De Lissabon-strategie

Sociaaleconomische redactie

Manifest plaatst de komende periode een reeks artikelen over de Lissabon-strategie van het Europese kapitaal. Ondanks het feit dat het verzet tegen de aanvallen op het levenspeil, zoals de bevolking dat wereldwijd en zeker ook in Nederland meemaakte, toeneemt en zal leiden tot progressievere, d.w.z. minder arrogante, minder snoeverig zelfverzekerde regeringen in een reeks Europese landen, zal de 'moraal van het verhaal' overeind blijven.

Die neoliberale moraal wordt beschreven in tal van Europese en nationale verhalen. Het meest recent is het 'Groenboek, de modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw', Brussel 22-11-2006/COM(2006) 708 definitief), gebaseerd op de 'Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid (2005-2008)'. We houden u op de hoogte. Het onderstaande verhaal is te vinden op de website van de Vlaamse overheid. Een helder historisch verhaal in de Nederlandse taal.

(Begin citaat) In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan om tegen 2010 van Europa "de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld" te maken "die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang". Welke regering er ook zal komen in Nederland, aan deze agenda kan geen enkele nationale regering voorbijgaan. Het is daarom goed om de komende periode eens dieper te duiken in deze plannen.

Hervormingsprogramma's

In 2005 werd fors aan de Lissabon-strategie gesleuteld in het kader van de tussentijdse evaluatie of 'Mid Term Review'. Op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad (20 en 21 maart 2005) werd besloten tot een inhoudelijke én methodologische herijking van de Lissabon-strategie. In navolging van de Europese Commissie werd beslist dat groei en werkgelegenheid de voornaamste prioriteiten zouden worden voor de komende jaren. Op vlak van uitvoering moeten lidstaten voortaan op basis van 'Geïntegreerde Richtsnoeren' een hervormingsprogramma opstellen voor drie jaar.

De hervormingsprogramma's van de verschillende lidstaten werden in de herfst van 2005 opgesteld. Jaarlijks moeten de lidstaten tevens een verslag schrijven over de uitvoering van het hervormingsprogramma, dat in grote mate de verschillende voortgangsverslagen in het kader van de open coördinatiemethode vervangt. Tegenover de nationale hervormingsprogramma's plaatst de Commissie een communautair hervormingsprogramma met daarin de lopende en nieuwe Europese initiatieven die betrekking hebben op groei en werkgelegenheid. Net als de lidstaten, brengt ook de Commissie jaarlijks verslag uit over de uitvoering ervan. Ze doet dit in haar Lenterapport ('Annual Progress Report'), waarin ze overigens ook de nationale hervormingsprogramma's van de verschillende lidstaten onder de loep neemt. Het eerste Annual Progress Report (januari 2006) van de Europese Commissie 'Tijd voor een hogere versnelling', maakte een stand van zaken op van de nationale hervormingsprogramma's van de 25 lidstaten evenals m.b.t. het communautaire Lissabonprogramma. Ze reikte via het betrokken document ook een aantal bijkomende voorstellen voor acties betreffende meer groei en werkgelegenheid voor de Europese Raad van maart 2006 aan.

Voortgangsrapportages 2006

De Europese Raad van maart 2006 verzocht de lidstaten dat zij in het najaar van 2006 verslag zouden uitbrengen over de maatregelen die tot uitvoeringvan hun nationale hervormingsprogramma's werden genomen. De Europese Raad legde bijkomend sterk de nadruk op specifieke gebieden voor prioritaire actie (investeren in kennis en innovatie, ondernemerspotentieel, arbeidskansen voor prioritaire categorieën) en de noodzaak om een Energiebeleid voor Europa tot stand te brengen. (einde citaat)

bron: http://www.vlaanderen.be

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019