Gemeenteambtenaren op de bres voor werk en inkomen

Piet Schouten

Na de werknemers bij de rijksoverheid is het nu de beurt aan de gemeenteambtenaren om een goede cao te bevechten. Zoals in alle EU-landen staat de collectieve sector in Nederland onder druk. Het cao-conflict tussen de bonden en de VNG (werkgeversorganisatie van de gemeenten) loopt sinds 11 mei en ondertussen is de zaak verscherpt door een eindbod vanuit de VNG, terwijl men nog nauwelijks gepraat heeft.

De bonden willen best de onderhandelingen hervatten, maar dan moeten er goede afspraken worden gemaakt over verbetering van het overleg en moet het eindbod van 13 juni van tafel. Werkgevers hadden schriftelijk al laten weten hun eindbod niet in te trekken: dit eindbod geeft volgens hen de maximaal beschikbare financiële ruimte weer, maar op een paar andere onderwerpen veronderstelt men dat "men misschien nog verder zou kunnen komen".

De inhoud van de cao-onderhandelingen staat natuurlijk voorop. De meeste onderwerpen uit de verschillende cao-inzetten zijn opnieuw bekeken, om te bezien op welke gebieden nog vooruitgang valt te boeken. De VNG heeft ook mondeling duidelijk te kennen gegeven op de inkomensparagraaf niet meer ruimte te zien dan zoals is opgenomen in het eindbod.

De perswoordvoerster van ABVAKABO FNV meldt dat de onderhandelaars van ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF op 10 juli nog een keer informeel bij elkaar komen om na te gaan wat één weekje bedenktijd heeft opgeleverd: dan zal de conclusie worden getrokken dat er voldoende ruimte is om de onderhandelingen te hervatten, of dat werkgevers hun eindbod staande houden. Bij het ter perse gaan van onze krant zullen de kaderleden nogmaals geraadpleegd zijn, eventueel gevolgd door een referendum, afhankelijk van het informele overleg deze week. De achterban heeft op 28 juni het bod van de VNG massaal afgewezen en de onderhandelaars de boodschap meegegeven dat er niets anders op zit dan acties te gaan voorbereiden voor een goede cao-gemeenten.

Het bod van VNG voor een cao met looptijd van 31 maanden is mager. Er is geen opbouw van de dertiende maand. Er is geen oplossing voor de problematiek van de hogere schalen (het verschil met de marktbedrijven en daarmee gepaard gaand dreigende vertrek van ambtenaren). Dit mag beslist niet ten koste gaan van de mensen in de lagere schalen, waarvan het water al jaren tot aan de lippen gestegen is. De bonden willen een hardheidsclausule om zieke werknemers die nog niet kunnen re-integreren niet te korten op hun loon, maar werkgevers weigeren dat. Bij werkloosheid willen de werkgevers hoogte en duur van de uitkering aantasten en de terugval van inkomsten bij arbeidsongeschiktheid wil men niet repareren. Zo kan men niet met de werknemers omgaan en tegelijkertijd een steeds grotere kwaliteit van hun werk afdwingen! VNG wil blijkbaar wat arbeidsrust inkopen door met het mes op tafel tot een 3-jarige cao te komen en allerlei verslechteringen op het gebied van uitkering bij ziekte/arbeidsongeschiktheid of ontslag door te voeren. Het is zaak dat de bonden hun poot stijf houden en samen met de werknemers bij de gemeenten opkomen voor werk en inkomen. Acties lonen, zo hebben we gezien bij andere sectoren! Het nieuws hierover is te volgen op: http://www.caogemeenten.nl/

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019