Van de redactie

De nieuwste film van Michael Moore 'Capitalism: a love story' zal v.a. 2 oktober zeker volle zalen trekken. (Foto Peoples World/Teresa Albano)

Hier en daar is er sprake van het einde van de recessie. Niemand kan met zekerheid zeggen of dat het begin van een nieuwe periode van relatieve economische rust is. Het einde markeren van een recessie is een technische vaststelling en geeft aan dat er over een zekere periode een lichte economische verbetering plaatsvindt. Op dit moment vooral ten gevolge van de miljarden belastinggeld die in de economieën zitten en nog worden gepompt. Intussen laten de economische cijfers zien dat de crisis in de echte economie zich alleen maar verder verdiept. Er is dus nog steeds geen enkele reden voor optimisme en illusies, in tegendeel.

De komende tijd zal met name de werkloosheid fors toenemen. Nu al hebben bijna vier van de tien huishoudens in Nederland moeite met rondkomen. Eén op de tien huishoudens komt zelfs moeilijk tot zeer moeilijk rond, blijkt uit onderzoek van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud). Het onderzoek wijst uit dat in de periode mei 2008 tot mei 2009 ongeveer 8 procent van de Nederlanders zijn baan is kwijtgeraakt of gedwongen minder is gaan werken. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, hebben veel vaker met betalingsproblemen te maken. Zo'n 70 procent van de 'nieuwe' werklozen heeft moeite met rondkomen, tegen 30 procent van de werkenden. Het aantal gezinnen met grote financiële moeilijkheden zal door toenemende werkloosheid binnenkort drastisch stijgen.

Op 8 september jl. namen 125 mensen deel aan de discussiebijeenkomst in Rotterdam, georganiseerd door FNVVechtvoorjeRecht (zie foto). Een strijdbare bijeenkomst waarin werd opgeroepen om de handen ineen te slaan en gezamenlijk te knokken tegen de dreigende aanvallen op AOW, loon, sociale voorzieningen en werkgelegenheid. Leden van de vakbeweging bereiden zich inmiddels voor op de eerste confrontaties op 7 oktober, mocht de AOW-verhoging onverhoopt toch doorgang vinden. Op die datum zal dan in een reeks van bedrijven het werk landelijk 65 minuten worden neergelegd als het kabinet (en de werkgevers) aan de verhoging wil vasthouden. Aanstaande zaterdag vindt een symbolische actie plaats: de omsingeling van De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Het kan het begin zijn van meer en effectievere samenwerking van linkse partijen en groeperingen in ons land. Successen zullen alleen kunnen worden behaald door gezamenlijke strijd.

Nu Prinsjesdag vooral heeft opgeleverd dat de echte afbraakplannen verschoven worden tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, biedt dat de mogelijkheid om de komende periode te benutten om de noodzakelijke acties te gaan voorbereiden. Het studentikoze optreden van de zogenaamde oppositiepartijen, die optraden voor snelle duidelijkheid, betekent alleen maar dat de partijen in kwestie vinden dat de regering al op dit moment bezuinigingsplannen zou moeten publiceren. Elk uitstel daarvan - al is het maar tijdelijk - is echter alleen maar in het voordeel van de bevolking. Maar de regering heeft weliswaar de bezuinigingen voor zich uitgeschoven, tegelijkertijd echter aangegeven, nadat de ambtelijke adviezen binnen zijn, voor tientallen miljarden te zullen gaan snoeien in de verworvenheden van de werkenden en uitkeringsgerechten.

De rijke elite, de bankiers, de grote ondernemers en hun politieke vrienden die de crisis hebben veroorzaakt en waarvan er heel wat ook winst maken ten gevolge van diezelfde crisis, lijken zoveel mogelijk op de oude voet verder te willen gaan. Alles lijkt erop dat de heersende klasse gewoon wil doorgaan met plunderen, speculeren en uitbuiten. Bonussen worden nog altijd massaal uitgedeeld. Volgens het ANP op 19 september jl. zijn de bestbetaalde bankiers in 2008 niet of nauwelijks gekort op hun bonussen, ondanks de zware verliezen die ze moesten incasseren. Dat blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), dat de beloningen bij 27 financiële instellingen in 2007 en 2008 bekeek. Topmannen die meer dan 1,5 miljoen euro per jaar verdienen, kregen vorig jaar een bonus van gemiddeld 311 procent van hun salaris. De nieuwe ceo van KPN, lazen we in het FD van 18 september jl., krijgt een basissalaris van 425.000 euro per jaar. De dame in kwestie komt daarenboven in aanmerking voor een variabele beloning gericht op de korte termijn in contanten en op de langere termijn in aandelen. Hoezo Balkenende-norm, hoezo matigen? De gevaarlijke financiële constructies zijn, op een paar na, nog allemaal deel van het grote mondiale speculatiespel.

De rijken en machtigen zullen hun privileges niet willen inleveren. Zij gaan bijvoorbeeld gewoon door met het laten bouwen van hun luxe vakantiepaleizen. De oudere elite van dit land kent talloze constructies om belasting te omzeilen en verhuist desnoods naar Londen om gebruik te kunnen maken van mildere wetgeving in Engeland. Het eiland Guernsey is in die kringen niet alleen een geliefd vakantiedoel, dat gebeurt veelal binnen de mazen van de wet. Maar dat spreekt vanzelf. De wetgeving in kapitalistische landen is juist bedoeld om de rijken en grote ondernemers te beschermen! Je moet het wel heel bont maken en andere bemiddelden beschadigen wil je in Nederland daarvoor (een lichte) straf krijgen.

Er zijn inmiddels al voldoende signalen dat in de kringen van rijken en machtigen gedacht wordt dat de bui al weer over is en het gewone luxe leventje kan worden voortgezet. De strijd zal harder worden, zeker nu in de EU na de laatste verkiezingen een nog rechtsere wind waait dan voorheen. Om niet de dupe te worden van het gespeculeer en de winsthonger van anderen zal de werkende en uitkeringsgerechtigde bevolking moeten knokken, klassenstrijd heet dat.

Om de veroorzakers en degenen die er baat bij hadden de schadelijke gevolgen van de crisis te laten betalen zal er de nodige klassenstrijd moeten plaatsvinden. Zij zullen hun voorrechten niet inleveren. Zij zullen hun bijdrage aan de crisis zo beperkt mogelijk trachten te houden.

Eenheid van verzet en gezamenlijke acties is het belangrijkste doel waaraan zal moeten worden gewerkt. We schreven het al eerder: het gaat aankomen op de vastberadenheid en gezamenlijke organisatie van de versnipperde Nederlandse werkende klasse. Het zal gaan aankomen op pogingen om de progressieve partijen en vakbeweging te bundelen in een antikapitalistisch front. Zolang dat niet slaagt zullen we getuige zijn van een veelheid van aanslagen op de positie van de werkende en uitkeringsgerechtigde bevolking in een mate die we lang niet hebben meegemaakt en ook langduriger dan we dat de afgelopen decennia kenden. Daarvoor is bovendien grondige kennis van de werkelijke achtergronden van de crisis van doorslaggevend belang. Alleen een juist inzicht maakt doeltreffend handelen mogelijk.

Een ander maatschappijsysteem is dringend nodig. Het huidige kapitalistische is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt tot een volgende diepere crisis. We schreven het in de vorige kranten en de feiten staven deze vaststelling alleen maar elke dag meer.

Ons parool is en blijft: Laat de veroorzakers de crisis betalen. Handen af van ons inkomen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. Voor sociale vooruitgang en socialisme. "Wij betalen niet voor jullie crisis", is en blijft de hoofdleus.

Ook nu zijn we weer genoodzaakt om een aantal artikelen alleen op de website te plaatsen onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen te printen en op te sturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. De redactie van Manifest hoopt op deze manier de noodzakelijke argumenten tegen de kapitalistische medialeugens zo breed mogelijk te verspreiden en de artikelen toch onder het bereik van de lezers van Manifest zonder internetverbinding te brengen (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Castro valt handelwijze Philips aan (vertaling Thomas Janssen).
  2. Verklaring Communistische en Werkerspartijen ivm Iers Referendum.
  3. Verslag partijconferentie bedrijvenwerk.
  4. Graaiende topbankiers in de VS (ISP).
  5. Nieuwsbrief 25 'FNVvechtvoorjerecht'.
  6. Op naar elitair onderwijs door Ron Verhoef.
  7. Akkoord van München en niet aanvalsverdrag USSR en Duitsland in 1939 (CPN-brochure 1959).
  8. Zelaya wil dat de VS Hondurese coupplegers harder aanpakt (ISP).
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019