Bijeenkomst ministers van Defensie van de lidstaten van de SCO

Redactie buitenland

Volledige tekst van de gezamenlijke verklaring van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) (*)

Tijdens een vergadering van de ministers van Defensie van de lidstaten van de Shanghai Cooperation Organization (SCO), op 26 april jl., werd een gezamenlijke verklaring ondertekend. Hieronder volgt de volledige tekst van deze verklaring:

Vergadering van ministers van Defensie van de lidstaten van de SCO brengt gezamenlijke verklaring uit (Peking, 26 april 2006)

Op 26 april jl. werd in China, (Peking), een vergadering gehouden van de minsters van Defensie van de lidstaten van de SCO. Deze vergadering werd bijgewoond door: Lt-Generaal Bulat Kerimzhanovich Darbekov, eerste plaatsvervangend minister van Defensie en voorzitter van de Gezamenlijke Stafchefs van de Republiek van Kazachstan; Generaal Cao Gangchuan, vice-voorzitter van de Centrale Militaire Commissie, lid van de ministerraad en minister van Nationale Verdediging van de Volksrepubliek China; Lt-Generaal Ismail Isakov, minister van Defensie van de Republiek Kirgizië; Sergey Borisovich Ivanov, plaatsvervangend premier en minister van Defensie van de Russische Federatie; Kol-Generaal Sherali Khayrulloyev, minister van Defensie van de Republiek van Tadzjikistan; Ruslan Mirzayev, minister van Defensie van de Republiek van Oezbekistan.

Er heerste een warme, vriendschappelijke sfeer tijdens de vergadering. De ministers van Defensie van de lidstaten van de SCO (hierna aangeduid als 'de ministers') discussieerden met elkaar over zwaarwegende onderwerpen en kwamen tot overeenstemming over belangrijke kwesties. Zij spraken onder meer over de huidige internationale en regionale situatie en het verder versterken van de samenwerking tussen de ministeries van Defensie van de lidstaten, in vervolg op wat reeds is bereikt in de vijf jaar sinds de oprichting van de SCO.

De ministers stelden vast dat een rechtvaardige internationale orde gebaseerd zou moeten zijn op de doelstellingen en uitgangspunten van het Handvest van de Verenigde Naties en de gevestigde principes van het internationaal recht.

De ministers herbevestigden dat op dit moment nieuwe bedreigingen en uitdagingen - zoals terrorisme, separatisme, extremisme, de toename van massavernietigingswapens, internationale misdaad, de aantasting van het milieu en de verspreiding van epidemieën - zich steeds duidelijker aftekenen en alleen aangepakt kunnen worden door regionale en uitgebreide internationale samenwerking.

De ministers hielden vast aan het uitgangspunt dat de SCO voor de verschillende landen een effectief mechanisme moet worden om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe uitdagingen en bedreigingen, en internationale en regionale veiligheid te kunnen garanderen.

De ministers benadrukten dat de 'Overeenkomst van China, Kazachstan, Kirgizië, Rusland en Tadzjikistan over de opbouw van vertrouwen op militair gebied tussen aangrenzende staten', ondertekend in Shanghai op 26 april 1996, en de 'Overeenkomst van China, Kazachstan, Kirgizië, Rusland en Tadzjikistan over wederzijdse vermindering van militaire krachten in de grensgebieden', ondertekend op 27 april 1997, van enorme historische betekenis waren. De uitvoering van deze twee overeenkomsten heeft het onderlinge vertrouwen en goede relaties tussen de buurlanden die de overeenkomst hebben getekend versterkt en heeft gezorgd voor gunstige omstandigheden voor de opbouw van de SCO.

De ministers verklaarden dat alle lidstaten van de SCO moeten doorgaan met het versterken van de samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid op basis van principes van wederzijds respect, gelijkwaardigheid en wederzijds voordeel en zonder inmenging in elkaars binnenlandse aangelegenheden. Zo'n samenwerking bevordert de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen alle lidstaten van de SCO voor de lange termijn en is van enorme betekenis voor het veiligstellen van vrede en stabiliteit in de regio en wereldwijd.

De ministers brachten naar voren dat de SCO-lidstaten de samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid zullen voortzetten in overeenstemming met de 'Shanghai Spirit', een begrip dat zoveel betekent als: wederzijds vertrouwen, wederzijds voordeel, gelijkwaardigheid, overleg, respect voor verschillende culturen en de zoektocht naar gezamenlijke ontwikkeling, op basis van openheid en transparantie. Zo'n samenwerking is niet gericht tegen andere landen of internationale organisaties.

De ministers gaven instructies aan het 'Comité van Senior Functionarissen', dat wordt gevormd door leidinggevenden van de ministeries van Defensie van de SCO-lidstaten, die de leiding hebben over internationale militaire samenwerking, evenals door de ministers geautoriseerde ambtenaren van de ministeries. Dit comité moet concrete voorstellen aandragen voor de uitvoering van de 'Astana Declaration' van 5 juli 2005, om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe uitdagingen op het gebied van vrede en veiligheid in deze regio.

De ministers gaven aan dat de ministeries van Defensie van de SCO-lidstaten bereid zijn tot samenwerking met de Verdragsorganisatie voor Collectieve Veiligheid (CSTO) (*) en andere internationale organisaties, om gezamenlijk korte metten te maken met terrorisme, separatisme, extremisme en internationale misdaad zoals drugshandel, wapensmokkel en illegale immigratie.

De ministers benadrukten: het SCO 'Defence and Security Forum', opgericht in Peking in 2005 door het Chinese ministerie van Nationale Verdediging, heeft de samenwerking in het kader van de SCO verbreed en heeft het wederzijdse begrip tussen zowel de lidstaten als de staten met waarnemersstatus van de SCO bevorderd.

De ministers hebben de bereikte resultaten van de gezamenlijke militaire oefeningen van SCO-lidstaten positief beoordeeld. Zij hebben na overleg besloten om in 2007, op het grondgebied van de Russische Federatie, de volgende antiterroristische militaire oefening van de SCO te houden. Ze hebben tevens besloten om een groep van experts van de ministeries van Defensie van de SCO-lidstaten te formeren, die de organisatie en uitvoering van deze oefening gaat coördineren.

De ministers benadrukten het belang van het verder uitbreiden van de dialoog en uitwisseling tussen de ministeries van Defensie van de SCO-lidstaten. Zij hebben besloten om verder te gaan met het organiseren van vergaderingen waarbij de ministers van Defensie van de SCO-lidstaten elkaar ontmoeten, evenals afgevaardigden van de algemene legerleiding en leidinggevenden van de ministeries van Defensie, belast met internationale militairesamenwerking.

De ministers vinden het nodig dat wordt vastgesteld wat het belangrijkste doel is van de samenwerking tussen de ministeries van Defensie van de SCO- lidstaten. Zij willen dat de discussiebijeenkomsten voortgezet worden en ook andere vormen van uitwisseling op het gebied van defensie, om visies te bediscussiëren over zaken van gezamenlijk belang met betrekking tot het verzekeren van de regionale veiligheid.

De ministers hebben besloten om de volgende algemene SCO-vergadering van ministers van Defensie te houden in 2007, in de Republiek Kirgizië.

Ondertekenaars van de verklaring:

Bron: UzReport (Uzbekistan), 27-4-2006, vertaling J.Bernaven.

*) De lidstaten van de SCO zijn: de Russische Federatie, Volksrepubliek China, Republiek Kazachstan, Republiek Kirgizië, Republiek van Tadzjikistan, Republiek van Oezbekistan (nvdr 1). De huidige leden van de Verdragsorganisatie voor Collectieve Veiligheid (CSTO) zijn: Armenië, Belarus, Kazachstan, Kirgizië, Rusland en Tadzjikistan (nvdr 2)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019