Van het partijbestuur


Vijfde Congres NCPN, Amsterdam, 10 en 11 juni 2006. Jongeren verantwoordelijk voor de boekenverkoop.  

Aan het het Vijfde Congres werd door 60 kameraden deelgenomen. Van de 46 gekozen gedelegeerden waren er 42 aanwezig, er waren 16 binnenlandse gasten. De NCPN had gasten uit België en Duitsland uitgenodigd. Uit België waren aanwezig Bert De Belder en Wiebe Eekman (PVDA-B). Aangezien Marcel de Jong (DKP) in een ziekenhuis wordt behandeld kon hij niet aanwezig zijn. De NCPN ontving een schriftelijke congresbegroeting van Heinz Stehr, voorzitter van de DKP, die we elders in Manifest plaatsen. Het Congres stond kort stil bij het overlijden van twee leden van het vorige partijbestuur: Ton Visser en Rein Schinkel.

Het nieuwe partijbestuur van de NCPN kwam de eerste keer bijeen op 17 juni jl. Het PB bestaat uit 17 leden: Chuck Barkey, Jan Cleton, Marian Eikelhof, Hans Heres, Jan Ilsink, Wil van der Klift, Willem van Kranenburg, Alejandro de Mello, Maarten Muis, Wilco Mulhuijzen, Job Pruijser, Rodrigo Rojas, Joop de Rooij, Arlen Sabajo, Piet Schouten, Michel Wijnhold, Ahmet Yetimoglu. De gemiddelde leeftijd van het vorige partijbestuur was 57,8 jaar; het nieuwe partijbestuur is gemiddeld 47,3 jaar oud.

Het partijbestuur koos een dagelijks bestuur dat bestaat uit zeven leden: Chuck Barkey, Jan Ilsink, Wil van der Klift (hoofdredacteur Manifest), Wilco Mulhuijzen (organisatiesecretaris), Job Pruijser (voorzitter), Ahmet Yetimoglu, er is een (statutaire) vacature penningmeester. Alleen de stutaire taken zijn hier genoemd. Alle verantwoordelijkheden worden hieronder aangegeven.

Vaste verantwoordelijkheden

Een reeks leden van het PB zal - binnen een bepaald taakgebied - specifieke verantwoordelijkheden op zich nemen.

Michel Wijnhold zal zich richten op het bedrijvenwerk in de regio Delfzijl/Appingedam en houdt zich bezig met ambtenarenkwesties/ABVAKABO FNV. Willem van Kranenburg richt zich naast zijn scholingstaak op het solidariteitswerk met Cuba. Hetzefde geldt voor Wilco Mulhuijzen en Chuck Barkey. Wilco Mulhuijzen geeft bovendien nog scholing in Rotterdam. Chuck Barkey geeft verder leiding aan de kantoorautomatisering. Hans Heres legt de nadruk op de ontwikkelingen in Reiderland. Maarten Muis neemt ook deel aan de nieuwe onderwijsgroep en zal - evenals Chuck Barkey - betrokken zijn bij het Amsterdamse scholingsprogramma. Marian Eikelhof neemt verantwoordelijkheid op het gebied van de versterking van het partijleven en geeft scholing in Rotterdam. Rodrigo Rojas zal een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de solidariteit met Latijns-Amerika. Joop de Rooij gaat een bijdrage leveren aan de versterking van het administratieve bureau. Ahmet Yetimoglu zal zich - naast zijn hoofdtaak - waar mogelijk inzetten voor andere zaken. Piet Schouten levert een bijdrage aan de opbouw van het Administratieve Bureau en de verbetering van de administratieve voorwaarden. Hij is lid van de Financiële Commissie. Daarnaast onderhoudt hij banden met de Antifascist, is betrokken bij het vakbondswerk en het parlementaire werk. Jan Cleton zal - naast zijn hoofdtaak - een rol spelen in het nieuwe Brochurebeleid. Wil van der Klift zal zich naast en voortkomend uit zijn hoofdtaken bezighouden met vakbondsstrijd en onderzoek (studiegroep). Jan Ilsink zal betrokken blijven bij alle aspecten van de partijopbouw en de studiegroep. Hij zal een rol spelen in het nieuwe brochurebeleid. Job Pruijser zal zich als voorzitter, zoals gebruikelijk, gevraagd en ongevraagd, met alles bemoeien.

De bovenstaande opsomming van taken en verantwoordelijkheden is niet uitputtend. Het geeft slechts een redelijk afgerond beeld.

Specifieke taken opgedragen door het congres

Voorbereiding conferentie/congres partijfinanciën, voorbereiding conferentie 10-puntenprogramma en voorbereiding verkiezingsconferentie zijn door het congres besloten. Het congres besloot ook om de bijdrage van Jos Lensink intern en extern zoveel mogelijk te verspreiden. Uiteraard liggen er nog een reeks andere taken die voortvloeien uit de aangenomen resoluties. Een kerntaak wordt de verdere uitbouw van het bedrijvenwerk/vakbondswerk. Er is daarnaast sprake van een reeks nog lopende taken, zoals onder meer: versterking afdelingen (Zeeland, Rotterdam, Reiderland), voorbereiding volgende vierlandenconferentie Lissabon-agenda, opbouw onderwijsgroep.

Bijna alle partijbestuurders hebben inmiddels al de eindverantwoordelijkheid voor een taak op zich genomen. Hierdoor zijn de verantwoordelijkheden beter verdeeld tussen dagelijks bestuur en partijbestuur dan vóór het congres. Het partijbestuur zal daartoe vierwekelijks gaan vergaderen. De eindverantwoordelijken hebben als eerste taak het ontwikkelen en uitwerken van een lijn en het aangeven van de organisatorische consequenties voor de taak waar zij verantwoordelijk voor zijn. Zij leggen hun plannen ter bespreking en besluitvorming voor aan het partijbestuur. Er wordt zoveel mogelijk naar collectieve inzet met een duidelijk aanspreekpunt gestreefd. Zolang er geen andere besluiten zijn genomen, gaan lopende verantwoordelijkheden gewoon door. Pas bij de voorbereide en georganiseerde discussie en besluitvorming in het partijbestuur zullen deze worden herijkt. Omdat de verschillende taken kunnen worden onderscheiden, maar een onderdeel vormen van onze integrale politiek, zullen er nieuwe dwarsverbanden moeten worden aangelegd. Na een half jaar, als alle taken in het partijbestuur naar verwachting aan de orde zijn geweest, wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019