Verkiezingsprogramma NCPN-Heiloo, 2010-2014

De NCPN is opgericht in 1992. De politieke partijen die in ons land de dienst uitmaken doen wat de grote multinationale ondernemingen willen. En precies daar ligt het grote onderscheid met de NCPN. De NCPN is een antikapitalistische partij gebaseerd op het marxisme/Leninisme, de wetenschappelijke wereldbeschouwing waarvan Marx en Engels de grondleggers zijn.

Hoofdpunten.

De NCPN streeft naar een socialistische maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking en zonder onrecht. Naast het doel van opheffing van de sociale ongelijkheid staan evenzeer de idealen van vrijheid, democratie, de strijd voor zelfstandigheid en gelijke rechten voor vrouwen en strijd voor herstel van het natuurlijke milieu hoog in het vaandel.

Al ver voordat Willem Gomes in maart 2002 als raadslid werd gekozen, was hij zeer actief in plaatselijke acties. Zoals onder meer in de met succes bekroonde bijna soloactie voor het behoud van het huidige oude raadhuis uit 1927. Ook was hij de bedenker en medeoprichter van het actiecomité DIFTAR NEE. Door grote inzet en massale ondersteuning vanuit de bevolking moest de gemeente met haar onpraktische ideeën bakzeil halen.

Na zijn benoeming tot raadslid heeft Gomes helemaal alleen zijn activiteiten voortgezet door onvermoeid het college waar nodig te bekritiseren, duidelijk mondeling en schriftelijk commentaar te leveren en op te komen voor de belangen en rechten van de burgers van Heiloo.

Was het aantal op Gomes uitgebrachte stemmen in maart 2002: 534, bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 vond er een bijna verdubbeling van het aantal op Gomes uitgebrachte stemmen plaats, t.w. 1025.

Bijna 10 procent van de stemmen en goed voor twee zetels. Het droevige feit deed zich voor, dat er geen tweede persoon voorhanden was zodat de aan de NCPN toebehorende zetel naar GroenLinks ging.

Bij de komende verkiezingen op 3 maart heeft de NCPN vijf gegadigden voor plaatsen in de gemeenteraad. Dit is een mooie ontwikkeling waaruit blijkt dat het vele werk dat Willem Gomes in acht jaar tijd heeft verricht voor de bevolking van Heiloo voor meerdere plaatsgenoten een reden was om de NCPN-lijst aan te vullen.

WAT HEEFT DE NCPN ZOAL IN DE AFGELOPEN VIER JAAR GEDAAN?

HEEL VEEL!

Tientallen burgers hebben bij de NCPN aangeklopt om steun in hun problemen met de gemeente of andere overheden en organisaties. Nog te weinig inwoners van ons dorp komen op voor hun RECHTEN. De NCPN helpt ze om hun RECHTEN op te eisen!

In maart 2008 zijn na een jarenlange strijd van de NCPN en Milieu Contact Heiloo, om de bomen te behouden de acht grote, mooie en gezonde populieren bij de Kreek/Holleweg toch vernietigd.
Het college en een grote meerderheid van de gemeenteraad waren daar voorstander van. Meer dan 1100 inwoners van ons dorp hadden met hun naam en handtekening geprotesteerd tegen het kappen van deze bomen.

De tegenstanders van het behoud van de bomen kwamen met het verhaal dat debomen veel ongemak bezorgden aan geparkeerde auto's en dat ze in de weg stonden omdat er meer parkeerplaatsen moesten komen.

De gemeente heeft bewust de bomen jarenlang niet onderhouden om zodoende haar standpunt te kunnen onderbouwen dat er takuitval plaatsvond op de geparkeerde auto's. Dat is ook een manier om je zin door te drijven!

De gemeente wilde de bomen weg, 37 parkeerplaatsen en twee woningen.

MCH en de NCPN wilden de bomen behouden, 36 parkeerplaatsen (door een professioneel tekenaar berekend) leidde tot behoud van de bomen, plus twee woningen.

Het college hield koppig vast aan 37 parkeerplaatsen. Wat blijkt nu, de gemeente heeft 36 parkeerplaatsen aangelegd. De NCPN heeft dit een half jaar geleden geconstateerd. De twee geplande woningen staan er ook niet.

Het college heeft met valse argumenten de ruim 1100 bomenliefhebbers belazerd.

De NCPN heeft de gemeente gewezen op de zeer gevaarlijke situatie voor fietsers aan de zuidkant van de rotonde Zeeweg/Malevoort. De gemeente heeft na een totaal verkeerde aanleg waar veel inwoners over klaagden de situatie aangepast maar nog steeds niet ruim genoeg gemaakt. De NCPN heeft opnieuw de gemeente daarop gewezen, maar de gemeente laat het erbij zitten!!

De NCPN heeft de gemeente ook gewezen op het bij het aanleggen van de rotonde Zeeweg/Ewisweg/Ringweg ontbreken van haaientanden waardoor er lastige situaties zijn ontstaan omdat fietsers niet meer wisten wie er nu voorrang had. Is veel te laat hersteld.

De NCPN heeft een defibrillator aan de gemeentelijke sporthal geschonken.
Duidelijk is geworden dat het college het niet accepteerde dat de NCPN haar vóór was om daar de zo nodige defibrillator te plaatsen. De burgemeester heeft op de vraag van de NCPN of die actie de gemeente heeft aangespoord om sneller dan gepland meerdere AED's in de gemeentelijke gebouwen te plaatsen met JA beantwoord.

De door de NCPN aangekaarte zeer gevaarlijke schuine oversteek voor fietsers vanaf de kant van het Stationscentrum richting Holleweg v.v. heeft een jaar moeten duren voordat, na enkele keren opnieuw foutieve "herstellingen", de huidige overzichtelijke situatie is ontstaan.

De NCPN was de enige partij die in februari 2009 stelling heeft genomen tegen het college inzake de overschrijding met 6 miljoen euro bij de bouw van het Stationscentrum. Dit is een zeer hoog bedrag voor één bouwproject voor een kleine gemeente als Heiloo. De NCPN diende een motie van wantrouwen in tegen het college. Alle andere partijen steunden de door het college gemaakte blunders met ons belastinggeld.

In april 2009 verkondigde de gemeente dat de 16 bushaltes aan de Kennemer-straatweg na een aangepaste verhoging nu allemaal kinder-, rollator- en rolstoelvriendelijk waren gemaakt en dat de bezitters van deze vervoersmiddelen nu gemakkelijk gelijkvloers de bus in konden. De NCPN stelde een onderzoek in bij alle 16 bushaltes. Wat bleek, zo zijn een 4-tal wachthokjes NIET te bereiken met genoemde vervoermiddelen.

Reden: te smalle ruimte tussen wachthokje en de trottoirrand.

Buspassagiers die afhankelijk zijn van deze hulpmiddelen kunnen dus NIET SCHUILEN voor regen, sneeuw, wind en andere slechte weersomstandigheden.

Verder ontbreekt bij één halte een wachthokje, bij een viertal haltes zeer slechte opritten, ongelijke tegels en bij diverse wachthokjes verroeste zitplaatsen enz. enz.
Ook van het gelijkvloers zijn tussen plateau en bus is geen sprake.
De NCPN heeft het college over deze mankementen schriftelijk ingelicht.
Het antwoord luidde dat pas in 2011 de door de NCPN geconstateerde wanprestaties zullen worden opgelost!!!

NCPN LIJST 5 VOOR SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTVAARDIGHEID

De NCPN is voor:

De NCPN is tegen:

De gevolgen van de afslag zullen zijn:

 1. a) grotere toename van het verkeer op de Kennemerstraatweg (filevorming),
 2. b) meerdere straten zullen als sluipverkeerswegen naar de Egmonden worden gebruikt,
 3. c) de luchtkwaliteit zal verslechteren,
 4. d) het ten oosten en westen van ons dorp waardevolle onvervangbare natuurgebied wordt aangetast,
 5. e) dat er een complete randweg rond Heiloo ontstaat met grote verkeersdrukte naar de kust v.v.,
 6. f) dat de geplande nieuwe ontsluitingsweg naar industriegebied Boekelermeer ten oosten van de A9 dwars door een beschermd vogelweidegebied loopt,
 7. g) door Heiloo niet op te brengen zeer hoge kosten.

Maar de regering en ook veel colleges willen hier nog niet van horen. Ook de gemeente Heiloo verdient geld ten koste van de gezondheid van haar burgers. Zo ontvangt de gemeente 5000 euro per jaar van de firma Orange voor de mast met antennes aan de Belieslaan.

ALLE MASTEN MET ANTENNES STAAN VEEL TE DICHT OF ZELFS OP WONINGEN EN BIJ SCHOLEN.

Een 50-tal Nederlandse artsen hebben al geprotesteerd bij de Gezondheidsraad gezien hun ervaringen met patiënten. Tientallen gemeentebesturen hebben UMTS/GSM masten en antennes al verboden!

Nieuwe Communistische Partij Nederland
Afdeling Heiloo
Secretariaat;
Monique Tromp,
mat.tromp@quicknet.nl

Willem Gomes,
De Kandelaar 31
1852 KG Heiloo
Tel: 072-5334588

HEILOOLIJST 5

 1. Willem Gomes
 2. Monique Tromp-Verbeek
 3. Margriet Kaandorp-Kaan
 4. Mirjam Cnossen
 5. Jos Kraakman
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019