Ingezonden: Voor een Sociaal en Rechtvaardig Europa!

Stop de afbraak van de rechten van de werknemers!

Stop de afbraak van de arbeidsvoorwaarden!


De ABVAKABO FNV-afdeling Zeeuws-Vlaanderen - in samenwerking met FNV-bondgenoten /VECHT VOOR JE RECHT - organiseert een avond over de rol van Europa in de afbraak van de rechten en arbeidsvoorwaarden van de werknemers!

Op DONDERDAG 27 NOVEMBER 2008, 19:30 uur
ABVAKABO-FNV kantoor, Guido Gezellestraat 14, Terneuzen

Het Europese Hof heeft de afgelopen periode een viertal uitspraken gedaan waarbij het nationale arbeidsrecht ondergeschikt wordt gemaakt aan het recht van de vrije concurrentie in Europa.

In het kader van de in 2000 in Lissabon vastgestelde strategie wil Europa zich spiegelen aan het 'sociale systeem' van de VS, om de concurrentie te kunnen aangaan. Uitgangspunt in Lissabon in 2000 was om in het jaar 2010 de VS als kenniseconomie voorbij te streven. Om dat te bereiken achtte de Europese Unie het ook noodzakelijk om de in Europa historisch gegroeide sociale voorzieningen en wetgeving af te gaan bouwen! (Het idee werd van meet af aan gesteund door de Europese vakbeweging en de sociaaldemocratische fractie in het Europarlement, nvdr).

In 2006 hadden de vakbondsleiding en de sociaaldemocraten nog het idee dat de neoliberale aanval van de Bolkensteinrichtlijn was afgeslagen en dat de lidstaten hun zeggenschap konden houden over het eigen sociale stelsel. Recente uitspraken van het Europees Hof hebben duidelijk gemaakt dat de opgerichte verdediging niet deugt.

De traditionele vakbondsinstrumenten zoals het recht op het voeren van industriële actie, het sluiten en handhaven van collektieve arbeidsovereenkomsten en wettelijke regelingen als het minimumloon, worden systematisch door het Europees Hof afgebroken.

Het wordt dus hoog tijd dat degenen die vinden dat Europa meer is dan enkel een interne markt van het grote geld, waarbij de interne marktregels onze sociale standaards bepalen, zich hergroeperen.

De beslissingen van het Europees Hof hebben niets te maken met het creëren van eerlijke en vrije concurrentie, maar alles met het afbreken van het Europese sociale model. Het Sociale Handvest in het nieuwe Verdrag van Lissabon zal niets veranderen aan de uitspraken van het Europees Hof.

Het wordt tijd dat er een echte verdedigingslinie wordt opgericht tegen de toenemende afbraak van de arbeidsvoorwaarden en de lonen. Het is nodig om te erkennen dat er iets grondig misgaat!

De Europese Unie is niet in staat de problemen van de werkloosheid en armoede aan te pakken. De Europese Unie staat ten dienste van het grote geld en ten nadele van de grote massa die achteruit boert!

De voortdurende druk op de openbare diensten, het vrije verkeer van werknemers waardoor werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld en de herhaalde oproep van de Europese Commissie om de sociale zekerheid te 'moderniseren' (lees uit te kleden) leidt tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk.

De 'Flexicurity' betekent voor velen een grotere onzekerheid op alle vlakken. De politieke keuzes die voor Europa worden gemaakt zijn schadelijk voor de grote meerderheid van de inwoners van de EU en slechts in het belang van een kleine maar sterke minderheid.

Wij stellen dat er alternatieven zijn voor de neoliberale politiek! De crisis in de EU is niet het gevolg van globalisering of de financiële crisis. Het is in de eerste plaats het gevolg van een langetermijnstrategie voor het terugdraaien van sociale verworvenheden. De kern van deze strategie is een allesomvattende politiek gericht op het creëren van een open markt met vrije concurrentie, onder andere door deregulering en privatisering. Daarbij is er geen beleid gericht op duurzame groei en volledige werkgelegenheid!

Flexicurity (Flexibele inzetbaarheid en schijn-werkzekerheid) heeft niets te bieden aan de werknemers. Het is naïef om te denken dat bedrijven kunnen concurreren en tegelijkertijd flexibiliteit EN ZEKERHEID kunnen bieden aan hun werknemers. De Flexicurity heeft tot doel te kunnen concurreren, maar dan op zo'n manier dat alleen de aandeelhouders daar wat aan hebben.

De vakcentrales moeten elke beperking van het arbeidsrecht resoluut afwijzen. Het is juist in deze tijd, van een globaliserende economie, dat het arbeidsrecht moet worden verstrekt en zelfs uitgebreid!

Ook in andere Europese landen groeit het verzet. Meer samenwerking op Europees niveau, vooral tussen de vakbonden is nodig. Het is hoog tijd dat de vakbonden een offensieve houding gaan aannemen!

DONDERDAG 27 NOVEMBER 2008, 19:30
TERNEUZEN (Guido Gezellestraat 14 / ABVAKABO FNV-gebouw).

Zorg dat je erbij bent! De afbraakpolitiek kan worden gestopt, als wij dat met zijn allen willen en daar voor opkomen! Verdedig de cao's, sta geen afbraak of uitverkoop van verworven rechten toe!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019