Verkiezingsprogramma Lemsterland, lijst 3

Inleiding

Communisten staan pal voor het recht van mensen en volken om hun sociale verworvenheden, de aan de uitbuiting beperking opleggende wetten te verdedigen voor het recht van het in grote armoede levende deel van de mensheid om wegen in te slaan naar het verkrijgen van sociale gerechtigheid, van voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg.

De kapitalistische/imperialistische grootmachten, onder de leiding van die van de Verenigde Staten van Amerika, willen elke gemeenschapsvoorziening liquideren en op alle gebieden de wetten van de 'markt', van het winstprincipe, de vrije hand geven. Elke poging tot behoud of verkrijging van sociale gerechtigheid, wil men, waar ook ter Wereld, de kop indrukken.

Zo begint de inleiding tot het verkiezings/actieprogramma 2006 van de NCPN-Lemsterland. De hierin geplaatste tegenstelling met betrekking tot het streven van communisten en hun tegenstanders weerspiegelt de wereldwijde belangentegenstelling tussen de wereldmassa's van mensen die hun erbarmelijke levensomstandigheden willen verbeteren, alsook bereikte verbeteringen moeten verdedigen én zij die slechts oog hebben voor winstmaximalisatie en aan rijkdommen nooit genoeg hebben. De huidige crisis waarin het kapitalistische systeem verkeert is het resultaat van jarenlange verscherping van het streven naar zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk te verwerven winsten.

Teruggang van socialistische invloed heeft de hoogmoed nog meer aangewakkerd. Propagandistisch verantwoord met democratie en mensenrechten, waarvan 'hebzucht' het belangrijkste mensenrecht blijkt te zijn. Met het uitbreken van de crisis van het voetstuk gevallen waarop het zichzelf geplaatst had.

Het zijn niet de veroorzakers die de rekening voor hun wandaden gepresenteerd krijgen, maar de slachtoffers, waaronder ook diegenen, door kapitalistische propaganda verblind, die zich in niet meer te overbruggen schuldensituaties hebben begeven. Eens te meer is gebleken wat de gevolgen zijn van socialistiche en communistische achteruitgang t.a.v. invloed: de enige echte rem op ongebreidelde winsthonger en afbraak van door veel strijd verworven sociale rechten en voorzieningen.

Alleen uitbreiding van communistische invloed kan voor een keerpunt zorgen. Voor meer perspectief voor achtergestelde groepen in het kapitalistisch ontwikkelde deel van de wereld en voor het overgrote deel van de mensheid dat nu onder erbarmelijke omstandigheden moet leven!

Onrechtvaardigheid op sociaal gebied is de levensvoorwaarde van het kapitalisme! Strijd hiertegen zowel op wereldniveau als in gemeenten en dorpen tast het wezen van die onrechtvaardigheid aan!

Altijd - en ook nu - zijn mensen en groepen die tegen deze onrechtvaardigheid strijden van communisme of van communistische sympathieën beschuldigd. Wij zijn daar trots op. Als mensen van goede wil door de nooit-genoeg-hebbers voor communisten worden uitgemaakt betekent dit dat wij aan de goede kant staan.

De machtsverhoudingen in de wereld en het uitbreken van de ernstigste kapitalistische crisis na die van 1929 hebben ook invloed op de situatie in ons land en op die van onze gemeente. De wereldwijde ontwikkeling die totnu toe steeds door politieke meerderheden gesanctioneerd is (tegen de wil van het volk; zie de Europese grondwet!) zal, als de tegenbeweging niet aan kracht wint, uitmonden in:

Méér invloed van de 'markt' betekent minder menselijkheid en minder beschaving! Méér terugtredende overheid, méér privatisering betekent minder democratie!

Zo worden democratisch gecontroleerde overheidsvoorzieningen tot grote bedrijven gefuseerd, gecentraliseerd of verzelfstandigd en rijp gemaakt voor overname door private bedrijven voor wie winst maken een eerste vereiste is. Gevolgen zullen zijn het verdwijnen van nog meer voorzieningen uit vooral de kleine kernen, maar ook uit de grotere plaatsen.

Dit en de afbraak van sociale voorzieningen zouden het einde betekenen van wat onder invloed van het socialisme aan beschaving is ontstaan!

Verruwing van omgangsvormen, toename van onverschilligheid jegens anderen, van individualisme en misdaad zijn geen toevalligheden.

De NCPN zal, zoals dat ook de afgelopen periode is gebeurd, proberen deze ontwikkeling tegen te houden in de gemeente, desnoods te verzachten. Dat is door iedereen te controleren! Daar mag de NCPN op aangesproken worden!

Alle mensen worden gelijk behandeld! Beschaafde mensen discrimineren niet!

Alle niet in dit program voorkomende zaken waar andere partijen voor willen optreden en die tot doel hebben sociale rechtvaardigheid en het welzijn van de bevolking te bevorderen, zal de NCPN steunen.

Oppositie

De komende jaren zullen heel belangrijke zijn voor de inwoners van Lemsterland, die niet tot de bevoorrechte klasse behoren. Zowel het levensniveau als het voortbestaan van de gemeente staan op het spel.

De bevolking wordt geconfronteerd met de rekening van de crisis, die aangegrepen wordt om de sociale voorzieningen in een hoger tempo af te breken. Zeker nu het taboe rondom de aantasting van de AOW doorbroken is. Grote bezuinigingen dreigen doorgevoerd te worden, waaronder ook op de rijksbijdragen aan de gemeenten.

Het bestaan van de gemeente Lemsterland dreigt, net als dat van andere gemeenten, verkwanseld te worden om de machtige kapitaalsgroepen en de aan hen onderhorige politici te gerieven. Zij wensen bestuursstructuren aan tepassen aan hun 'nieuwe wereldorde'.

De NCPN zal zich hiertegen tot het uiterste verzetten. De NCPN zal zich verweren tegen:

Daarom is de NCPN van mening dat een sterke volksvertegenwoordiging, die de haar ten dienste staande democratische bevoegdheden verdedigt tegen hen die de gemeenteraad als een willig werktuig willen zien, de hoogste prioriteit heeft!

De inzet van deze verkiezingen is:

Een zo sterk mogelijke volksvertegenwoordiging! Dat betekent dat er in de gemeenteraad een sterke NCPN-fractie vertegenwoordigd moet zijn!!

Voor een sociale gemeente

De sociale dienst van de gemeente Lemsterland is destijds ondergebracht in een grote, zes gemeenten omvattende sociale dienst: de ISD-Zuidwest-Fryslân. Een nienwe, grote Zuidwesthoekgemeente in wording zal een eigen sociale dienst opzetten. Drie van de aan de ISD-Zwf deelnemende gemeenten zullen deze dan verlaten, wat voor de overblijvende gemeenten problemen oplevert. Bij het oplossen ervan moeten de volgende uitgangspunten hard zijn:

De NCPN wil dat mensen met respect behandeld worden!

De mogelijkheid van kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen moet blijven. Voor lage bovenminimale inkomens variërende kwijtschelding!

Toename van marktgrichte praktijken en afname van sociaal bestuur vermindert sterk de rechten van de arbeidersbevolking.

Aangepaste wetgeving heeft het nog aantrekkelijker gemaakt werkloze werknemers voor het laagste loon in de uitverkoop te doen. De NCPN wil herstel van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) waar deze ooit voor was bedoeld: aangepaste werkgelegenheid voor mensen met een beperking. De WSW wordt nu een doorgangshuis voor werklozen. Weer nieuwe wetgeving dreigt de WSW ook te gebruiken voor werken onder het minimumloon. De NCPN zal zich daar sterk tegen verzetten.

De wereld verhardt. Alles wat van waarde is wordt bedreigd. Zakelijkheid en marktwerking dreigen alles wat met menselijkheid en respect te maken heeft weg te drukken.

Het tempo waarin sociale en collectieve voorzieningen worden ontmanteld is hoger geworden. Het is al privatisering en individualisering wat de klok slaat. Het aantal mensen dat daar schade van ondervindt en daardoor in problemen komt neemt toe. Ook door toedoen van het gemeentebestuur zijn er schrijnende gevallen ontstaan.

De NCPN kent daar, door tussen de mensen in te staan, de voorbeelden van. De NCPN trekt zich het lot van de slachtoffers van deze politiek aan.

Tegen alle verdrukking in moeten sociale rechten en voorzieningen verdedigd en zo mogelijk verbeterd worden. De gemeenteraad mag hierbij zijn politieke verantwoordelijkheid niet ontlopen! Een sterke NCPN is hiervoor absoluut noodzakelijk!

De verheerlijking van marktwerking, het bevorderen van individualisme inhet belang van het grootkapitaal, laten ernstige sporen na in de samenleving. Verslaving aan harddrugs en alcohol, de vlucht in verdovende middelen in het algemeen, met name ook door jongeren, staan daar niet los van!

Op jeugd- en jongerenwerk niet bezuinigen. Dat geldt ook voor ander sociaal-cultureel werk. De betrokkenheid van het gemeentebestuur hierbij moet verbeteren. Sociaal-cultureel werk beveiligen tegen verdere commercialisering!

Jongerenwerk moet niet vooral in de sfeer van drugs en criminaliteit getrokken worden. Er is niets mis met vrijblijvende ontspanning. Negatieve verschijnselen in verband met jongeren vinden hun oorzaak in algemene negatieve tendensen in de maatschappij. Naast persoonlijke en ouderlijke verantwoordelijkheid is ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de orde. Het is de politiek die een harde, zakelijke, individualistische samenleving bevordert en daaraan belangrijke normen en waarden ondergeschikt maakt.

Gemeentelijke democratie

De afgelopen raadsperiode zijn duidelijker belangentegenstellingen naar voren gekomen. Deze tegenstellingen - die verbonden zijn met de klassenverhoudingen in de maatschappij - manifesteerden zich zowel in verschillen van opvatting tussen politieke partijen als tussen de gemeenteraad en het college van B en W.

Invloedrijke krachten oefenen druk uit op raadsfracties en college. Dit manifesteert zich vooral waar het gaat om de gemeente Lemsterland op te heffen en betaalbare versus duurdere woningbouw. Het is mogelijk dat in onze gemeente de druk extra groot is vanwege de oppositionele invloed van de NCPN. De strijd tegen toenemende sociale afbraak en die voor behoud en versterking van de gemeentelijke volksvertegenwoordigde democratie vinden hier hun samenhang.

Het zijn de machtige kapitaalsgroepen en hun handlangers in gemeenten en provincies die last hebben van de stem van het volk. Het zijn zíj die belang hebben bij een zo groot mogelijke kloof tussen volk en politiek bestuur.

Zo hadden en hebben zij er belang bij dat zeer ingrijpende beslissingen over herindeling, fusies van gemeenten buiten verkiezingen om genomen worden!

Als in gemeenten door het ingewikkelder worden van de samenleving meer specialistische en duurdere kennis nodig is, dan mag dat in het belang van de democratie extra geld kosten.
Daarvoor moet het rijk financieel over de brug komen!

De bevolking van Lemsterland heeft recht op een goede volksvertegenwoordiging! Op raadsleden die tussen de mensen staan!

Inzet van raadsleden in een overzichtlijke gemeente, zoals Lemsterland, is daarom een eerste vereiste!

Daarom zijn er volksvertegenwoordigers nodig die dicht bij de mensen staan en die niet schromen op te treden als dat nodig is!

Leefmilieu en veiligheid

Waar de veiligheid van inwoners in het geding is, is snel en adequaat optreden geboden, vooral ook als het om onveilige situaties voor kinderen gaat. Dit geldt zowel voor het gemeentebestuur als voor de burgemeester in zijn/haar specifieke verantwoordelijkheid. De NCPN zal bij voorkomende situaties alert zijn en de bevoegde instanties/personen aansporen op te treden en ze zonodig ter verantwoording roepen.

'Een beter milieu begint bij jezelf' is een vanuit het individualistisch denkkader geïnspireerde leuze, waardoor mensen - in het bijzonder arbeiders en kleine zelfstandigen - als persoon verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat er mis is of mis dreigt te gaan op het gebied van het milieu en waardoor de veroorzakers, grote vervuilers en grote winstmakers, buiten schot worden gehouden en beschermd.

Het kan niet zo zijn dat werknemers op hun werk lichamelijk of geestelijk ziek worden en daardoor zelfs overlijden door overmatige werkdruk, en/of een ongezonde, gevaarlijke of zelfs giftige omgeving.

Het openbaar groen in met name de arbeiderswijken mag niet in kwaliteit en omvang verminderen ten gunste van de wijken waar de beter gesitueerden wonen.

De gemeenteraad heeft, tegen de zin van de NCPN in, besloten tot privatisering van het nieuw te bouwen zwembad. De NCPN vindt het uit handen geven van zo'n belangrijke voorziening zeer riskant.

Het bevorderen van een gezonde geest in een gezond lichaam is vooral voor de jongere generaties van groot belang.

Het opgeknapte en van bankjes voorziene voetpad langs de geluidswal Lemstervaart moet goed onderhouden worden.

Voor een meer sociale lastenverdeling

Steeds meer zijn en worden de lasten verschoven van heffing naar draagkracht naar gelijke heffing voor iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen (nominale bedragen). O.a. het huidige ziektekostenstelsel is daar een van de voorbeelden van.

De gevolgen van dit bewust opgezette beleid drukken onevenredig zwaar op mensen met lage tot middeninkomens. Het zijn vooral de mensen met hoge tot zeer hoge inkomens die ervan profiteren. De NCPN is zich ervan bewust dat de mogelijkheden voor een gemeente om deze ontwikkeling te corrigeren beperkt zijn.

Desalniettemin moet de gemeente elke mogelijkheid aangrijpen om deze, voor de lagere inkomensgroepen op den duur funeste belastingpolitiek af te remmen. Bovendien dient het gemeentebestuur, vooral ook samen met andere gemeenten, politieke druk uit te oefenen op de landelijke politiek voor herstel van het draagkrachtprincipe bij belastingheffing.

De NCPN ziet het als haar plicht om op gemeentelijk vlak na te denken over de mogelijkheid van voorstellen voor een meer sociale lastenheffing, waarbij met name de afvalstoffenheffing de rioolbelasting, de OZB betrokken zullen moeten worden.

Dit laat onverlet dat steeds druk op de landelijke politiek nodig is omverdere afwijking van het draagkrachtbeginsel te voorkomen.

Voorzichtigheid met betrekking tot ophoging van o.a. precariorechten en marktgelden is geboden. Ook eventuele schadelijke gevolgen voor de bedrijvigheid in de gemeente moeten meegewogen worden.

Recht op goed onderwijs voor iedereen

Er is een sterke ontwikkeling gaande van concentratie en centralisatie in het onderwijs. Met name voor onze gemeente is dat aan de orde bij het openbaar basisonderwijs, dat in een groot intergemeentelijk geheel verzelfstandigd is en op afstand van de gemeentelijke overheid, dus van de gemeentelijke democratie is gezet.

Dat is ook de inzet van de regeringspolitiek. De NCPN heeft steeds van haar grote reserves met betrekking tot deze ontwikkeling blijk gegeven. De NCPN zal nog verdergaande stappen in die richting bestrijden en opkomen voor meer democratische controle en zeggenschap in de nu bestaande situatie.

Via verzelfstandiging en terugtredende overheid ligt privatisering op de loer en daarmee ook verdere tweedeling in het onderwijs. Onderwijs hoort gratis te zijn en bekostigd te worden uit algemene middelen, gevoed door naar draagkracht geheven belastingen.

Door middel van het landelijk project 'Weer Samen Naar School' is geprobeerd het speciaal onderwijs uit te kleden en de reguliere scholen ermee te belasten. Ondanks dit streven is de indicering voor het speciaal onderwijs gestegen. Naar de mening van de NCPN verwijst dit naar negatieve ontwikkelingen in de maatschappij, die ook met volksgezondheid en cultuurverandering te maken hebben.

Er is gepoogd geen medewerking te verlenen aan noodzakelijke schooluitbreiding, door leegstaande lokalen elders of daartoe in te richten ruimten ter beschikking te stellen. Niet als een tijdelijke oplossing maar als permanente oplossing. Dat is door de gemeenteraad, op initiatief van o.a. de NCPN, voorkomen.

Goed en betaalbaar wonen

Door decentralisatie van verantwoordelijkheden voor volkshuisvesting naar de marktsector en naar tot bedrijven omgevormde woningbouwverenigingen / stichtingen, dus door het afschaffen van een min of meer sociaal huisvestingsbeleid, staat betaalbaar wonen voor mensen uit de lagere inkomenscategorieën onder grote druk.

De afhankelijkheid van huurtoeslagen onder het regime van afbouw van sociale voorzieningen, maakt die druk nog groter. Mensen die het wat beter ging namen soms grote risico's op de huizenmarkt. Betaalbaar wonen is een fictie als volkshuisvesting aan de markt overgelaten wordt. Juist in het licht van de crisis moet afbraak van eenvoudige doch goede woningen ten gunste van luxe uitstraling afgewezen worden. Rigoureuze verkoop van huurwoningen heeft nu al tot een tekort aan vooral betaalbare huurwongen geleid.

Openbaar vervoer

Meer marktwerking in het openbaar vervoer wekt steeds meer ongenoegen bij de gebruikers. Marktpartijen verhalen door karige provinciebudgetten de negatieve gevolgen op personeel en gebruikers.

Het gemeentebestuur moet pal staan voor de dienstverlening van het openbaar vervoer van, naar en door onze gemeente en adequaat reageren op elke poging tot verslechtering van de dienstverlening.

Wat er ook gebeurt...

Toekomstige ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van industriële productieve bedrijvigheid en de ermee verbonden werkgelegenheid. De NCPN is tegen een al te eenzijdige visie op recreatie en wonen voor mensen die veel te bestéden hebben. De NCPN staat voor het in stand houden van een open verbinding met het IJsselmeer.

en...

en verder...

en nog verder...

Alles uit deze uitgave mag gepubliceerd, vermenigvuldigd, verspreid en doorverteld worden, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

De uitgever is:
NCPN-afdeling Lemsterland

LEMSTERLANDLIJST 3

 1. Rinze Visser
 2. Sake Barelds
 3. Lenie Visser-Wheda
 4. Hilly van der Werf
 5. Cor de Ruiter
 6. Tilly van Drie
 7. Ravindra Vishnudath
 8. Marten Vlig
 9. Jannie Jager-Visser
 10. Anke Brilleman
 11. Marten Visser
 12. Annie Bootsma-de Haan
 13. Lenie Schrynemaekers
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019