Provinciale Staten Groningen in discussie over armoedebeleid

Eénderde van Groningen leeft in armoede

Redactie binnenland

Provinciale Staten van Groningen hebben onderzoek gedaan naar armoede in de provincie Groningen. Groningen heeft het hoogste armoedecijfer van Nederland. Groningers komen vaker in de schuldhulpverlening terecht dan landelijk. Ook is het gemiddelde schuldbedrag in Noord-Nederland hoger dan in de rest van Nederland. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek vond op 10 januari van 13.00-16.00 uur een brainstormbijeenkomst plaats.

Uit onderzoek blijkt ook dat bijna een derde van de Groninger bevolking (grote) moeite heeft met rondkomen. Provinciale Staten vinden dit zorgwekkend en onderzochten daarom wat de provincie mogelijk voor deze inwoners zou kunnen doen. De Staten discussieerden over oplossingen, kansen en uitdagingen op het gebied van armoedebestrijding, vanuit de provinciale rol.

Wat is armoede?

Wanneer wordt gesproken over armoede, gaat het in eerste instantie om een gebrek aan geld. De indicator is vaak de lage inkomensgrens die voor alle huishoudens dezelfde koopkracht vertegenwoordigt. In de provincie Groningen heeft circa 10 procent van de huishoudens een laag inkomen. Het landelijke gemiddelde is 9 procent. De zes gemeenten waar relatief de meeste armoede voorkomt zijn Groningen, Bellingwedde, Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer, Reiderland en Eemsmond.

Hoe ervaren mensen hun financiële situatie?

Bijna een derde van de Groninger bevolking heeft (grote) moeite met rondkomen, dit zijn vaak eenoudergezinnen. Daarnaast zijn vooral mensen zonder werk en arbeidsongeschikten bezorgd over hun inkomen. Opvallend is dat 65-plussers minder vaak moeite hebben met rondkomen dan jongere mensen. Om de eindjes zo goed mogelijk aan elkaar te knopen bezuinigen veel mensen vooral op uitgaan en vrijetijdsbesteding, kleding, vakantie, kranten en tijdschriften. Het minst vaak wordt bezuinigd op diverse medische voorzieningen, thuiszorg en de tandarts.

Brainstormbijeenkomst Provinciale Staten

Op woensdag 10 januari vond van 13.00 tot 16.00 uur een brainstormbijeenkomst over armoedebeleid plaats. Uit de bijeenkomst moet naar voren komen hoe de provincie een bijdrage kan leveren aan het verminderen van armoede in de provincie Groningen.

Aanleiding en achtergrond

In de vergadering van Provinciale Staten van 28 juni 2006 is door de Staten een motie aangenomen over de armoedeproblematiek in de provincie Groningen. In deze motie is afgesproken dat de Staten een rapportagecommissie uit hun midden instellen die:

  1. de aard, oorzaak en omvang van het armoedeprobleem in Groningen systematisch in kaart brengt;
  2. onderzoekt op welke wijze armoede beter kan worden bestreden;
  3. hiervan verslag doet en aanbevelingen presenteert aan de Staten, uiterlijk op 1 februari 2007.

Eind januari biedt de rapportagecommissie armoedebeleid Provinciale Staten het eindrapport aan. Dit rapport wordt 14 februari 2007 behandeld in deStatencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de vergadering van Provinciale Staten van 14 maart 2007.

Zie ook: http://www.provinciegroningen.nl/actueel/736667?view=Ps

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019