Witboek over de Vreedzame Ontwikkelingsweg


Li Changchun van de CPC onmoet de Peruviaanse president Alan Garcia, 29 maart 2007 (Foto Xinhua)  


Chinese samenwerking en ontwikkeling in Afrika, ontmoeting tussen Wen Jiabao en de Ethiopische premier Meles Zenawi, 15 december 2003 (Foto Xinhua)  

Communistische Partij van China

Redactie buitenland
deel 1

Op donderdag 22 december 2005 publiceerde het informatiebureau van de Chinese Staatsraad een witboek met de titel: 'De Vreedzame Ontwikkelingsweg van China'. Het document bestaat uit vijf hoofdstukken. Het witboek geeft, met betrekking tot de Vreedzame Ontwikkelingsweg, voor het eerst een volledige en systematische verklaring van theorie en praktijk van de regering en de bevolking van China. De volledige tekst van het Witboek luidt als volgt:

De weg van vreedzame ontwikkeling van China

  1. Vreedzame ontwikkeling is de onvermijdelijke weg voor modernisering.
  2. Bevorderen van wereldvrede en ontwikkeling door eigen groei.
  3. Ontwikkeling door te vertrouwen op eigen kracht, hervorming en innovatie.
  4. Zoeken naar wederzijds voordeel en gelijkwaardige ontwikkeling met andere landen.
  5. Opbouw van een harmonieuze wereld van voortdurende vrede en gezamenlijke rijkdom.

ad I. Vreedzame ontwikkeling is de onvermijdelijke weg voor de modernisering van China: Het bewerkstelligen van vreedzame ontwikkeling is een oprechte hoop en constant streven van het Chinese volk.

Sinds de politiek van hervormingen en openstelling werd geïntroduceerd aan het eind van de jaren '70, is China met succes een weg van vreedzame ontwikkeling ingeslagen, die te verenigen is met de nationale omstandigheden en kenmerken in de verschillende periodes. Langs deze weg werkt de Chinese bevolking er hard aan om van China een welvarend, sterk, democratisch, ontwikkeld, harmonieus en modern land te maken en levert, door middel van eigen ontwikkeling, voortdurend nieuwe bijdragen aan de vooruitgang van de mensheid.

Terugkijkend op de geschiedenis, zich baserend op de huidige realiteit en vooruitkijkend naar de toekomst, zal China onwankelbaar voortgaan op de weg van vreedzame ontwikkeling, en grote inspanningen verrichten om een vreedzame, open, coöperatieve en harmonieuze ontwikkeling te bewerkstelligen.

Die weg houdt in:

Vrede, openstellen, samenwerking, harmonie en wederzijds voordeel, dat is onze politiek, dat zijn onze ideeën en principes en dat streven we na. Het inslaan van de weg van vreedzame ontwikkeling betekent de binnenlandse ontwikkeling verenigen met het openstellen voor de buitenwereld, het koppelen van de ontwikkeling van China aan de ontwikkeling van de rest van de wereld en het combineren van de fundamentele belangen van het Chinese volk met de gemeenschappelijke belangen van alle volkeren over de hele wereld. China volhardt in zijn streven naar harmonie en ontwikkeling in eigen land, terwijl het tegelijkertijd vrede en ontwikkeling nastreeft buiten China.
Deze twee aspecten, nauw verbonden en wezenlijk met elkaar verenigd, vormen een geïntegreerd geheel en zullen bijdragen aan de opbouw van een harmonieuze wereld van voortdurende vrede en gezamenlijke rijkdom.

De weg van vreedzame ontwikkeling van China is een volledig nieuwe weg voor de mensheid, op zoek naar beschaving en vooruitgang. Het is de onvermijdelijke weg voor China om modernisering te bereiken en een serieuze keuze en plechtige belofte van de Chinese regering en het Chinese volk.

Dat China niet afwijkt van de weg van vreedzame ontwikkeling is een onvermijdelijke keuze, gebaseerd op nationale omstandigheden. Tijdens de ruim 100 jaar die volgden op de Opium Oorlog in 1840 had China te lijden onder vernederingen en beledigingen van de imperialistische machten. En daarom, sinds het begin van de moderne tijd, heeft het Chinese volk zich met volharding ten doel gesteld om oorlog uit te bannen, vrede te bewaren en een onafhankelijk en welvarend land op te bouwen. Een land waar de bevolking comfortabel en gelukkig kan leven.

Ondanks dat China enorme vooruitgang heeft geboekt in zijn ontwikkeling, is het, met zijn enorme bevolking, zwakke economische basis en onevenwichtige ontwikkeling, nog steeds het grootste ontwikkelingsland in de wereld. De centrale taak van China is het stimuleren van de economische en sociale ontwikkeling en tegelijkertijd het voortdurend verbeteren van het leven van zijn bevolking. Vasthouden aan de weg van vreedzame ontwikkeling is de onvermijdelijke weg voor China om nationale welvaart, kracht en geluk voor het volk te bereiken. Wat de Chinese bevolking het meeste nodig heeft en koestert is een vreedzame internationale omgeving en zij is bereid om haar uiterste best te doen krachtige bijdragen te leveren voor de gezamenlijke ontwikkeling van alle landen.

Chinese Cultuur was altijd vreedzaam

Het is een onvermijdelijke keuze, gebaseerd op de historische en culturele traditie van China, dat het land onwankelbaar vasthoudt aan het volgen van de weg van vreedzame ontwikkeling. De Chinese natie is altijd vredelievend geweest. De Chinese cultuur is een vreedzame cultuur. In het wezen van het Chinese volk hebben verlangen naar vrede en het nastreven van harmonie altijd een belangrijke plaats ingenomen. Zheng He (1371-1435), de befaamde zeevaarder van de Ming Dynastie, leidde zeshonderd jaar geleden de in die tijd grootste vloot ter wereld, waarmee hij zeven reizen maakte naar de "Westerse Zeeën" en 30 landen en regio's in Azië en Afrika bereikte. Naar de plaatsen die hij bezocht nam hij thee, Chinees porselein, zijde en technologie mee, terwijl hij geen centimeter van welk land dan ook heeft bezet. Hij bracht vrede en beschaving naar de buitenwereld, een duidelijke uiting van het oprechte geloof van het oude Chinese volk in het versterken van uitwisseling met betekenisvolle landen en hun bevolkingen.

Kijkend naar de huidige werkelijkheid kan gezegd worden dat de ontwikkeling van China niet alleen ten goede is gekomen aan de 1,3 miljard Chinezen, maar ook een grote markt en goede ontwikkelingsmogelijkheden heeft voortgebracht voor de andere landen in de hele wereld. De ontwikkeling van China draagt ook bij aan het versterken van de krachten voor vrede in de wereld. Op basis van de huidige trend in de ontwikkeling van de wereld is het een onvermijdelijke keuze dat China volhardt in het volgen van de weg van vreedzame ontwikkeling.

Het is de gezamenlijke wens van de volkeren over de hele wereld en een onweerlegbare historische tendens om vrede na te streven, ontwikkeling te stimuleren en samenwerking te zoeken. Het is zelfs zo dat de verdere ontwikkeling van een multipolaire wereld en de economische globalisering nieuwe mogelijkheden hebben gebracht voor wereldvrede en ontwikkeling. Het is dus mogelijk om een vreedzame internationale omgeving na te streven voor de lange termijn. Ondertussen is China zich er heel goed van bewust dat de wereld nog steeds te kampen heeft met vele instabiele en onzekere factoren en dat de mensheid nog steeds veel moeilijke problemen heeft te overwinnen. Maar ondanks dat zijn er meer mogelijkheden dan obstakels. Als alle landen samenwerken kunnen we geleidelijk aan het doel - de opbouw van een harmonieuze wereld van voortdurende vrede en gezamenlijke welvaart - bereiken.

Reeds vele jaren voert China consequent een eigen buitenlands politiek beleid van vrede, met als doel de wereldvrede te beschermen en gezamenlijke ontwikkeling te bevorderen. Al in 1974, toen China weer lid werd van de Verenigde Naties, verklaarde Deng Xiaoping aan de wereld dat China nooit zou streven naar hegemonie. Sinds het beleid van hervormingen en openstelling werd ingevoerd heeft China, met de veranderingen in de internationale situatie in gedachten, vastgehouden aan het belangrijke strategische standpunt dat in de huidige tijd vrede en ontwikkeling dé thema's zijn.

Het land heeft bij veel gelegenheden verklaard dat China in het verleden niet heeft gestreefd naar hegemonie, daar nu niet naar streeft en dat ook in de toekomst niet zal doen, ook al wordt het land sterker. De ontwikkeling van China zal nooit een bedreiging vormen voor wie dan ook, integendeel, het brengt juist meer ontwikkelingsmogelijkheden en grotere markten met zich mee voor de rest van de wereld. De feiten bewijzen dat de economische ontwikkeling van China een belangrijke stuwende kracht begint te worden voor economische groei in de Aziatische / Stille Zuidzeeregio, en zelfs voor de gehele wereld. Het zijn nationale doelen van China geworden: beschermen van de wereldvrede en bevorderen van gezamenlijke ontwikkeling.

Verdubbelen BNP in 2010

Het Chinese volk werkt hard aan de opbouw van een in alle opzichten algemeen welgestelde maatschappij. Onlangs heeft de Vijfde Plenaire Bijeenkomst van het 16e Centraal Comité van de Communistische Partij van China de belangrijkste doelstellingen vastgesteld voor de economische en sociale ontwikkeling van China in de periode van 2006 tot 2010. Het belangrijkste economische doel is een verdubbeling in 2010 van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking ten opzichte van het jaar 2000. Dit door middel van het optimaliseren van de structuren, het vergroten van de doelmatigheid en het verminderen van verbruik.

Verlagen grondstoffenverbruik met 20 procent

Mede door het het substantieel verhogen van de benuttingsgraad van het grondstoffenverbruik, streeft China naar een verlaging in 2010 van het grondstoffenverbruik per hoofd van de bevolking met ongeveer 20 procent ten opzichte van 2005. Om dit doel te bereiken zal China de ontwikkeling van zijn volledige economie, politiek, cultuur en maatschappij stimuleren, geleid door een wetenschappelijk ontwikkelingsprincipe waarbij het volk centraal staat, door algemene coördinatie en duurzame ontwikkeling als basis.

Terwijl China voor zijn ontwikkeling in de eerste plaats steunt op eigen kracht, houdt het land tegelijkertijd vast aan de politiek van zich openstellen, neemt het op grote schaal deel aan internationale economische en technologische samenwerking en plukt met alle andere landen de vruchten van de menselijke beschaving. Het land respecteert de belangen van anderen en houdt daar rekening mee, werkt samen met andere landen om de geschillen en problemen in samenwerking op te lossen en streeft naar wederzijds voordeel en gezamenlijke ontwikkeling.

China houdt zich aan zijn internationale verplichtingen en afspraken, neemt actief deel aan internationale structuren en wereldaangelegenheden en spant zich in om een constructieve en voortstuwende rol te spelen. Het land verhoudt zich met alle andere landen op een gelijkwaardige manier en ontwikkelt vriendschappelijke relaties met hen op basis van de Vijf Principes van Vreedzame Co-existentie.

Wordt vervolgd
Vertaling J.Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019