FNV-voorzitter Jongerius breekt lans voor socialer Europa

Niek Stam, havenbestuurder FNV Bondgenoten houdt trots de vlag van de 'Working Class' omhoog. 'Vecht voor je recht' is het devies van het strijdbare deel van de vakbeweging (zie: www.fnvvechtvoorjerecht.nl). Teken de petitie voor een sociale clausule: www.europamoetanders.nl en steun de strijd tegen het Verdrag van Lissabon in Ierland.
De havenwerkers (dockers) tonen keer op keer hoe het moet: door langdurig volgehouden strijd zijn overwinningen te boeken op het kapitaal. Alleen samen sta je sterk!

Sociaaleconomische redactie

Op 20 mei jl. werden de werkgelegenheidsrichtlijnen in het Europees Parlement met grote meerderheid aangenomen [1]. Kennelijk lopen Lans Bovenberg en Saskia Klossen alvast voor de troepen uit. Zij lekten uit de commissie Bakker. Het ontslagrecht lijkt te worden omzeild, de WW aanzienlijk verkort (38 naar 18 maanden) en op termijn geprivatiseerd. De kern van het voorstel is, waarbij met een schuin oog naar Denemarken is gekeken, de versnelde inzetbaarheid van de werknemers. Flexibel springen van baantje naar baantje.

De fundamentele sociale rechten van Europese werknemers moeten voorrang krijgen bij botsing met de regels over het vrije verkeer van werkenden. Dat schrijft FNV-voorzitter Agnes Jongerius aan staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken. Een flinke stap voorwaarts, want de FNV steunde tot nu toe de Lissabon-agenda 2000 en de afbraakmaatregelen die daaruit voortvloeien (zoals flexicurity) volledig. Er wordt nu duidelijk aan de bel getrokken en dat is hard nodig, want de flexicurity-trein dendert door.

Het FNV-voorstel, mede ontwikkeld binnen het Europees Vakverbond (EVV), zou als clausule moeten worden opgenomen in het Verdrag van Lissabon. FNV en EVV zien deze sociale clausule als noodzakelijk in het licht van de recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie over de zaken Laval, Viking en Rüffert. Zo blijkt uit de brief van Jongerius. In deze drie rechtszaken ging het om pogingen van bedrijven om de cao te ontduiken door goedkope buitenlandse werkkrachten in te zetten [2]. Jammer genoeg wordt niet geëist om niet te ratificeren als deze sociale clausule niet wordt opgenomen.

De FNV-voorzitter constateert in haar brief dat de drie zaken juridisch zo complex zijn dat niet helemaal duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarom dringt zij met klem aan op een onderzoek op korte termijn naar de eventuele gevolgen voor ons land.

In haar brief schrijft de FNV-voorzitter zich ook zorgen te maken over het uitblijven van een richtlijn waarin gelijke behandeling en non-discriminatie geregeld worden.

Verder kraakt zij kritische noten over de manier waarop Nederland uitwerking geeft aan de Europese ideeën over marktwerking. Jongerius herhaalt haar verzoek aan de politiek om de SER in te schakelen bij het maken van nieuwe plannen over marktwerking in de publieke dienstverlening.

De Tweede Kamer debatteert op 2 juni over het Verdrag van Lissabon.

Jongerius: "Door stagnatie van verdere ontwikkeling van het Europese sociaal beleid en door de sterke focus op de interne markt en het vrije verkeer, voelen burgers zich meer en meer in de steek gelaten, het vertrouwen in Europa is nog steeds een issue."

Samenvattend eist de FNV dat:

Bron: FNV en FNV Bondgenoten
Zie ook: weblog http://radicall.web-log.nl

Noten:


[1] Op 20 mei jl. werd in het Europese Parlement in Straatsburg gestemd over de Werkgelegenheidsrichtsnoeren. De Europese richtlijnen die nationaal moeten worden uitgevoerd. Ze werden aangenomen met overgrote meerderheid van 584 tegen 72 stemmen; een meerderheid bestaande uit rechts, de liberalen samen met de christendemocraten en sociaaldemocraten. De voorstellen van 'Verenigd Links' gebaseerd op de zogenaamde Good Work Agenda waarin een kwalitatieve slag wordt gemaakt als het gaat om zekerheid (geen 'modernisering' van de sociale zekerheid), opwaartse mobiliteit (dus geen armoede/stapelbanen), goede ontslagbescherming en stabiele banen en vergroten van nieuwe sociale rechten, kreeg slechts steun van een aantal groenen. Een van de christendemocraten zei het zo: "Mensen moeten accepteren dat het belangrijkste is dat ze een baan hebben, wat voor soort baan is dan niet zo heel belangrijk." De neoliberale Lissabon-strategie wordt voortgezet. De positie van de vakbeweging wordt steeds belangrijker.
[2] Het Europese Hof van Justitie bepaalde midden december 2007 dat een blokkadeactie van een Zweedse vakbond tegen een Lets bedrijf dat met goedkope krachten uit Letland werkte, onrechtmatig was. De Europese vakbonden hebben hiermee een gevoelige nederlaag geleden bij hun pogingen leden te beschermen tegen goedkope werknemers uit andere EU-landen. Het gaat om een dochteronderneming van het Letse bouwbedrijf Laval, dat in 2004 een contract in de wacht had gesleept om een school in het Zweedse Vaxholm te renoveren. Hiervoor had het bedrijf werknemers uit Letland laten overkomen die onder een Letse arbeidsovereenkomst vielen en daardoor aanzienlijk goedkoper konden werken dan hun Zweedse collega's. Zweedse vakbondsleden hebben vervolgens de bouwplaatsen geblokkeerd om het bedrijf te dwingen alsnog de Zweedse cao aan te houden. Op die manier wilde de vakbond voorkomen dat Zweedse arbeiders het slachtoffer zouden worden van 'sociale dumping'. De blokkade leidde echter tot een faillissement van de dochteronderneming van Laval. Vervolgens stapte Laval naar de rechter. De uitspraak van het Europese Hof is een klap voor de vakbonden in de 'oude' EU-landen. Die zijn bang dat hun eigen cao's op de tocht zullen komen te staan door de komst van goedkope werknemers uit de nieuwe EU-landen. De koepelorganisatie van Europese vakbonden EVV noemde de uitspraak van het Hof 'teleurstellend'. Volgens voorzitter John Monks beperkt de uitspraak de mogelijkheden voor de bonden om werknemers te beschermen.

Europees Verdrag moet anders

Stop de afbraak van werknemersrechten! Teken de petitie aan de Nederlandse regering

Het Europese Hof van Justitie heeft recent een drietal uitspraken gedaan waaruit blijkt dat nationale wet- en regelgeving, die werknemersrechten beschermen, ondergeschikt is aan de Europese regels voor vrije concurrentie in de interne markt. Hiermee is de weg ingezet naar afbraak van werknemersrechten tot op het laagst voorkomende niveau in Europa. Dit moet gestopt worden. In het Europees Verdrag moet onomwonden vastgelegd worden dat nationale wet- en regelgeving m.b.t. sociale zekerheid en arbeidsrecht altijd het primaat heeft boven de Europese regels m.b.t. vrije concurrentie in de interne markt. Alleen als dit wordt vastgelegd komt de weg vrij voor harmonisatie van wet en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht naar het hoogst bestaande niveau in Europa. Dat is voorwaarde voor het bouwen aan een echt sociaal en rechtvaardig Europa.

Wij eisen van de Nederlandse regering dat die niet ratificeert voordat in het Europees Verdrag wordt opgenomen dat nationale wet en regelgeving m.b.t. sociale zekerheid en arbeidsrecht boven de Europese regels voor vrije concurrentie in de interne markt gaat. De leden van de Tweede Kamer worden opgeroepen deze eis te ondersteunen!

De Tweede Kamer zal op 2 juni 2008 beginnen met de debatten over het nieuwe verdrag en heeft hiervoor veertien dagen uitgetrokken.

Ondersteun je deze oproep onderteken dan de petitie op de website www.europamoetanders.nl.

Wil je meer weten over de achtergrond van deze petitie leest dan de Nieuwsbrief voor een sociaal en rechtvaardig Europa nr.2 Download nieuwsbrief_europa_nr_2.pdf

Dit is een initiatief van http://www.fnvvechtvoorjerecht.nl.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019