Meeting cp's in Europa

Persbericht en deelnemerslijst van de bijeenkomst in Athene van communistische en werkerspartijen uit de Europese Unie (en kandidaatlanden), georganiseerd door de Communistische Partij van Griekenland

Drieëntwintig communistische en werkerspartijen uit 20 EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten hebben deelgenomen aan de bijeenkomst die op 14 en 15 maart werd gehouden in Athene. Het thema van de bijeenkomst was 'Het Nieuwe Verdrag, ontwikkelingen binnen de EU en de strijd van de bevolking'. Verschillende partijen die niet in staat waren te komen stuurden steunbetuigingen met dit initiatief. De deelnemers aan de bijeenkomst beoordeelden de vele gezamenlijke activiteiten, campagnes en verklaringen op basis van de bijeenkomst van vorig jaar als positief. Het belang van toenemende gezamenlijke en gecoördineerde initiatieven werd benadrukt, evenals de noodzaak tot betere coördinatie in de bewegingen en organisaties en het bevorderen van samenwerking en bredere strijdfronten, met respect voor de soevereiniteit van iedere partij.

De deelnemers wisselden visies uit over de resultaten van de Voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad, die een verdieping van de Lissabon-strategie inluidde. De deelnemers wezen op het besluit over de 'Mediterrane Unie', waarvan de consequenties grondig onderzocht moeten worden.

De deelnemers benadrukten dat de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en later de Europese Unie (EU) de keuze was van de leidende krachten en het Westerse Europese monopoliekapitaal. De EU bevordert neoliberale maatregelen ten gunste van de monopolies en de concentratie en accumulatie van kapitaal. De EU kan niet uitgroeien tot een gelijkwaardig tegenwicht van de Verenigde Staten en tegelijkertijd de belangen van de volkeren dienen. Met het Wijzigingsverdrag [in plaats van Europese Grondwet, nvdr] worden nieuwe stappen gezet ten behoeve van de vorming van de EU als een imperialistisch, economisch, politiek en militair blok, dat haaks staat op de belangen van de werkers en de volkeren. De soevereiniteit en onafhankelijkheid van volkeren en landen worden verder ondermijnd. De deelnemers aan de bijeenkomst verwierpen met kracht de aanname van het Verdrag zonder raadpleging van de bevolking van de EU-landen. Ook werd de eenzijdige afscheiding van Kosovo van Servië veroordeeld en werd er bezorgdheid uitgesproken over de consequenties daarvan.

De aanval op de werknemers- en vakbondsrechten, uit naam van 'modernisering', 'concurrentie' en 'flexicurity' met als doel het verzekeren van de winsten voor het kapitaal, neemt steeds meer toe. De onacceptabele beslissingen van de rechtbank met betrekking tot de zaken rond LAVAL en Viking Lines moeten krachtig verworpen worden, omdat ze een schending zijn van het basisrecht om te staken en van de vakbondsvrijheden.

Werkende mensen maken zich steeds meer zorgen over de situatie die wordt gecreëerd met betrekking tot arbeidsverhoudingen, salarissen, pensioenen, prijsstijgingen, sociale zekerheid en bedrijfsongevallen. Maar ook over het uitleveren van het onderwijs, de gezondheidszorg en het welvaartssysteem aan het grootkapitaal. Ook maken ze zich zorgen over de toegenomen uitbuiting, de groei van de werkloosheid en de toenemende repressieve maatregelen tegen migranten.

Ze zijn gewaarschuwd door de aanvallen op kleine boeren, zelfstandigen, ambachtslieden en kleine handelaren - ten gunste van de monopoliebedrijven - door de duidelijke toename van antidemocratische maatregelen, de opleving en het 'promoten' door de staat van anticommunisme, racisme en vreemdelingenhaat. De gevolgen zijn met name zeer ernstig voor de situatie van dewerkende bevolking in de nieuwe EU-landen in Oost-Europa.

De werkende bevolking uit zijn bezorgdheid over de agressiviteit van de EU ten opzichte van de Mediterrane landen en landen in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika en over de maatregelen die de rechten van de werkers in kandidaat-lidstaten van de EU ondermijnen. Velen zijn ook bezorgd over de militarisering van de EU en de samenwerking van de EU met de NAVO en de Verenigde Staten in imperialistische oorlogen en interventies, over de wapenwedloop, de ontwikkeling van een 'antirakettenschild' door de VS en de 'terugkeer' van de mogelijkheid om als eerste een nucleaire aanval te doen.

De huidige ontwikkelingen in de EU stellen de krachten die zich verzetten tegen de verdragen van Maastricht, Nice en Amsterdam in het gelijk. De krachten die 'NEE' hebben gezegd tegen de Economische Monetaire Unie (EMU), het Schengen Akkoord en de 'EU-Grondwet'. De ontwikkelingen rechtvaardigen iedereen die zich blijft verzetten tegen de Europese Unie van het grootkapitaal, een directoraat ten behoeve van de grote, neoliberale en militaire machten. In dat kader hebben onze partijen bijgedragen en zullen blijven bijdragen aan de versterking van het verzet van de bevolking tegen de EU, waarmee ook de hoop op een andere toekomst levend wordt gehouden.

De impasse van het neoliberale beleid wordt met de dag tastbaarder. Er zijn geen oplossingen mogelijk ten gunste van de volkeren zonder het Verdrag van Maastricht ter discussie te stellen, inclusief de 'vier vrijheden' die in dat verdrag zijn opgenomen: vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen (lees: arbeidskracht). De sociaaldemocratie en haar bondgenoten, de 'centrumlinksen', zijn ook op de proef gesteld. De bevolking heeft inmiddels voldoende ervaringen opgedaan en realiseert zich dat deze krachten niet staan voor een alternatief dat overeenstemt met haar belangen.

Vandaag de dag wordt de noodzaak voor een werkelijk alternatief tegenover het grootkapitaal en het imperialisme onontkoombaar. Een alternatief dat de deur opent voor een breuk met het proces van Europese kapitalistische integratie en voor de ontwikkeling van het socialistische alternatief. Door de belangrijke strijd van de werkende klasse, linkse en progressieve krachten en de anti-imperialistische bewegingen wordt de mogelijkheid van een andere situatie, van een Europa van samenwerking op basis van gelijkheid, van sociale en economische vooruitgang en van vrede steeds duidelijker.

De deelnemers aan de bijeenkomst benadrukten dat de strijd uitgebreid moet worden:

De deelnemers wisselden hun meningen uit over de manieren waarop gezamenlijke actie en samenwerking bevorderd moeten worden, op de verschillende terreinen van strijd en in het vooruitzicht van de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2009.

Athene, 15 maart 2008

Deelnemerslijst

 1. PVDA-België
 2. Communistische Partij van Brittannië
 3. Nieuwe Communistische Partij van Brittannië
 4. Communistische Partij van Bulgarije
 5. Partij van de Bulgaarse Communisten
 6. AKEL-Cyprus
 7. Communistische Partij van Bohemen&Moravia
 8. Communistische Partij in Denemarken
 9. Communistische Partij van Estland
 10. Communistische Partij van Griekenland
 11. Duitse Communistische Partij (DKP)
 12. Hongaarse Communistische Werkerspartij
 13. Communistische Partij van Ierland
 14. Werkerspartij van Ierland
 15. Socialistische Partij van Letland
 16. Communistische Partij van Luxemburg
 17. Nieuwe Communistische Partij van Nederland
 18. Communistische Partij van Polen
 19. Portugese Communistische Partij
 20. Communistische Partij van Slowakije
 21. Communistische Partij van Spanje
 22. Communistische Partij van de Volkeren van Spanje
 23. Communistische Partij van Turkije

Waarnemers

 • Pool voor Communistische Hergeboorte in Frankrijk (PRFC)
 • Review 'L'Ernesto', Italië

  Gast

  • Hermes Herrera Hernandez, ambassadeur voor Cuba in Griekenland.

  Vertaling: J. Bernaven

 • ©MANIFEST KRANT van de NCPN
  Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019