Nieuwsbrief voor een Sociaal en Rechtvaardig Europa, nr. 28

De les van 7 oktober is: Vertrouw op eigen kracht

In tegenstelling tot de berichten dat er op 30 of 40 plaatsen actiegevoerd is, is de werkelijkheid dat er op zeker 100 plaatsen actiegevoerd is. De meeste acties vonden, aan het oog onttrokken, plaats in bedrijfskantines. Veel vakbondsbestuurders hebben dergelijke stille acties bijgewoond. Zij hebben daar verteld over de onredelijkheid om de rekening van de crisis, door een verhoging van de AOW-leeftijd, bij de gewone mensen neer te leggen. De schatting van de FNV dat tussen de 25.000 en 30.000 mensen aan deze 65-minutenactie hebben meegedaan is dan ook waarschijnlijk zeer accuraat.

Dit aantal bewijst dat de opiniepeilingen kloppen. Nederland is massaal tegen verhoging van de AOW-leeftijd, Nederland is massaal bereid om in actie te komen. Waar het nu om gaat is leiding te geven aan deze bereidheid onder de gewone mensen om hun rechten te verdedigen. Bij die leiding kan je nog steeds vraagtekens zetten. De speech van Agnes Jongerius was geen toonbeeld van strijdbaarheid. Er klonk nog steeds in door dat men liever in de polder tot een akkoord komt dan voluit in te zetten op mobiliseren.

Geen poldercompromis

Iedereen weet dat de polder leidt tot compromissen. In een compromis krijgen de gewone mensen toch een deel van de rekening gepresenteerd. Als je inzet echt is, dat de AOW 65 jaar is en blijft, leg je de rekening bij de sterkste schouders. Dan is de enige weg dat via strijd af te dwingen. Wij hebben eerder in onze nieuwsbrieven uitgelegd dat het Sociaal Akkoord van maart niet deugde. Dat het alternatief dat de vakcentrales op dinsdag 29 september presenteerde niet deugt (zie nieuwsbrief 27). Maar als de FNV-leiding het niet kan laten, en zij is een meester in het doorschuiven van moeilijke dossiers, dan hebben wij nog wel een suggestie.

Eerst nieuwe verkiezingen!

Spreek met werkgevers en kabinet af dat het besluit over de AOW-leeftijd pas na de komende Tweede Kamerverkiezingen genomen gaat worden. Argumenten genoeg, alle drie de kabinetspartijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat de AOW op 65 jaar blijft. Tussen de 60 en 70 procent van de Nederlanders is er tegen, dus geven we de mensen de kans zich door hun stem uit te spreken. De reden waarom dit voor de FNV-leiding een weinig aantrekkelijk alternatief is, is vrij simpel. De meerderheid van de mensen die tot de FNV-leiding gerekend mogen worden zijn lid van de PvdA. Een dergelijke afspraak brengt deze partij namelijk in grote problemen. De polarisatie tussen SP en PvdA zal dan alleen maar scherper worden.

Strategie tegen de PVV

Tegelijkertijd zou het de FNV-leiding dwingen tot het bedenken van een strategie tegen de PVV, die dan natuurlijk heel hard gaat roepen, met ons blijft de AOW op 65 jaar. Het statement van Agnes Jongerius over een duivelspact staat haaks op die strategie. Waar dit statement afsloot met de inhoudelijke verschillen moet je daarmee juist beginnen. De FNV heeft meer leden van allochtone achtergrond dan welke organisatie in Nederland ook. De FNV zou dan ook juist als eerste de handschoen moeten opnemen en de PVV op inhoud gaan bestrijden.

Onze Belgische collega's zijn wat dat betreft uit ander hout gesneden. In vakbondsbrochures zijn de politieke programma's van eerst Vlaams Blok, daarna Vlaams Belang en recent dat van de LDD (Lijst DenDecker) gefileerd. Klip en klaar wordt aangetoond dat deze politieke programma's strijdig zijn met de belangen van werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.

Weg met de neoliberale agenda

De PVV is net als de VVD en D'66 gebaseerd op neoliberale uitgangspunten. Waarbij de PVV zich ook nog eens met de regelmaat van de klok discriminerend uitlaat over moslims. Maar alleen al het feit dat de PVV als alternatief voor de bezuiniging waarbij het verhogen van de AOW-leeftijd gemoeid is de volgende punten aandraagt zegt genoeg: de grenzen moeten dicht. We investeren niet meer in de oudere wijken van grote en middelgrote steden. We stoppen met ontwikkelingssamenwerking en we halen geld weg bij het milieu. Op grond van die alternatieven is zelfs het sluiten van een duivelspact volstrekt uitgesloten en het statement van Agnes Jongerius volkomen misplaatst.

Sociaal Europa, werknemers boven kapitaal

Wij zijn lid van de EU en dat betekent dat wij een arbeidsmarkt hebben waarop werknemers uit 27 landen zich vrij kunnen bewegen. Dit simpele feit zet ook grote vraagtekens achter de theorie over de grote tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt over pakweg 10 à 20 jaar. Veel meer zou de FNV zich druk moeten maken over het bestrijden van uitbuiting van werknemers uit andere (Europese) landen. Over een Sociaal Europa waarin de rechten van werknemers boven die van het kapitaal gaan. Dan ligt ook gelijk het verschil tussen de FNV en de neoliberale partijen breed op tafel.

Op een aantal 65-minutenbijeenkomsten is onderstaande verklaring voorgelezen door vakbondskaderleden en kon deze verklaring rekenen op instemming van de aanwezige actievoerders. Deze verklaring geeft de weg aan die we moeten gaan en geeft ook aan dat de polder niet tot een oplossing zal leiden.

Verklaring 65 minuten actie 7 oktober 2009

Geacht Federatiebestuur van de FNV. Op dinsdag 29 september zijn wij, de leden van de FNV, onaangenaam verrast door het alternatief dat de FNV toen presenteerde. Zonder nu op de details te willen ingaan staat vast dat het op gespannen voet staat met de inhoud van het Sociaal Akkoord van maart 2009 en het mandaat dat de leden toen aan de FNV gegeven hebben.

In het SER-traject zou worden gezocht naar alternatieven voor het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Er zou niet gekeken worden naar aanpassing van de AOW om zo de bezuiniging te halen. De alternatieven die de FNV naar voren heeft gebracht zijn dan ook heel helder. Leg de zwaarste lasten op de sterkste schouders.

Dat is een beleid wat wij ondersteunen en zullen blijven ondersteunen. Wij voeren vandaag actie en zijn bereid dit ook in de komende weken en maanden te blijven doen. Maar dan wel alleen als de AOW gewoon op 65 blijft. Als het uitkeringsniveau niet word aangetast en als ze van onze pensioenen afblijven.

Het op orde brengen van de begroting, nodig nadat er meer dan 80 miljard is uitgegeven om de banken te redden, mag niet plaatsvinden over de rug van de gewone mensen. Er zijn genoeg alternatieven om het geld te halen waar het zit. Het federatiebestuur van de FNV moet er voor zorgen dat de politiek een heldere keus moet maken. Halen we het geld bij de miljonairs of moeten de gewone mensen betalen.

Wij zeggen handen af van de AOW, handen af van ons pensioen en laat de rijken de crisis betalen.

Tijd voor mobilisatie, tijd voor actie

Laat het Federatiebestuur en de Federatieraad van de FNV deze verklaring ter harte nemen en nu de planning maken voor het traject richting massale regionale acties, een landelijke demonstratie en een 24-uursstaking om zo de strijd voor het behoud van de AOW op 65 jaar te winnen en de rekening voor de crisis daar neer te leggen waar deze hoort. De sterkste schouders de zwaarste lasten.

Ga naar http://www.europamoetanders.nl en teken de petitie en abonneer je op onze nieuwsbrief.
Uitgave van: http://www.fnvvechtvoorjerecht.nl
info@fnvvechtvoorjerecht.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019