Belangrijkste punten op de 64e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Ontwerp-resolutie over de noodzaak om de economische, handels- en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba te beëindigen. (agendapunt 20)

 1. Op woensdag 28 oktober 2009 zal Cuba voor het 18e opeenvolgende jaar de ontwerpresolutie indienen met de titel: 'Het is noodzakelijk dat de economische, handels- en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba wordt beëindigd', ter bespreking in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
 2. Vorig jaar stemden 185 lidstaten voor deze resolutie, dat betekent een bijna unanieme afwijzing door de internationale gemeenschap van de uitroeiingspolitiek van de Verenigde Staten tegen Cuba, en van de buitenterritoriale wetten die de Verenigde Staten hanteren en strijdig zijn met het Handvest van de Verenigde Naties.
 3. Het instellen van deze economische, handels- en financiële blokkade heeft het Cubaanse volk een directe schade berokkend van (nog voorzichtige cijfers) 96 miljard dollar tot aan het jaar 2008. Als we de gangbare wisselkoers van de dollar aanhouden komt dit op een bedrag van 236 miljard dollar.
 4. Het aantreden van de nieuwe Amerikaanse regering heeft, ondanks de verwachtingen van de internationale gemeenschap, geen verandering in de uitvoering van de blokkadepolitiek tegen Cuba teweeggebracht.
 5. De nieuwe regelgeving hieromtrent, die op 3 september jl. werd gepubliceerd, beperkt zich tot de uitvoering van de maatregelen die door president Obama op 13 april jl. werd aangekondigd. Deze maatregelen blijven strikt beperkt tot het nakomen van enkele door de president in de verkiezingsstrijd gedane beloften, maar wijzigen niet het wettelijke kader van het blokkadebeleid, evenals de uitvoering daarvan.
 6. Volgens die publicatie zal de regering van de Verenigde Staten de beperkingen opheffen voor het onderhouden van de familiebanden tussen Cubanen van beide landen. Specifiek het bezoeken van familieleden en het overmaken van geld zonder beperking. Eveneens werd meegedeeld dat Amerikaanse bedrijven toestemming zullen krijgen om met Cuba zaken te doen op het gebied van telecommunicatie. Tegelijkertijd werden andere beperkende richtlijnen ingevoerd, die verhinderen dat dit ook daadwerkelijk kan gebeuren.
 7. Ofschoon er positieve stappen gezet worden, zijn ze volstrekt onvoldoende en te beperkt. Het ingewikkelde stelsel van wetten en administratieve regels die de wettelijke basis vormen van de blokkadepolitiek, in het leven geroepen om de Cubaanse economie te vernietigen, blijft bestaan.
 8. Het diplomatieke en mediaoffensief dat door de regering van de Verenigde Staten ontketend werd laat mensen ten onrechte geloven dat hiermee de blokkade van Cuba zou worden afgebouwd. Niets is echter minder waar.
 9. Het rapport dat door Cuba werd voorgelegd aan de Secretaris Generaal onder resolutie nr. 63/7 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, bevat voldoende argumenten en voorbeelden die aantonen dat de blokkade tegen Cuba nog volop aan de gang is. Hier volgen er enkele:
  • Het blijft verboden om Cubaanse goederen en diensten naar de Verenigde Staten te importeren, en het blijft verboden om Amerikaanse goederen en diensten naar Cuba te exporteren.
  • Het blijft verboden voor dochterbedrijven van Amerikaanse bedrijven in het buitenland om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handel met Cuba.
  • Het blijft verboden voor buitenlandse bedrijven om goederen of diensten die meer dan 10 procent aan Amerikaanse componenten bevatten aan Cuba te leveren, ook al zijn de eigenaren van die bedrijven geen Amerikanen.
  • Voor buitenlandse banken blijft het verboden om rekeningen in dollars te openen voor Cubaanse instanties of personen. De banken mogen ook geen financiële transacties in dollars afsluiten met Cubaanse instanties of personen.
  • Voor schepen die goederen van of naar Cuba vervoerden blijft het verboden om binnen de 180 dagen in Amerikaanse havens binnen te komen. Dit veroorzaakt veel hogere transportkosten voor goederen van en naar Cuba, en een beperking van het aantal beschikbare vrachten voor de buitenlandse handel van Cuba.
 10. Hierdoor blijven de economische, handels- en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba, en de politieke, administratieve en repressieve mechanismen om dit uit te voeren volledig intact. Bovendien neemt de regering van de Verenigde Staten nog steeds maatregelen om een effectieve uitvoering van deze politiek van economische oorlogsvoering vol te houden.
 11. Er is geen enkele reden om te geloven dat deze regering de bereidheid heeft om zich flexibeler op te stellen. Vicepresident Joseph Biden heeft duidelijk laten weten dat de Verenigde Staten de blokkade zal handhaven als drukmiddel tegen Cuba.
 12. Nu de stemming over de blokkade naderbij komt kondigden de Verenigde Staten nieuwe maatregelen aan die, zonder dat ze van essentiële betekenis zijn voor de blokkade, de lidstaten van de VN en de internationale gemeenschap toch in verwarring kunnen brengen.
 13. Het besluit dat op 14 september door president Obama genomen is om de uitvoering van de 'Wet op handeldrijven met de vijand' te verlengen is niet alleen een bewijs dat het wettelijke kader, dat dit beleid mogelijk maakt, volledig intact blijft, maar ook dat de regering blijft volharden in de uitvoering. Bovenstaande wet wordt toegepast in oorlogssituaties of tijdens een nationale noodtoestand. De eerste maatregelen voor de blokkade tegen Cuba in 1962 waren daarop gebaseerd.
 14. Sinds het aantreden van Obama als president van de Verenigde Staten zijn volgens de cijfers van de eigen Rekenkamer meer dan 50 procent van de inkomsten van het Bureau voor Controle op Buitenlandse Goederen (OFAC) afkomstig uit boetes die opgelegd zijn aan bedrijven of instanties vanwege overtredingen van de wetgeving betreffende de blokkade tegen Cuba.
 15. Van januari tot september 2009 heeft het OFAC 23 boetes opgelegd aan bedrijven of personen i.v.m. overtredingen van Amerikaanse wetten, waarvan 11 in relatie tot Cuba, die samen 6 miljoen dollar bedroegen. Dit was een hoger bedrag dan het jaar ervoor.
 16. Deze economische, handels- en financiële blokkade, die de Verenigde Staten tegen Cuba hebben ingesteld, blijft het grootste struikelblok voorde economische en sociale ontwikkeling van het land, en voor de herstelwerkzaamheden van de schade veroorzaakt door de twee verwoestende orkanen die het land troffen in 2009.
 17. Genomen maatregelen, zoals die tegen de Australië en Nieuw Zeeland Bank Groep en de Nederlandse fabrikant Philips, die betrekking hadden op de levering van medische apparatuur aan Cuba, tonen de extraterritoriale aard van de blokkadepolitiek aan en de negatieve invloed op de ontwikkeling van de gezondheidszorg.
 18. Het voortzetten van dit beleid blijft een flagrante, grove en systematische schending van de mensenrechten van een heel volk. Het is ook een schending van de grondwettelijke rechten van het Amerikaanse volk om het vrij reizen naar Cuba te verhinderen. Gezien de extraterritoriale reikwijdte van dat beleid is het ook een schending van het soevereine recht van vele andere staten.
 19. De blokkade is ook strijdig met het Internationaal Recht, met de principes van het Handvest van de Verenigde Naties, en met de normen van de internationale handel en scheepvaart. Het is een voortdurende schending van het recht op vrede, ontwikkeling en veiligheid van een soevereine staat. Het is een eenzijdige agressie en een permanente bedreiging van de stabiliteit van een lidstaat van de Verenigde Naties.
 20. Ondanks de toenemende en intense verzoeken van de internationale gemeenschap aan de nieuwe Amerikaanse regering om een verandering van het Cuba-beleid, het opheffen van de blokkade en de normalisering van de betrekkingen, heeft de regering Obama het beleid niet gewijzigd.
 21. De blokkade tegen Cuba, waarvan we de onmiddellijke en onvoorwaardelijke opheffing eisen, blijft nog steeds de langste, wreedste en meest onjuiste blokkade ooit in de geschiedenis van de mensheid. Het is een echte economische oorlog die als een daad van volkerenmoord beschouwd moet worden. Cuba verzoekt alle regeringen die waarde hechten aan het Internationaal Recht, om woensdag 28 oktober 2009 in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te stemmem voor de ontwerpresolutie, die oproept om een einde te maken aan de economische, handels- en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba.

Vertaling uit het Engels: Ardengo Persijn.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019