Miljoenennota, miljardenverliezen op de beurs en de noodzaak van looneisen

Piet Schouten

De hele troonrede is doorspekt van schone schijn. Immers het financiële systeem van de kapitalistische wereld staat op springen. Overal ter wereld moeten de belastingbetalers meebetalen aan de miljarden die ten gevolge van jarenlang speculeren in de doodzieke bankwereld gepompt worden. Dat geld moet ergens vandaan komen.

Lagere pensioenen, loonmatiging, afbraak van sociale rechten en secundaire arbeidsvoorwaarden zullen het resultaat zijn. Zorg en onderwijs komen steeds meer onder druk te staan.

Pensioenen

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) houdt er rekening mee dat veel pensioenfondsen pensioenen niet gaan indexeren, ofwel compenseren voor inflatie. "Ga er maar vanuit dat het er stevig wat zullen zijn", zei VB-directeur Gerard Riemen donderdag tegen BNR Nieuwsradio. Volgens Riemen zal een ander deel van de pensioenfondsen slechts gedeeltelijk indexeren. Als pensioenfondsen niet of gedeeltelijk indexeren, gaan pensioengerechtigden er volgend jaar op achteruit wat betreft hun koopkracht. Een woordvoerder van de VB zei dat pensioenfondsen de komende maanden een definitief besluit nemen over de indexatie. Balkenende zei donderdag in de Tweede Kamer dat het Centraal Planbureau in zijn koopkrachtcijfers al rekening gehouden heeft met een niet volledige indexatie van de pensioenen.

Voor wie is de lastenverlichting?

Het geld is er in overvloed, gezien de diverse halfjaarcijfers van grote multinationals. Een eerlijke verdeling daarvan onder de bevolking staat uiteraard niet op de agenda van geldmagnaten en hun belangenbehartigers in het kabinet Balkenende/Bos. De winsten rijzen de pan uit door 25 jaar loonmatiging.

Werkelijke lastenverlichting is er alleen voor ondernemers. De geldverspillende oorlogen in Irak en Afghanistan vergen steeds meer slachtoffers onder burgerbevolking en militairen. Oorlogstuig zoals de Joint Strike Fighter en andere wapensystemen komen niet voor in de bezuinigingsplannen.

Werknemers bij de overheid blijven sluitpost

De komende jaren zullen meer dan 12.800 arbeidsplaatsen bij de rijksoverheid verdwijnen door middel van de zogenoemde 'Taakstelling' van dit kabinet. Dit is het coalitieakkoord om de aantallen rijksambtenaren met 20 tot 30 procent te verminderen. In de rijksbegroting stelt het kabinet onder het kopje 'Overheid die beter werk levert met minder mensen' dat de kwaliteit verbeterd moet worden. Hoe wil men de kwaliteit verbeteren met nóg minder mensen?

De toegenomen werkdruk heeft geleid tot toename van langdurig ziekteverzuim en verslechtering van de dienstverlening naar de burgers en instanties. Op diverse werkplekken zijn externen ingehuurd, zodat de uitgaven eerder verhoogd zijn. Neem de situatie bij de Belastingdienst, waar de invoering van Zorg- en Huurtoeslag voor flinke overuren zorgt. Ook bij andere diensten zoals vanuit de werknemers bij het ministerie van VROM en OCW (Onderwijsinspectie) komen signalen van de onhoudbare werkdruk. Er wordt al met minder mensen gewerkt terwijl er niet wezenlijk minder taken, projecten, dossiers, brieven en nota's zijn die uitgevoerd moeten worden.

De voortdurende reorganisaties brengen onrust en onzekerheid. André Rodenburg, voorzitter van de Bedrijfsledengroep ABVAKABO FNV bij VROM stuurde in een schriftelijke reactie zijn commentaar op de Troonrede: "Prinsjesdag is een altijd goede gelegenheid om terug- en vooruit te kijken. Ook voor ambtenaren en dus voor ons als Bedrijfsledengroep VROM. Er is genoeg reden tot zorg. We hebben een ambitieus kabinet als het gaat om het leveren van maatschappelijke prestaties. Helaas ook als het gaat om het verminderen van de aantallen ambtenaren. Alle politieke partijen lijken het daar trouwens wel over eens. Het zou raar zijn om een politicus te horen beloven dat er minder banen in het bedrijfsleven zullen komen. Terwijl je er zo een populistisch verhaal bij kunt verzinnen. Al die mensen die maar nieuwe producten bedenken die leiden tot keuzestress bij consumenten. Al die medewerkers die 'even in gesprek' zijn - maar niet met u als klant, al die beloftes over collega's, die 'zo bij u komen' - terwijl u wacht. Minder werkgelegenheid in de marktsector als politiek doel? Ongehoord. Toch is dat wel hoe over ambtenaren wordt gedacht, geschreven en gepraat. En dat is natuurlijk geen goede zaak."

Tijdens de vakantieperiode werd op slinkse wijze het vervoersplan woon-werkverkeer ingevoerd. Vergoedingen voor werknemers die per trein, bus of fiets komen blijven gehandhaafd op 100 procent. Dit houdt echter in dat ambtenaren, die vaak noodgedwongen gebruikmaken van de auto vanwege ontbreken van goede voorzieningen in het openbaar vervoer, gekort worden met 100 euro per maand. Een inkomensachteruitgang van 1200 euro per jaar. Of er wordt simpel gezegd: dan zoek je maar een woning dichterbij het werk.

Looneisen stellen: NU!

Nu de werkloosheid (voorlopig nog) tamelijk laag is en de prijzen stijgen, vrezen ondernemers en regering stijgende looneisen. Secundaire arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming worden aangetast in het kader van de agenda van Lissabon en het 'wondermiddel' Flexicurity.

De politieke wil om zelfs maar enigszins terug te keren naar de jaren van de 'verzorgingsstaat' ontbreekt bij ondernemers, bij dit kabinet en zelfs bij de leiding van de vakcentrales. Daardoor zal de armoede alleen toenemen onder grote delen van de bevolking. De miljardenrekening van de financiële luchtbel van de beurzen zal binnenkort (sneller dan gesuggereerd) gepresenteerd worden aan mensen die zich toch al in zwaar weer bevinden, gezinnen met kinderen, alleenstaanden, ouderen en zieken.

De werkers bij diensten van zowel overheid als in het bedrijfsleven zullen verbeteringen zelf moeten opeisen en de vakbonden met een sterkere looneis naar najaarsoverleg en de onderhandelingen sturen! Een forse looneis is het enige antwoord dat de vakbondsleden moeten meenemen naar de bondsvergaderingen!

http://www.rijksbegroting.nl/2009/begrotingsvoorstel_behandeling/begroting,kst900008b_4.html

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019