Verslag van de vergadering van het partijbestuur van 13 januari 2007

De politieke inleiding begon met een aantal discussiestellingen:

  1. Een communistische partij die niet onderzoekt is/wordt een kerk. We moeten de wereld (leren) begrijpen en verklaren op wetenschappelijk socialistische wijze. Dit betekent dus het plegen van onderzoek. Communistische partijen in westerse landen zullen voorlopig (relatief) klein blijven. Dit betekent dat we geen illusies moeten hebben over snelle groei en snelle successen. We moeten ons beraden op onze kernfunctie van dit moment: bijdragen leveren aan opklaringen over de ontwikkeling van het kapitalisme, de daarbij behorende politiek en mogelijke antwoorden. Kortom een ideologische bijdrage aan de klassenstrijd. Deze analyses moeten we de georganiseerde loon- en uitkeringsafhankelijken aanbieden, die daarmee effectiever strijd kunnen voeren in 'bond en bedrijf (instelling)'. Geen enkele eenmalige demonstratie, hoe groot ook, zal het kapitaal echt bang maken. Demonstraties zijn momentopnames van het bewustzijn van de bevolking over bepaalde onderwerpen maar leiden niet (onmiddellijk) tot maatschappijverandering, wel uiteraard tot verbeteringen van concrete sociale eisen. Het zijn momenten van verhoogd bewustzijn waarvan wij gebruikmaken om onze boodschap te verspreiden en die ons leren wat er leeft onder (delen van de) bevolking.
  2. Discipline is altijd zelfdiscipline. Zelfdiscipline is motivatie, bewustzijn. Mensen die gemotiveerd zijn leggen zichzelf disciplines op. De partij moet daarom met name de cultuur van discussie en argumenteren verder uitbouwen. Dwang is contraproductief, evenals roepen om discipline.
  3. Het doel van de politieke inleidingen is om de verbanden in de politiek te zien en van daaruit besluiten te nemen. Er zijn dialectische relaties tussen de binnenlandse en internationale politiek. Deze moeten worden blootgelegd in de inleidingen. Dit betekent dus dat een inleiding niet uit de losse pols kan worden gehouden, maar dat vooraf onderzoek moet worden gedaan. Waarbij in het oog moet worden gehouden dat snelle successen niet mogelijk zijn. Hoe we vervolgens onze besluiten en analyses vertellen aan de bevolking is een probleem waar veel communistische partijen mee worstelen.
  4. Wolfowitz is een sleutelfiguur in de Amerikaanse politiek. Hij is jaren actief geweest in neoconservatieve denktanks en heeft de plannen van Bush mede ontwikkeld. Ook ten tijde van Clinton was hij actief. Clinton heeft de plannen enigszins vertraagd, maar verder loopt er een rechte lijn in de politiek van de VS. Zeker, de oogst moet nog worden binnengehaald, daarom gaan de VS voorlopig nog niet weg uit Irak. Ze zullen daar ook meerdere militaire bases vestigen.
  5. Als we naar de wereld kijken kun je stellen dat de ontwikkelingen in Latijns-Amerika, maar ook in bijv. China en Rusland, een positiever beeld geven dan enige jaren geleden geven. Tegelijkertijd moeten we ons afvragen wat Bush gaat doen. Hij lijkt gewoon door te gaan met waarmee hij bezig is, wat er ook gebeurt. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren kun je stellen dat hij de slag om de energie levert. Zo kunnen China en Europa er onder worden gehouden. Op dit moment concentreert deze strijd zich rondom de Zwarte Zee (oliepijpleiding). Neveneffect is dat ook Rusland wordt klein gehouden, dat Poetin wordt geïsoleerd en niet de rol van rivaal op het wereldtoneel kan spelen. In Latijns-Amerika vindt ook van alles plaats. Wat gebeurt er in Venezuela? Wat is ALBA en wat zijn de ontwikkelingen daaromtrent? Allemaal onderwerpen voor nader onderzoek.
  6. Voor wat betreft Europa kun je vaststellen dat de grondwet, in overgrote meerderheid bij referendum afgewezen door de Nederlandse en Franse bevolking, weer op de agenda staat. Merkel wil haar voorzitterschap succesvol afsluiten met een verdrag dat de grondwet vaststelt. Deze grondwet spoort op sociaaleconomisch gebied volledig met het akkoord van Lissabon. Dus deaanval op de arbeidersklasse gaat voort. Dat is ook wat het VNO-NCW zegt. De 'hervormingen' ingezet door de kabinetten Balkenende moeten doorgaan. Een nieuw kabinet mag de continuïteit niet in gevaar brengen. Nederland is wat betreft de wensen van de ondernemers en dus de sociale afbraak Europees koploper.

Voorstel najaarsconferentie: In het najaar zou de partij een conferentie moeten organiseren met de voorlopige werktitel: "Keerpunt 2007". Het is dit jaar 15 jaar geleden dat de NCPN is opgericht, we beleven de vijfentwintigste jaargang van Manifest en het is in november negentig jaar geleden dat de Oktoberrevolutie plaatsvond. Bovendien is het vijfentwintig jaar geleden dat het akkoord van Wassenaar, door VNO 'keerpunt 1982' genoemd, tussen vakbeweging en ondernemers werd gesloten. Om deze conferentie te doen slagen is het van belang dat het volledige PB en (een groot gedeelte van) de partij zich hiervoor inzet.

Vakbeweging: We moeten onze positie binnen de vakbeweging verder vormgeven. Dat is immers de grootste massabeweging van de werkende en uitkeringsgerechtigde klasse. Het PB geeft niet louter uitvoering aan de congresbesluiten, maar geeft ook leiding aan de partij. Dat betekent nadenken, een verbinding maken tussen theorie en praktijk. Alleen op die manier is de belangrijkste strijd - de ideologische - van dit moment te voeren. We moeten continuïteit en kwaliteit leveren. Het verhogen van de politieke ideologische betrokkenheid van de partij en dus ook van het PB is een eerste vereiste.

Partijleven: Er vond een uitvoerige discussie plaats over het verbeteren van het partijleven. Discussies in de partij zullen veel meer moeten gaan over de schadelijke gevolgen van (interne en externe) flexibilisering en de (Marx)-vervreemding. Het kapitalisme leidt tot reeksen (individuele) problemen, veel van psychische aard. Een thema dat door de hele partij heen kan worden bediscussieerd. Het sluit bovendien naadloos aan op de vehevigde aanvallen van het kapitaal op dit gebied: Flexicurity. De ontmenselijking van het systeem moet aan de kaak worden gesteld, maar ook de gevolgen voor een communistische partij die onder zulke omstandigheden moet opereren. Het sociale leven in de partij is onderbelicht. Een praktisch voorstel: nieuwe leden actief begeleiden (mentor) en de scholing oppakken.

Provinciale Statenverkiezingen: We doen met deze verkiezingen mee in Groningen. De gehele partij zal worden gemobiliseerd om de campagne aldaar te ondersteunen. Op 3 maart zal de gehele partij worden ingezet in de campagne en zal de dag worden afgesloten met o.a. een gezamenlijke maaltijd. Het PB besluit dat de partij zal worden gemobiliseerd. Er zal zo spoedig mogelijk een partijbulletin en een secretarissenbrief worden verstuurd. De partij zal de drukkosten van de affiches voor haar rekening nemen. Volgende bijeenkomst: 10 maart 2007.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019