lissabonagenda is daar in feite een Euopees kapitalistisch antwoord op. Zo zijn er meer antwoorden sindsdien geformuleerd (ALBA in Latijns-Amerika, SCO in Azië). Het komt erop aan om een communistisch alternatief te formuleren. Dat was een van de doelstellingen van de vierlandenconferentie. Deze was succesvol en heeft geleid tot vervolgafspraken. We gaan dingen samen doen. De Lissabonagenda zal via de vakbeweging aangepakt moeten worden. Het is de grootste massabeweging. In dat kader vindt geregeld overleg plaats met enkele vakbondsbestuurders. De komende tijd moet dit ook binnen de partij meer handen en voeten krijgen. Daarom moet het vraagstuk in de partij verder worden ontwikkeld. Dit kan door de artikelen uit Manifest 8 en 13 uit 2004 over het werken in de vakbeweging (opnieuw) te bespreken.

Congresvoorbereiding: Er wordt gewerkt aan het verslag van werkzaamheden. Er is al een constatering te maken: er is een te grote afstand tussen de partijleiding en de partij. De partijlijn is voor de partij niet makkelijk navolgbaar. Het conceptverslag is volgende week klaar. Tijdens het eerste deel van de extra vergadering van 11 maart kan het worden besproken. Er wordt ook gewerkt aan een aanvulling op de statuten over de uitbreiding van het PB tussen twee congressen in. Hierin wordt de status van de nieuwe deelnemers aan het PB vastgelegd. Dit wordt besproken op de PB-vergadering van 8 april a.s.

Acties en activiteiten: Op 18 maart vindt er een vredesdemonstratie plaats in Amsterdam. Deze zal vertrekken en eindigen op het Museumplein (zie elders in de krant). Ook op 18 maart vindt ook een anti-Cuba-manifestatieop de Dam plaats. Plannen voor een tegengeluid zijn in de maak. Voor het NSF heeft de Antifascist drie workshops 'aangeboden':

  1. a) Vredesmissies, militarisering (Wil vd Klift/Peter Custers);
  2. b) Dictatuur van de arbeidersklasse/de bourgeoisie (Rinze Visser);
  3. c) Globalisering en wereldmachten (Kees van der Pijl).
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019